Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

3 Μαΐου, 2018
Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα
Με τροπολογία, που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται η καταβολή τελών κυκλοφορία με τον μήνα.

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα και φέτος

Με τροπολογία, που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται η καταβολή τελών κυκλοφορία με τον μήνα. Στην ίδια τροπολογία υπάρχουν θέματα για τις δόσεις φόρου νομικών προσώπων, τον ΕΝΦΙΑ

Η τροπολογία, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ, κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» που συζητείται στη Βουλή.

Με την τροπολογία, παρέχεται, για το 2018, η δυνατότητα να επιλέγεται από τους κατόχους οχημάτων τα οποία έχουν τεθεί από αυτούς σε ακινησία, να αίρουν την ακινησία και να καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την διάρκεια της χρήσης αυτού, ήτοι για διάρκεια ενός (1) μηνός με την καταβολή των 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για διάρκεια τριών (3) μηνών με την καταβολή των 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, και για χρήση για τους υπόλοιπους μέχρι τη λήξη του έτους μήνες με την καταβολή των δωδεκάτων που απομένουν συν (+) 2/12.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση προτείνονται επίσης οι παρακάτω τροποποιήσεις των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος:

1. Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (SWAP) στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή της 1332/15.11.2017 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3995), τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος.

2. Ρυθμίζεται ο χρόνος καταβολής των δόσεων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017 και επόμενων, προκειμένου να διατηρηθεί ο προβλεπόμενος αριθμός δόσεων και παράλληλα να αντιμετωπισθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων.

3. Παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018 η ισχύς των διατάξεων για καταβολή εφάπαξ πάγιων ποσών φόρου κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής, αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

4. Κατά τη χορήγηση πιστοποιητικού για ακίνητο το οποίο ανήκει σε πτωχό ή σε υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο ή είναι κληρονομιαίο ακίνητο, για το οποίο έχει οριστεί εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονομιάς καταργείται η υποχρέωση ρύθμισης τυχόν οφειλών ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή Φ.Α.Π. προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή εκποίηση της εν λόγω περιουσίας. Διατηρείται όμως η υποχρέωση εξόφλησης του επιμεριστικά αναλογούντος φόρου πριν την εκποίηση του ακινήτου, αφού σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεται ο τελευταίος κάτοχος του ακινήτου κατά την παράγραφο 6 άρθρου 50 ν. 4174/2013. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα εξόφλησης του οφειλόμενου για το ακίνητο φόρο με παρακράτηση αυτού από το τίμημα της μεταβίβασης και απόδοση αυτού εντός τριών ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου από το συμβολαιογράφο.

Με τροπολογία, που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται η καταβολή τελών κυκλοφορία με τον μήνα. Στην ίδια τροπολογία υπάρχουν θέματα για τις δόσεις φόρου νομικών προσώπων, τον ΕΝΦΙΑ

Η τροπολογία, την οποία μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο, κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» που συζητείται στη Βουλή.

Με την τροπολογία, παρέχεται, για το 2018, η δυνατότητα να επιλέγεται από τους κατόχους οχημάτων τα οποία έχουν τεθεί από αυτούς σε ακινησία, να αίρουν την ακινησία και να καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την διάρκεια της χρήσης αυτού, ήτοι για διάρκεια ενός (1) μηνός με την καταβολή των 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για διάρκεια τριών (3) μηνών με την καταβολή των 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, και για χρήση για τους υπόλοιπους μέχρι τη λήξη του έτους μήνες με την καταβολή των δωδεκάτων που απομένουν συν (+) 2/12.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση προτείνονται επίσης οι παρακάτω τροποποιήσεις των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος:

1. Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (SWAP) στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή της 1332/15.11.2017 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3995), τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος.

2. Ρυθμίζεται ο χρόνος καταβολής των δόσεων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017 και επόμενων, προκειμένου να διατηρηθεί ο προβλεπόμενος αριθμός δόσεων και παράλληλα να αντιμετωπισθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων.

3. Παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018 η ισχύς των διατάξεων για καταβολή εφάπαξ πάγιων ποσών φόρου κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής, αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

4. Κατά τη χορήγηση πιστοποιητικού για ακίνητο το οποίο ανήκει σε πτωχό ή σε υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο ή είναι κληρονομιαίο ακίνητο, για το οποίο έχει οριστεί εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονομιάς καταργείται η υποχρέωση ρύθμισης τυχόν οφειλών ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή Φ.Α.Π. προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή εκποίηση της εν λόγω περιουσίας. Διατηρείται όμως η υποχρέωση εξόφλησης του επιμεριστικά αναλογούντος φόρου πριν την εκποίηση του ακινήτου, αφού σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεται ο τελευταίος κάτοχος του ακινήτου κατά την παράγραφο 6 άρθρου 50 ν. 4174/2013. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα εξόφλησης του οφειλόμενου για το ακίνητο φόρο με παρακράτηση αυτού από το τίμημα της μεταβίβασης και απόδοση αυτού εντός τριών ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου από το συμβολαιογράφο.

 


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους