Όροι χρήσης

Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου, ιδιοκτησίας του Πανελληνίου Σωματείου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης (ΠΑΣΚΕΔΙ) (στο εξής «το σωματείο»), οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης, οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία του και καταλαμβάνουν το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας εν όλω ή εν μέρει με τους κάτωθι όρους, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να μην κάνουν χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η περιήγηση στο δικτυακό τόπο paskedi.gr συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Το σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του paskedi.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κειμένων, φωτογραφιών, λογοτύπων, απεικονίσεων, παρεχομένων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από την εθνική, κοινοτική  και διεθνή νομοθεσία, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Το σύνολο του περιεχομένου του paskedi.gr διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες  αποκλειστικά  για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται  η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, αντιγραφή ή χρήση τους  χωρίς την έγγραφη άδεια του σωματείου.

Υποχρεώσεις  επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονιστικών διατάξεων, όπως ισχύουν καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη ή/και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Η πρόκλησης οποιασδήποτε ζημίας στο paskedi.gr απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του τελευταίου. Το σωματείο διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε πρόσφορου νομίμου μέσου κατά του επισκέπτη/χρήστη για κακή ή αθέμιτη χρήση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών της, μη αποκλειόμενης της διεκδίκησης αποζημίωσης.

Υπηρεσίες ενημέρωσης προς εγγεγραμμένα μέλη

Τα μέλη που εγγράφονται στο Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης (ΠΑΣΚΕΔΙ) αποδέχονται την λήψη emails με ενημερωτικό περιεχόμενο τα οποία θα περιέχουν συνδέσμους που θα οδηγούν σε σελίδες του δικτυακού τόπου paskedi.gr.

Περιορισμός ευθύνης

Το σωματείο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ΄αφορμής  της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση του σωματείου ρητή ή έμμεση. Το σωματείο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, ούτε ακόμη την  απουσία κακόβουλου λογισμικού ή «ιών», προερχόμενων από τρίτους, είτε πρόκειται για το paskedi.gr είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο του.

«Δεσμοί» (links) προς άλλα sites

To paskedi.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων για τους οποίους υπάρχει δυνατότητα παραπομπής ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και ο επισκέπτης/χρήστη οφείλει να απευθύνεται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το paskedi.gr ενημερώνει με την παρούσα κάθε μέλος της ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του, σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται από το Σωματείο ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Τόσο το Σωματείο όσο και οι Εκτελούντες την επεξεργασία είναι αρμόδιοι για την ασφάλεια των δεδομένων αυτών. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της αίτησης εγγραφής μέλους όλες οι κατηγορίες δεδομένων ενδέχεται να διαβιβαστούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, θα μπορούν να τα επεξεργαστούν για λογαριασμό του Σωματείου, βάσει της μεταξύ τους σύμβασης. Αποδέκτες των δεδομένων ενδέχεται επίσης να είναι νοσηλευτικά ιδρύματα, γιατροί, δικηγόροι, δημόσιες αρχές, εκτιμητές και διαμεσολαβούντα πρόσωπα. Η επεξεργασία όλων των κατηγοριών δεδομένων θα διαρκέσει για όλο το διάστημα ισχύος της εγγραφής σας στο Σωματείο και σε κάθε περίπτωση έως την παραγραφή κάθε πιθανής αξίωσης που απορρέει από την σύμβαση, εκτός αν διάταξη νόμου επιβάλλει τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο επεξεργασίας για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, για το δικαίωμα εναντίωσης ή αντίρρησης και το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης στην επεξεργασία καθώς και για το δικαίωμα στην φορητότητά τους. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση:Μαυροκορδάτου αρ. 24 με Λεωφ. Βασιλίσσης Ολγας – ΤΚ 54645 – Θεσσαλονίκη (Υπ’ όψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Απάντηση για την ικανοποίηση του δικαιώματος θα πρέπει να δοθεί εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή Προστασίας ΔΠΧ μπορεί να δεχθεί την υποβολή σχετικών παραπόνων σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή σε ηλεκτρονική μορφή (www.dpa.gr).

Στην περίπτωση «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, το paskedi.gr  δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του paskedi.gr, όπως εκάστοτε διατυπώνονται, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Εάν κάποια διάταξη καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε τροποποίηση των όρων της παρούσας ισχύει μόνο αν διατυπωθεί εγγράφως και ενσωματωθεί σε αυτή.ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Άμεσο μήνυμα