Υπερεργασία και υπερωρία-Υπολογισμός και αμοιβή

26 Ιουνίου, 2018
Υπερεργασία και υπερωρία-Υπολογισμός και αμοιβή
Νέα Διαδικασία γνωστοποίησης της υπερεργασίας και των υπερωριών πριν ακόμα πραγματοποιηθούν. Καταργείται, το Βιβλίο Υπερωριών

Υπερεργασία και υπερωρία-Υπολογισμός και αμοιβή

Από 1/7/2018 το έντυπο Ε8 μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου 

Μέχρι 31/8/2018 θα υποβάλλεται το παλαίό Έντυπο Ε8 

Από 1/9/2018 θα υποβάλλεται υποχρεωτικά το νέο Έντυπο Ε8

Καταργείται το Βιβλίο Υπερωριών. 

Νέα Διαδικασία γνωστοποίησης της υπερεργασίας και των υπερωριών πριν ακόμα πραγματοποιηθούν

Σύμφωνα με την Απόφαση οικ.32143/Δ1.11288/2018, και όπως προβλέπεται με το άρθρο 36-Καταχώριση αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (Ν. 4488/2017), ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησής της. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται κυρώσεις. Καταργείται λοιπόν η παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014.

Μέχρι 31/8/2018 μπορεί να υποβάλλεται το έντυπο Ε8 (Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης), το οποίο επισυνάπτεται στην 5072/6/2013 απόφαση, που καταργήθηκε από την οικ.32143/Δ1.11288/2018 για την υπερωριακή απασχόληση που θα πραγματοποιηθεί εντός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2018.

Από 1/9/2018 οι εργοδότες θα υποβάλλουν υποχρεωτικά το έντυπο Ε8 (Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης), που γνωστοποιείται με την απόφαση οικ.32143/Δ1.11288/2018.

Το έντυπο Ε8 υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.

Ο Ν. 3863/2010 και συγκεκριμένα το άρθρο 74-Ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων παρ. 10 αντικατέστησε τις διατάξεις του παραγράφους 1, 3 και 5 του άρθρου 1 Ν. 3385/2005 και αναφέρεται σε εβδομαδιαίο ωράριο 40 ωρών και για τη δυνατότητα υπέρβασης του χρόνου εργασίας και τον τρόπο αμοιβής.

Συγκεκριμένα:

Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται 5 επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία).

Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα σε 5νθήμερη απασχόληση) αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης.

Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εργασίας 6ήμερης απασχόλησης την εβδομάδα η υπερεργασία ανέρχεται σε 8 ώρες την εβδομάδα (41η-48η ώρα).

Μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακά δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%. Η αμοιβή για την πέραν των 120 ωρών ετησίως νόμιμη υπερωριακή απασχόληση είναι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 60%.

Για κάθε ώρα κατ’ εξαίρεση υπερωρίας ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%.

Επίσης, με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδονται κάθε φορά μετά από γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, δύναται να χορηγείται κατά περίπτωση άδεια υπερωριακής απασχόλησης των μισθωτών όλων των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει, καθώς και του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. επιπλέον των για κάθε κατηγορία επιτρεπόμενων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, στις περιπτώσεις:

α) επείγουσας φύσης εργασίας, η εκτέλεση της οποίας κρίνεται απολύτως επιβαλλόμενη ως μη επιδεχόμενη αναβολή,

β) εξαιρετικά επείγουσας εξυπηρέτησης των Ενόπλων Δυνάμεων, του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..

Για την κατά τα ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση το ωρομίσθιο των μισθωτών καταβάλλεται αυξημένο κατά 60%.

Υπενθυμίζουμε δε ότι κάθε 6μηνο εκδίδεται Υ.Α., που καθορίζει το ανώτατο όριο υπερωριών στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, στις οποίες επιτρέπεται υπερωρία έως 3 ώρες την ημέρα.

Μερική απασχόληση και υπερεργασία-υπερωρία

Στην περίπτωση μερικής απασχόλησης υπάρχει υπερεργασία ή υπερωρία και αν ναι πώς υπολογίζεται η αμοιβή; Επίσης, τί ισχύει στην περίπτωση ανισμοερούς κατανομής του εβδομαδιαίου ωραρίου;

Στην περίπτωση πρόσθετης εργασίας σε σύστημα μερικής απασχόλησης υπάρχει υπερεργασία ή υπερωρία και αν ναι πώς υπολογίζεται η αμοιβή;

Με τον Ν. 3846/2010 προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης σύμβασης μερικής απασχόλησης, μικρότερης δηλαδή διάρκειας από την κανονική (40 ώρες την εβδομάδα).

Πρέπει κατ΄ αρχήν να σημειώσουμε ότι στην μερική απασχόληση, αν ζητηθεί από τον εργαζόμενο πρόσθετη εργασία, αυτός έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν αντικειμενικά μπορεί να το κάνει. Παράλληλα, δεν τίθεται ζήτημα υπερεργασίας, αφού στην μερική απασχόληση η παροχή εργασίας δεν υπερβαίνει εβδομαδιαίως τις 40 ώρες εργασίας.

Στην περίπτωση παροχής εργασίας πέρα από τα όρια της συμφωνηθείσης μερικής απασχόλησης διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

α) Πρόσθετης εργασίας, όταν πρόκειται για απασχόληση πέραν του συμβατικού ωραρίου και μέχρι τις 40 ώρες. Αυτή αμείβεται ως απλό ωρομίσθιο.

β) Υπερεργασίας, όταν πρόκειται για εργασία πέραν των 40ωρών και μέχρι το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο (41η-45η ώρα σε 5νθήμερη απασχόληση και 41η-48η ώρα σε 6ήμερη απασχόληση), η οποία αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% και

γ) Υπερωρίας, όταν αφορά απασχόληση πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου εργασίας. Η αμοιβή της, βέβαια, διαφέρει ανάλογα με το αν πρόκειται για νόμιμη ή παράνομη υπερωρία και λαμβάνει την αντίστοιχη προσαύξηση.

Η υπερεργασία, λοιπόν, υπολογίζεται σε εβδομαδιαία βάση και εφόσον ο εργαζόμενος εργαστεί πέραν των 40 ωρών συνολικά (μέχρι 45 ώρες σε 5νθήμερη απασχόληση και μέχρι 48 ώρες σε 6ήμερη).

Η υπερωρία υπολογίζεται και σε ημερήσια βάση και εφόσον ο εργαζόμενος εργαστεί πέραν της 9ης ώρας σε 5νθήμερη απασχόληση ή της 8ης σε 6ήμερη απασχόληση.

Σε περίπτωση οι ώρες αυτές να συμπέσουν με νυχτερινή εργασία (10 μ.μ.- 6 π.μ.), έχουμε και προσαύξηση 25% ή με Κυριακή-υποχρεωτική αργία έχουμε προσαύξηση 75%.

Ανισομερής κατανομή εβδομαδιαίου ωραρίου και υπερεργασία-υπερωρία

Με τον Νόμο 3863/2010, ενώ καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης των εργαζομένων σε εβδομαδιαία βάση, δεν ρυθμίζεται η κατανομή του ωραρίου αυτού στις ημέρες της εβδομάδος. Δεν απαγορεύεται, λοιπόν, η ανισομερής κατανομή του ωραρίου στις ημέρες της εβδομάδας αρκεί το σύνολο των ωρών να μην υπερβαίνει τις 40 ώρες (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 34186/564/18-8-2015).

Παράλληλα, με διάταξη Νόμου δεν προβλέπεται η υποχρεωτική εφαρμογή της 5νθήμερης εργασίας. Μοναδική περίπτωση, η οποία καταργήθηκε με τον Ν. 4093/2012, ήταν η απασχόληση στα εμπορικά καταστήματα. Με δεδομένο την υποχρεωτικότητα δια Νόμου της 40ωρης εβδομαδιαίας απασχόλησης, το 5νθήμερο εφαρμόζεται υποχρεωτικά μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται από ΣΣΕ, ΔΑ, Κλαδικές, Ομοιοεπαγγελματικές, Τοπικές, Επιχειρησιακές συμβάσεις κ.ο.κ.

Έτσι, αν το 40ωρο κατανεμηθεί ισομερώς στις ημέρες της εβδομάδος, η ημερήσια απασχόληση σε 5νθήμερη εργασία είναι διάρκειας 8 ωρών, ενώ σε 6ήμερη εργασία είναι 6 ωρών και 40 λεπτών.

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον συνολικά ο εργαζόμενος απασχολείται 40 ώρες της εβδομάδα, η απασχόληση επί λιγότερες ώρες κατά μία ημέρα, με προσθήκη των ωρών αυτής σε άλλη ημέρα δεν συνιστά μερική απασχόληση..

Με το Έγγραφο 34186/564/18-8-2015 του Υπουργείου Εργασίας «Παροχή πληροφόρησης επί χρονικών ορίων εργασίας» διευκρινίζεται ότι από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 6 της από 14-2-1984 EΓΣΣE και του άρθρου 6 της από 26-2-1975-N. 133/75, καθώς και το N. 3385/2005-άρθρο 1 όπως έχει τροποποιηθεί με το N. 3863/2010-άρθρο 74 παρ. 10-11, εμφαίνεται ότι:

Δυνατότητα εφαρμογής μικρότερου ωραρίου από τα παραπάνω συμβατικά ωράρια ημερήσιας εργασίας υπάρχει μόνο (παρ. 19) εάν κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας, η επιχείρηση – κατάστημα λειτουργεί κάποιες ημέρες λιγότερες ώρες (π.χ. 7 ώρες ημερησίως, επί πενθημέρου, ή 6 ώρες επί εξαημέρου).

Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η απασχόληση του εργαζομένου επί λιγότερες ώρες ημερησίως (π.χ. 7 ώρες επί πενθημέρου ή 6 ώρες επί εξαημέρου αντιστοίχως), με την προϋπόθεση ότι κατά τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος, η ημερήσια απασχόληση δεν θα υπερβαίνει το νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας που αντιστοιχεί σε 9 ώρες επί 5ημέρου ή σε 8 ώρες επί 6ημέρου.

Στην περίπτωση αυτή, όμως, πότε έχουμε υπερεργασία και πότε υπερωρία;

Και στην περίπτωση αυτή η υπερεργασία υπολογίζεται επί του συνόλου των ωρών της εβδομαδιαίας εργασίας: Εφόσον δεν υπερβαίνει στις 40 –είτε σε 5νθήμερη απασχόληση είτε σε 6ήμερη- δεν τίθεται θέμα υπερεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, επίσης, δεν τίθεται θέμα υπερωρίας, εφόσον η ημερήσια απασχόληση δεν υπερβαίνει της 9 ώρες σε 5νθήμερη απασχόληση και τις 8 ώρες σε 6ήμερη απασχόληση. Μπορεί, δηλαδή, να μην έχουμε υπερεργασία, αλλά να έχουμε υπερωρία, γιατί -όπως αναφέρεται παραπάνω- η υπερωρία υπολογίζεται επί της ημερήσιας απασχόλησης και όχι της εβδομαδιαίας όπως η υπερεργασία.

Αν, όμως, το σύνολο της εβδομαδιαίας εργασίας υπερβαίνει τις 40 ώρες και έως 45 ώρες σε 5νθήμερο και 48 ώρες σε 6ήμερο, αλλά σε ημερήσια βάση δεν υπερβαίνει τις 9 ώρες και τις 8 ώρες αντίστοιχα, τότε έχουμε υπερεργασία.

Τέλος, σε περίπτωση που έχουμε εβδομαδιαία απασχόληση πέραν των 40 ωρών και ημερήσια απασχόληση πέραν των 9 ωρών σε 5νθήμερη απασχόληση και πέραν των 8 ωρών σε 6ήμερη απασχόληση έχουμε και υπερεργασία και υπερωρία.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ:

Σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012-άρθρο πρώτο, υποπαρ. ΙΑ.14, περ. 2, με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 3 του Π.Δ. 88/1999 (Α’ 94), καθιερώνεται για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση έντεκα (11) συνεχών ωρών αντί των δώδεκα (12) ωρών που προέβλεπε η προηγούμενη ρύθμιση. Η περίοδος αυτή των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών έχει ως έναρξη την 00.01′ και λήξη την 24.00′ ώρα.

Υποχρεώσεις εργοδοτών:

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο ωράριο του εργαζόμενου –πρόσθετη εργασία, υπερεργασία ή υπερωρία, υποβάλλεται το Έντυπο Ε4-Συμπληρωματικός ωραρίου-Ατομικός, πριν ακόμα λάβει χώρα αυτή (Ν. 4310/2014). Η αλλαγή δηλώνεται ακόμα κι όταν είναι μεμονωμένη και καλύπτει αιφνιδιαστική ανάγκη.

Σημειώνουμε ότι η πρόσθετη απασχόληση (σε μερική απασχόλησης) ασφαλώς δεν αποτελεί υπερωρία εφόσον δεν υπερβαίνει τα νόμιμα χρονικά όρια εργασίας και δεν καταγράφεται στο βιβλίο υπερωριών, όπως και η υπερεργασία. Επίσης δεν καταγράφονται οι πέραν των νομίμων υπερωριών. Καταγράφονται, επομένως, μόνο οι νόμιμες, δηλαδή έως 2 ώρες την ημέρα και μέχρι συμπληρώσεως των 120 ωρών (Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4111/2013) και έως 3 ώρες για τη βιομηχανία.

Διαδικασία υποβολής Ε4 συμπληρωματικού ωραρίου:

Το έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Ο εργοδότης ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση τυχόν μεταβολής αυτού.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) μέσω κινητού τηλεφώνου, αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς υποβολής, αποστέλλεται στο χρήστη σχετικό μήνυμα.

 Κατά την υποβολή του εντύπου Ε4 ο χρήστης συμπληρώνει προαιρετικά το έντυπο έρευνας ανίχνευσης αναγκών των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες.

Διαδικασία γνωστοποίησης της υπερεργασίας και των υπερωριών:

Σύμφωνα με την Απόφαση οικ.32143/Δ1.11288/2018, και όπως προβλέπεται με το άρθρο 36-Καταχώριση αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (Ν. 4488/2017), ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησής της. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται κυρώσεις. Καταργείται λοιπόν η παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014.

Μέχρι 31/8/2018 μπορεί να υποβάλλεται το έντυπο Ε8 (Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης), το οποίο επισυνάπτεται στην 5072/6/2013 απόφαση, που καταργήθηκε από την οικ.32143/Δ1.11288/2018 για την υπερωριακή απασχόληση που θα πραγματοποιηθεί εντός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2018.

Από 1/9/2018 οι εργοδότες θα υποβάλλουν υποχρεωτικά το έντυπο Ε8 (Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης), που γνωστοποιείται με την απόφαση οικ.32143/Δ1.11288/2018.

Το έντυπο Ε8 υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. Στοιχεία που αφορούν την υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και έχουν καταχωριστεί σε επιτυχώς υποβληθέν έντυπο Ε8 μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής.

Ως ημερομηνία υποβολής των εντύπων θεωρείται η ημερομηνία και ώρα επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα -εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.

Το έντυπο Ε8 μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου από 1/7/2018.

Το έντυπο Ε8 μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Ο εργοδότης ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση τυχόν μεταβολής αυτού.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου Ε8 μέσω κινητού τηλεφώνου, αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς υποβολής, αποστέλλεται στο χρήστη σχετικό μήνυμα.

Οι φορείς του «Μητρώου Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης δεν υποβάλλουν το έντυπο Ε8 για το απασχολούμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό τους όταν η υπερωριακή του απασχόληση έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθ. 20 του ν. 4354/2015 (176 Α΄).

Το έντυπο Ε8 υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.

Στοιχεία που αφορούν την υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και έχουν καταχωριστεί σε επιτυχώς υποβληθέν έντυπο Ε8 μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής.

Από την έκδοση της απόφασης οικ.32143/Δ1.11288/2018, ενεργοποιείται και η αντικατάσταση του Ν. 4144/2013 άρθρο 80 παρ. 1, σύμφωνα με το οποίο ο εργοδότης ήταν υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα (υποβολή Εντύπου Ε8). Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3996/2011, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί και με την παραγράφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (Α΄2).

Καταργείται, λοιπόν, το Βιβλίο Υπερωριών

Σύμφωνα με τον Ν. 3846/2010 η εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδος, σε μισθωτό που εργάζεται με πενθήμερη απασχόληση, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. Στη διάταξη αυτή δεν υπάγονται οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους