Σφράγιση και αποσφράγιση επιχειρήσεων – καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

6 Δεκεμβρίου, 2018
Σφράγιση και αποσφράγιση επιχειρήσεων - καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Εγκρίθηκε η διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης επιχειρήσεων ή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός χερσαίας ζώνης λιμένα ή θαλασσοπλοούντων πλοίων

Σφράγιση και αποσφράγιση επιχειρήσεων – καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

γκρίθηκε η διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης επιχειρήσεων ή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός χερσαίας ζώνης λιμένα ή θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων.

Ως προς τις προϋποθέσεις σφράγισης αποφασίστηκε ότι καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία λειτουργούν άνευ άδειας λειτουργίας ή βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία αυτών ή λειτουργούν κατόπιν απαγόρευσης της λειτουργίας τους εντός χερσαίας ζώνης λιμένα ή εντός θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων και τα οποία βρίσκονται σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως αναφέρονται στις διατάξεις του ν.δ. 444/1970 (Α’ 39), καθώς και στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 (Α’ 102), σφραγίζονται κατόπιν έκδοσης απόφασης του άρθρου 2 του παρόντος. Η απόφαση εκδίδεται είτε από τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένα, για τις περιπτώσεις λειτουργίας των καταστημάτων ή επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε χερσαία ζώνη λιμένα, είτε από τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, για τις περιπτώσεις λειτουργίας των καταστημάτων ή επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων.

Στην απόφαση αναγράφονται:

-Τα στοιχεία του καταστήματος ή της επιχείρησης.

-Ο λόγος σφράγισης.

-Η χρονική διάρκεια αυτής.

-Η ημέρα και η ώρα που θα πραγματοποιηθεί αυτή.

Από κει και πέρα, η σφράγιση μπορεί να γίνει όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Η απουσία του ενδιαφερομένου κατά την υλοποίηση της σφράγισης δεν αναστέλλει τη διαδικασία.

Απόφαση – εκτέλεση σφράγισης

Εφόσον διαπιστωθεί από υπαλλήλους του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του λιμένα ή από στελέχη Λιμενικής Αρχής, η λειτουργία καταστημάτων ή επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος άνευ άδειας λειτουργίας ή άνευ βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία αυτών ή λειτουργούν κατόπιν απαγόρευσης της λειτουργίας τους, τότε ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του λιμένα ή η κατά περίπτωση αρμόδια Λιμενική Αρχή, ανάλογα με τον χώρο δραστηριοποίησης του καταστήματος ή της επιχείρησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας, εκδίδει αμελλητί απόφαση σφράγισης σύμφωνα με τα Υποδείγματα Α’ – Β’ του άρθρου 7 σε τρία (03) αντίτυπα.

Από τα αντίτυπα αυτά, το ένα επιδίδεται στον ιδιοκτήτη ή στον νόμιμο εκπρόσωπο ή σε εργαζόμενο του καταστήματος/επιχείρησης, με αποδεικτικό που συντάσσεται επί του σώματος της απόφασης. Εάν το κατάστημα/επιχείρηση είναι κλειστό ή ο ιδιοκτήτης/νόμιμος εκπρόσωπος/εργαζόμενος αυτού απουσιάζει, γίνεται σχετική μνεία στο σώμα της απόφασης και θυροκολλείται.

Το δεύτερο αντίτυπο, εφόσον η απόφαση σφράγισης εκδίδεται από τον Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του λιμένα, κοινοποιείται αυθημερόν στην καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδια, για τον έλεγχο του καταστήματος/επιχείρησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, Λιμενική ή Αστυνομική Αρχή. Ειδάλλως, εφόσον η απόφαση σφράγισης εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή που διαπίστωσε τον λόγο σφράγισης του/της καταστήματος/επιχείρησης που βρίσκεται επί θαλασσοπλοούντων πλοίων, πλωτών ναυπηγημάτων και μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων, κοινοποιείται είτε στη Λιμενική Αρχή στην οποία κατατέθηκε η σχετική αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας του/ της καταστήματος/επιχείρησης είτε στη Λιμενική Αρχή του αφετήριου λιμένα του πλοίου εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται σχετική αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή έχει υποβληθεί αναγγελία αλλά έχει απαγορευθεί η άσκηση της δραστηριότητας από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

Το τρίτο αντίτυπο παραμένει στο αρχείο του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης και λειτουργίας του λιμένα ή της Λιμενικής Αρχής που εξέδωσε την απόφαση.

Η σφράγιση πραγματοποιείται εντός πέντε (05) ημερών από την επόμενη ημέρα της επίδοσης ή της θυροκόλλησης της απόφασης σφράγισης, εκτός από τις περιπτώσεις που η λειτουργία του καταστήματος έχει διακοπεί για οιονδήποτε πραγματικό ή νομικό λόγο, οπότε και η σφράγιση πραγματοποιείται άμεσα με την επαναλειτουργία του καταστήματος/επιχείρησης.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ή καταστημάτων δύνανται μετά την επίδοση ή θυροκόλληση της απόφασης σφράγισης και τουλάχιστον μία (01) ημέρα πριν την ορισθείσα ημερομηνία της σφράγισης, να υποβάλουν αίτηση στον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένα ή στην αρμόδια Λιμενική Αρχή που έχει εκδώσει την απόφαση σφράγισης, αναφορικά με τον χρόνο εκτέλεσης του μέτρου της σφράγισης, προκειμένου ιδίως να γίνει δυνατή η απομάκρυνση από το κατάστημα/επιχείρηση ευπαθών και ευαλλοίωτων προϊόντων ή η τακτοποίηση λοιπών εκκρεμοτήτων. Στην ίδια αίτηση μπορούν να συμπεριληφθούν και αντιρρήσεις επί της απόφασης που να αφορούν σε τυπικούς ή και ουσιαστικούς λόγους.

Σε περίπτωση που ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένα ή η κατά περίπτωση αρμόδια Λιμενική Αρχή κρίνει ως βάσιμες τις αιτιάσεις για την απομάκρυνση των προϊόντων ή την τακτοποίηση λοιπών εκκρεμοτήτων, η σφράγιση δύναται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, που δεν υπερβαίνει, όμως, τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης ή θυροκόλλησης της απόφασης σφράγισης. Σε περίπτωση που στη σχετική αίτηση περιλαμβάνονται και αντιρρήσεις επί της απόφασης που αφορούν σε τυπικούς ή και ουσιαστικούς λόγους και γίνει αποδεκτή, τότε εκδίδεται απόφαση αποδοχής των αντιρρήσεων, αναστέλλεται η απόφαση σφράγισης και το κατάστημα ή η επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν σφραγίζεται.

Για το χρονικό διάστημα της χορηγούμενης παράτασης της σφράγισης, η επιχείρηση ή το κατάστημα αναστέλλει τη λειτουργία του, κατά το μέρος που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών και της διάθεσης προϊόντων που σχετίζονται και προβλέπονται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή της αναγγελίας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων, πλωτών ναυπηγημάτων και μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων.

Μετά τη διαπίστωση της λειτουργίας των καταστημάτων ή επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος άνευ άδειας λειτουργίας ή άνευ βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία αυτών ή λειτουργίας αυτών κατόπιν απαγόρευσης της λειτουργίας τους, από τα στελέχη του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του λιμένα ή από στελέχη Λιμενικής Αρχής και έως ότου αυτά σφραγιστούν ή μέχρι να εκδοθεί απόφαση αποδοχής των αντιρρήσεων, εφόσον αυτές έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, αναφορικά με τη μη σφράγισή τους, τα εν λόγω καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος αναστέλλουν τη λειτουργία τους, κατά το μέρος που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών και της διάθεσης προϊόντων που σχετίζονται και προβλέπονται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή τη βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων, πλωτών ναυπηγημάτων και μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων.

Να σημειωθεί ότι η σφράγιση διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζουν να συντρέχουν οι λόγοι επιβολής της σφράγισης.

Έκθεση σφράγισης

Η σφράγιση εκτελείται την ημέρα που έχει οριστεί, είτε από τουλάχιστον δύο (02) υπαλλήλους του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένα, για τις περιπτώσεις λειτουργίας των καταστημάτων ή επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε χερσαία ζώνη λιμένα, είτε από τουλάχιστον δύο (02) στελέχη της κατά περίπτωση αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, για τις περιπτώσεις λειτουργίας των καταστημάτων ή επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων.

Για τη σφράγιση συντάσσεται έκθεση, σύμφωνα με τα Υποδείγματα Γ’ – Δ’ του άρθρου 7, η οποία υπογράφεται από τους υπαλλήλους του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένα ή τα στελέχη της κατά περίπτωση αρμόδιας Λιμενικής Αρχής που τη διενήργησαν, καθώς και από τον ιδιοκτήτη/νόμιμο εκπρόσωπο/εργαζόμενο του καταστήματος/επιχείρησης ή ελλείψει αυτών, από έναν ή δύο μάρτυρες που παρευρίσκονται.

Εάν στο σημείο της σφράγισης δε βρεθούν οι ανωτέρω ή εάν αυτοί αρνηθούν να υπογράψουν την έκθεση σφράγισης, γίνεται ειδική μνεία σε αυτήν, χωρίς να κωλύεται η διαδικασία της σφράγισης.

Η έκθεση σφράγισης συντάσσεται σε τρία (03) αντίτυπα. Από τα αντίτυπα αυτά, το ένα επιδίδεται στον ιδιοκτήτη ή στον νόμιμο εκπρόσωπο ή σε εργαζόμενο του καταστήματος/επιχείρησης. Εάν το/η κατάστημα/επιχείρηση είναι κλειστό ή ο ιδιοκτήτης/νόμιμος εκπρόσωπος/εργαζόμενος αυτού απουσιάζει ή αρνείται να παραλάβει την έκθεση σφράγισης, γίνεται σχετική μνεία στο σώμα της απόφασης και θυροκολλείται.

Το δεύτερο αντίτυπο, εφόσον η σφράγιση διενεργείται από τον Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του λιμένα, κοινοποιείται αυθημερόν στην καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδια, για τον έλεγχο του καταστήματος/επιχείρησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, Λιμενική ή Αστυνομική Αρχή. Ειδάλλως, εφόσον η σφράγιση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή που διαπίστωσε τον λόγο σφράγισης του/της καταστήματος/επιχείρησης που βρίσκεται επί θαλασσοπλοούντων πλοίων, πλωτών ναυπηγημάτων και μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων, κοινοποιείται είτε στη Λιμενική Αρχή στην οποία κατατέθηκε η σχετική αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος είτε στη Λιμενική Αρχή του αφετήριου λιμένα του πλοίου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται σχετική αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή έχει υποβληθεί αναγγελία αλλά έχει απαγορευθεί η άσκηση της δραστηριότητας από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

Το τρίτο αντίτυπο παραμένει στο αρχείο του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης και λειτουργίας του λιμένα ή της Λιμενικής Αρχής που εξέδωσε την απόφαση.

Η σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων δύναται να διενεργηθεί από στελέχη έτερης Λιμενικής Αρχής από αυτή που εξέδωσε την απόφαση σφράγισης, σε περιπτώσεις όπου λόγω ανωτέρας βίας ή δρομολογιακών υποχρεώσεων, αυτά δε βρίσκονται στον λιμένα της Λιμενικής Αρχής που εξέδωσε την απόφαση. Σε αυτή την περίπτωση, η σφράγιση διενεργείται σύμφωνα με την περιγραφείσα διαδικασία στις παραγράφους 1-3 του παρόντος άρθρου, με την επισήμανση ότι το τρίτο αντίτυπο της έκθεσης σφράγισης παραμένει στο αρχείο της Λιμενικής Αρχής που διενήργησε τη σφράγιση και συντάσσεται και τέταρτο αντίτυπο της έκθεσης σφράγισης, το οποίο αποστέλλεται στη Λιμενική Αρχή η οποία εξέδωσε την απόφαση σφράγισης.

Τρόπος και μέσα σφράγισης

Κατά τη διαδικασία της σφράγισης, σφραγίζονται όλες οι είσοδοι του καταστήματος ή της επιχείρησης.

Για τη διενέργεια της σφράγισης χρησιμοποιούνται ισπανικός κηρός (βουλοκέρι), μεταλλική σφραγίδα (μολυβδοσφραγίδα) του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένα ή της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και κορδόνι. Η σφράγιση γίνεται σε εμφανές σημείο της εισόδου του καταστήματος ή της επιχείρησης, τοποθετώντας τον ισπανικό κήρο στις δύο άκρες του κορδονιού με το οποίο σφραγίζεται η είσοδος και τίθεται η μολυβδοσφραγίδα.

Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, σφραγίζεται τμήμα μόνο του καταστήματος ή της επιχείρησης ή μηχανολογικός ή άλλος εξοπλισμός, η σφράγιση γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να τίθεται εκτός λειτουργίας το τμήμα που σφραγίζεται ή ο εξοπλισμός, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του λοιπού τμήματος του καταστήματος ή της επιχείρησης.

Αποσφράγιση

Η αποσφράγιση καταστήματος/επιχείρησης που έχει σφραγιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας πραγματοποιείται αυτεπαγγέλτως από τουλάχιστον δύο (02) υπαλλήλους του κατά περίπτωση αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένα ή δύο (02) στελέχη της κατά περίπτωση αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, παρουσία του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπρόσωπου ή εργαζόμενου του καταστήματος ή, ελλείψει αυτών, από μάρτυρα που παρευρίσκεται. Αν στο σημείο της αποσφράγισης δεν βρεθούν οι ανωτέρω ή αν αυτοί αρνηθούν να υπογράψουν την έκθεση αποσφράγισης, γίνεται ειδική μνεία σ’ αυτήν, χωρίς να κωλύεται η περαιτέρω διαδικασία.

Η αποσφράγιση πραγματοποιείται εφόσον παύσουν οι λόγοι για τους οποίους σφραγίστηκε το/η κατάστημα/επιχείρηση. Σε περίπτωση που απαιτείται να πραγματοποιηθεί αποσφράγιση πριν παύσουν οι λόγοι για τους οποίους σφραγίστηκε το/η κατάστημα/επιχείρηση (λόγοι έκτακτης ανάγκης, προσωρινή διαταγή/απόφαση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης σφράγισης κ.α.), ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένα ή η αρμόδια Λιμενική Αρχή, μετά την εξάλειψη των λόγων που επέβαλλαν την αποσφράγιση, προβαίνει εκ νέου σε σφράγιση του καταστήματος και αφαίρεση της τυχόν άδειας λειτουργίας. Προς τούτο, συντάσσει νέα έκθεση σφράγισης και πρακτικό αφαίρεσης της τυχόν άδειας ή έγγραφης γνωστοποίησης απαγόρευσης της δραστηριοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, χωρίς την έκδοση νέας απόφασης σφράγισης.

Για την αποσφράγιση συντάσσεται έκθεση σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ε’ – ΣΤ’ του άρθρου 7, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της προβλεπόμενης στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 3 διαδικασίας.

Αποσφράγιση καταστημάτων ή επιχειρήσεων δύναται να λάβει χώρα και σε περιπτώσεις όπου για οιονδήποτε πραγματικό ή νομικό λόγο παύει οριστικώς η λειτουργία της επιχείρησης ή του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται σε χερσαία ζώνη λιμένα ή επί θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου.

Η κατά περίπτωση αρμόδια Λιμενική Αρχή ή Φορέας δύνανται να προβαίνουν στην αποσφράγιση της επιχείρησης ή του καταστήματος εφόσον διαπιστώσουν ότι για οιονδήποτε πραγματικό ή νομικό λόγο δε συντρέχουν οι λόγοι και οι προϋποθέσεις για τους οποίους πραγματοποιήθηκε η σφράγιση, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου.

Απόφαση ποινικού δικαστηρίου

Σε περίπτωση που προσκομίζεται από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του καταστήματος/επιχείρησης απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, που διαπιστώνει την αντικειμενική ανυπαρξία των περιστατικών που αποτέλεσαν τον λόγο βεβαίωσης της παράβασης, βάσει της οποίας επιβάλλεται το μέτρο της σφράγισης, είτε αναστέλλεται η έκδοση απόφασης σφράγισης είτε η απόφαση σφράγισης που έχει ήδη εκδοθεί ανακαλείται, είτε, σε περίπτωση που η απόφαση σφράγισης έχει ήδη εκτελεστεί, το κατάστημα αποσφραγίζεται αμέσως.

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5430/04.12.2018), με υπογραφή του υπουργού Φώτη Κουβέλη.

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους