Υπερεργασία – υπερωρία στο ΕΡΓΑΝΗ: τι είναι και ποιοι οι τρόποι υποβολής

6 Αυγούστου, 2018
Υπερεργασία - υπερωρία στο ΕΡΓΑΝΗ: τι είναι και ποιοι οι τρόποι υποβολής
Το έντυπο Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» (Ε8) αφορά την υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση

Υπερεργασία – υπερωρία στο ΕΡΓΑΝΗ: τι είναι και ποιοι οι τρόποι υποβολής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε8

Το έντυπο Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» (Ε8) αφορά την υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, πριν από την έναρξη της πραγματοποίησής της.

Για το χρονικό διάστημα από 01/07/2018 έως 31/08/2018 η αναγγελία της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης με το νέο-Ε8 είναι προαιρετική. Ωστόσο, καθίσταται υποχρεωτική από την 01/09/2018, με παράλληλη κατάργηση του Βιβλίου Υπερωριών, ενώ το υφιστάμενο έντυπο Ε8 «Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης» καταργείται από τις 16/09/2018.

Ηλεκτρονική υποβολή Ε8: διαθέσιμοι τρόποι

1) Υποβολή νέου-Ε8 με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων

Επιλέγετε την αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) του μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] – [Υπερωρίες] – [Εισαγωγή] ή [Για να καταχωρήσετε νέα Υπερωρία, πατήστε εδώ:]. Με την υποβολή του εντύπου με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων κερδίζετε:

α) δυνατότητα καθορισμού τιμών για περισσότερα πεδία, όπως π.χ. οικ. δραστηριότητα και γεωγραφική κατανομή παραρτήματος εργοδότη, νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης, Επώνυμο και Όνομα απασχολούμενου κ.α. 

β) δυνατότητα υποβολής στοιχείων υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης για περισσότερες από μία ημερομηνίες αναφοράς.

Οι υποβολές κατατάσσονται ως:

α) νέα υποβολή, όπου η «ημερομηνία-ώρα» της υποβολής είναι προγενέστερη της «ημερομηνίας-ώρας έναρξης» της υπερεργασίας,

β) ακύρωση προηγηθείσας υποβολής, με την οποία ακυρώνεται στο σύνολό της η προηγηθείσα υποβολή, και

γ) τροποποίηση ώρας λήξης αμέσως προηγούμενης υποβολής, με τον περιορισμό ότι η «ημερομηνία-ώρα» της υποβολής πρέπει να είναι προγενέστερη της «ημερομηνίας-ώρας λήξης» της δηλούμενης υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. Για την τροποποίηση της ώρας λήξης υποβάλλεται έντυπο με τα ίδια στοιχεία (ίδιες τιμές σε όλα τα πεδία) με αυτά του εντύπου που επιθυμούμε να τροποποιηθεί, με μόνη εξαίρεση το πεδίο [Ωρα λήξης].

Αξίζει να τονιστεί ότι εξαιτίας της δυνατότητας που παρέχεται για πολλαπλές υποβολές εντύπων για την αναγγελία της πραγματοποίησης μιας συγκεκριμένης υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιείται η λειτουργία παρακολούθησης της ισχύουσας κατάστασης (μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] – [Υπερωρίες] – [Ισχύουσα Κατάσταση]) για την εξαγωγή των τελικών δηλωθέντων στοιχείων ανά εργαζόμενο ή ημερομηνία αναφοράς.

2. Υποβολή νέου-Ε8 με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων μέσω αρχείου *.xml.

Η διαδικασία υποβολής που ακολουθείται είναι όμοια με αυτή της υποβολής μέσω αρχείου *.xml των λοιπών εντύπων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

3. Υποβολή νέου-Ε8 με μερική συμπλήρωση στοιχείων και δυνατότητα υποβολής σε ημερήσια βάση.

Υποβάλλεται με επιλογή του μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] – [Υπερωρίες] – [Εισαγωγή Ημερήσιων] ή [Για να καταχωρήσετε Υπερωρίες μαζικά για συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε εδώ:]. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εντύπου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία με καταχώρηση περιορισμένου αριθμού πεδίων και αυτόματη συμπλήρωση των υπολοίπων από τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης υποβολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην περίπτωση (1).

4. Υποβολή νέου-Ε8 με αποστολή γραπτού μηνύματος

Υποβάλλεται με αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό 54001 με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) θα πρέπει για τον απασχολούμενο, για τον οποίο πρόκειται να υποβληθεί SMS, να έχει υποβληθεί στο παρελθόν τουλάχιστον ένα νέο-Ε8 με κάποιον από τους υπόλοιπους τρόπους υποβολής,

β) να έχει καταχωρηθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να είναι σε ισχύ ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου από το μενού [Αριθμοί Κινητών Τηλεφώνων] και

γ) ο εργαζόμενος να είναι στην τρέχουσα κατάσταση (μενού [Μητρώα] – [Στοιχεία Προσωπικού] και επιλογή πεδίου [Τρέχουσα Κατάσταση]).

Το γραπτό μήνυμα αποτελείται από τον κωδικό για το είδος του μηνύματος, τον ΑΦΜ του εργοδότη, τον ΑΦΜ του εργαζόμενου και έναν αριθμό οκτώ ψηφίων, μέσω του οποίου δηλώνεται η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης, με τον περιορισμό ότι η έναρξη και η λήξη τοποθετούνται χρονικά εντός 24 ωρών από τη στιγμή της υποβολής. Το σύνολο των υπολοίπων πεδίων συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης υποβολής.

5. Υποβολή νέου-Ε8 για μαζική λήξη τρέχουσας υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης

Η υποβολή γίνεται από τα μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] – [Υπερωρίες] – [Μαζική Λήξη] ή [Για λήξη των τρεχουσών Υπερωριών πατήστε εδώ:]. Το σύστημα εντοπίζει τις περιπτώσεις εκτέλεσης υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης που βρίσκονται σε εξέλιξη (τρέχουσες) και παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να υποβάλλει, για όσες από τις περιπτώσεις επιθυμεί, νέο-Ε8 τροποποίησης της ώρας λήξης, με σκοπό την άμεση λήξη τους.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους