Σφράγιση τουριστικών επιχειρήσεων, ΚΥΕ και κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων

7 Μαΐου, 2019
Σφράγιση τουριστικών επιχειρήσεων, ΚΥΕ και κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων
Ορίστηκε με υπουργική απόφαση η διαδικασία σφράγισης τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών

Σφράγιση τουριστικών επιχειρήσεων, ΚΥΕ και κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων

Ορίστηκε με υπουργική απόφαση η διαδικασία σφράγισης τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται εντός τουριστικών καταλυμάτων.

Διευκρινίζεται ότι ως σφράγιση θεωρείται η θυροκόλληση της έκθεσης σφράγισης, πλαστικοποιημένη αν κρίνεται απαραίτητο, σε εμφανές σημείο της κεντρικής εισόδου, με τρόπο που να καθιστά αδύνατη την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις χωρίς την παραβίαση της θυροκόλλησης.

Στον νέο καθεστώς εμπίπτουν τα τουριστικά καταλύματα και οι εγκαταστάσεις εντός αυτών (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κολυμβητικές δεξαμενές, παιδότοποι), τα οποία λειτουργούν με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή έχουν υποβάλει γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31, 40 και 41 του ν. 4442/2016, εφόσον διαπιστωθεί από αρμόδια ελεγκτική αρχή ότι δεν πληρούν τους όρους και τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας τους όπως αυτές ισχύουν και ορίζονται με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Επίσης, συμπεριλαμβάνονται λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) όπως ισχύει, οι οποίες λειτουργούν χωρίς το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή τη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.) που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.

Υποβολή ενστάσεων

Η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, εντός είκοσι (20) ημερών από τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της παρούσας, αποστέλλει στην επιχείρηση, συστημένη επί αποδείξει επιστολή στην οποία αναγράφονται οι διαπιστωθείσες παραβάσεις, καλώντας την σε υποβολή έγγραφων εξηγήσεων-αντιρρήσεων, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή (επί αποδείξει).

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση μη παραλαβής από τον εκπρόσωπο, τον υπεύθυνο λειτουργίας ή άλλο πρόσωπο της επιχείρησης της ανωτέρω κλήσης σε παροχή εξηγήσεων, η Π.Υ.Τ. προβαίνει στην άμεση έκδοση απόφασης σφράγισης.

Με την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή εξηγήσεων -αντιρρήσεων, εφόσον αυτές δεν υποβληθούν ή εφ’ όσον κριθούν από την υπηρεσία ως ελλιπείς ή ανεπαρκείς, εκδίδεται υποχρεωτικά απόφαση σφράγισης από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού ή τον Υπουργό Τουρισμού, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Στην απόφαση σφράγισης προσδιορίζονται η ημέρα και η ώρα σφράγισης των επιχειρήσεων ή/ και εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. Στην απόφαση σφράγισης προσδιορίζονται οι υπάλληλοι της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού που θα είναι μέλη της επιτροπής σφράγισης.

Η απόφαση κοινοποιείται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής στην οποία εδρεύει η επιχείρηση, το οποίο καλείται να ορίσει εκπρόσωπο στην επιτροπή σφράγισης.

Στην απόφαση επισημαίνεται μεταξύ άλλων η υποχρέωση της επιχείρησης για την έγκαιρη απομάκρυνση τυχόν πελατών, προσωπικού και ευπαθών προϊόντων καθώς και η ανάγκη έγκαιρης τακτοποίησης τυχόν εκκρεμοτήτων και λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και προστασίας του κοινού και των εγκαταστάσεων.

Από κει και πέρα, η απόφαση σφράγισης αποστέλλεται με συστημένη επί αποδείξει επιστολή. Σε περίπτωση μη παραλαβής αυτής, ακολουθείται η διαδικασία αστυνομικής επίδοσης της απόφασης στον εκπρόσωπο της επιχείρησης ή στον υπεύθυνο λειτουργίας ή σε εργαζόμενο αυτής. Σε περίπτωση απουσίας των ανωτέρω προσώπων ή άρνησης αυτών να υπογράψουν για την παραλαβή της απόφασης, αυτή θυροκολλείται με πρακτικό θυροκόλλησης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, το οποίο διαβιβάζεται αρμοδίως στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.

Η εκτέλεση της απόφασης σφράγισης πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της και τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μετά την κοινοποίηση στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του αποδεικτικού ταχυδρομικής παραλαβής ή του αποδεικτικού αστυνομικής επίδοσης ή του πρακτικού θυροκόλλησης της απόφασης σφράγισης.

Σε περίπτωση που η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού κρίνει ως βάσιμες τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις του φορέα εκμετάλλευσης, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης της απόφασης, η σφράγιση δύναται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την ταχυδρομική παραλαβή, την αστυνομική επίδοση ή τη θυροκόλληση της απόφασης σφράγισης. Σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζεται νέα ημερομηνία εκτέλεσης της σφράγισης και εκδίδεται νέα απόφαση σε αντικατάσταση της προηγουμένης, η οποία κοινοποιείται με τη διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που παύσουν να συντρέχουν οι λόγοι και οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της απόφασης σφράγισης, η διαδικασία ματαιώνεται και εκδίδεται σχετική απόφαση ανάκλησης της σφράγισης.

Διαδικασία σφράγισης

Η σφράγιση διενεργείται από Επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) υπαλλήλους της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού και έναν αστυνομικό υπάλληλο του αστυνομικού τμήματος της περιοχής στην οποία εδρεύει η επιχείρηση. Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση σφράγισης, η οποία συνυπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης ή τον υπεύθυνο λειτουργίας ή εργαζόμενο αυτής, εφόσον το επιθυμεί. Αντίγραφο της έκθεσης σφράγισης κοινοποιείται στην επιχείρηση και στην οικεία αστυνομική αρχή.

Κατά τη διαδικασία της σφράγισης σφραγίζεται η κύρια είσοδος των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Ως σφράγιση νοείται η θυροκόλληση της έκθεσης σφράγισης, πλαστικοποιημένη αν κρίνεται απαραίτητο, σε εμφανές σημείο της κεντρικής εισόδου, με τρόπο που να καθιστά αδύνατη την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις χωρίς την παραβίαση της θυροκόλλησης. Συμπληρωματικά, είναι δυνατή κατά περίπτωση και η χρήση κάθε άλλου πρόσφορου μέσου και τρόπου για τη διενέργεια της σφράγισης, έτσι ώστε να μη μπορεί να προκύπτει παραβίαση αυτής. Ειδικά για τις κολυμβητικές δεξαμενές, εκτός της ανάρτησης της έκθεσης σφράγισης σε εμφανές σημείο του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων, διενεργείται και θυροκόλληση αυτής στον χώρο όπου είναι εγκατεστημένος ο μηχανολογικός εξοπλισμός υδροδότησης της κολυμβητικής δεξαμενής.

Σε περίπτωση μη εκκένωσης του υπό σφράγιση χώρου παρά την προαναφερθείσα ειδοποίηση του υπευθύνου της επιχείρησης, το παριστάμενο όργανο της αστυνομικής αρχής συντάσσει αυθημερόν έκθεση, αντίγραφο της οποίας παραλαμβάνει η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, η οποία ακολούθως απευθύνεται με αναφορά της στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις νόμιμες ενέργειες και με αίτημα για την παρέμβαση του για την ομαλή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης και τη σφράγιση αυτής.

Σφράγιση μπορεί να πραγματοποιηθεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Επίσης είναι δυνατή η λήψη φωτογραφικού υλικού τεκμηρίωσης της διενεργηθείσας διαδικασίας.

Η απουσία του ενδιαφερομένου κατά την υλοποίηση της σφράγισης δεν αναστέλλει τη διαδικασία.

Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από την επιχείρηση πρόσωπο δύναται να εισέρχεται στη σφραγισθείσα επιχείρηση προς αντιμετώπιση ειδικών αναγκών ή έκτακτων περιστατικών (π.χ. συντήρηση κτιρίων, πλημμυρών) χωρίς να παραβιάζεται η θυροκόλληση της έκθεσης σφράγισης.

Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια της σφράγισης ο εκπρόσωπος της επιχείρησης θέσει υπ’ όψη της επιτροπής σφράγισης στοιχεία που πιθανώς ακυρώνουν τους λόγους της σφράγισης, η σφράγιση εκτελείται κανονικά και τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται στη συνέχεια από την Π.Υ.Τ.

Στην περίπτωση σφράγισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο βρίσκεται εντός τουριστικού καταλύματος, και του οποίου η λειτουργία είναι υποχρεωτική βάσει της κατηγορίας στην οποία ανήκει το κατάλυμα, σφραγίζεται και το τουριστικό κατάλυμα.

Εφόσον το τουριστικό κατάλυμα διαθέτει ενεργό Ε.Σ.Λ., αυτό αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η σφράγιση.

Σε περίπτωση τουριστικών καταλυμάτων που λειτουργούν εποχιακά, η απόφαση σφράγισης εκτελείται κανονικά ακόμη και αν το κατάλυμα είναι κλειστό.

Διαδικασία αποσφράγισης

Η αποσφράγιση τουριστικών επιχειρήσεων/ εγκαταστάσεων που έχουν σφραγιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διενεργείται όταν αποδεδειγμένα παύσουν να συντρέχουν οι λόγοι και οι νόμιμες προϋποθέσεις επιβολής της σφράγισης.

Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος της ενδιαφερόμενης επιχείρησης ή αυτεπαγγέλτως, η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού εκδίδει απόφαση αποσφράγισης, η οποία κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση και απευθύνεται στην οικεία αστυνομική αρχή, η οποία προβαίνει στην αποσφράγιση και στη σύνταξη σχετικής έκθεσης αποσφράγισης.

Αντίστοιχη με τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου ακολουθείται και στην περίπτωση αιτήματος προσωρινής αποσφράγισης από μέρους της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί και ουσιαστικοί λόγοι και με την προϋπόθεση της απαγόρευσης ενδεχόμενης λειτουργίας των εγκαταστάσεων κατά το χρονικό διάστημα διαρκείας της αποσφράγισης.

Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ποινικού Κώδικα, η παραβίαση της σφράγισης τιμωρείται με φυλάκιση.

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!

 

Ακολουθήστε μας στο Google News

 

 

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 40.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!

Ελάτε σε επαφή μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας 24/24 για κάθε ζήτημα που αφορά την επιχείρησή σας.

Θεσσαλονίκη

Μαυροκορδάτου 24 με Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 151, 1ος όροφος – 546 45 Θεσσαλονίκη 2310 932420 – 932473 – 932481

Αθήνα

Λεωφ. Συγγρού 196 2ος όροφος 176 71 Καλλιθέα Αθήνα (Κέντρο) 210 22 41 227

paskedi@paskedi.gr


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Άμεσο μήνυμα    Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

    ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους