Ψηφίζεται!! Παραγωγή μπίρας από εστιατόρια και τσίπουρου σε εκδηλώσεις

13 Απριλίου, 2018
Ψηφίζεται!! Παραγωγή μπίρας από εστιατόρια και τσίπουρου σε εκδηλώσεις
Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή αλλάζουν διατάξεις σχετικές με την παραγωγή μπίρας για επιτόπια κατανάλωση από καταστήματα

Παραγωγή μπίρας από εστιατόρια και τσίπουρου σε εκδηλώσεις

Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή αλλάζουν διατάξεις σχετικές με την παραγωγή μπίρας για επιτόπια κατανάλωση από καταστήματα, αλλά και την μεταφορά, αποσφράγιση και λειτουργία άμβικα μικρού αποσταγματοποιού στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων

Πρόκειται για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο, αλλά και την αιτιολογική έκθεση μπορείτε να δείτε εδώ

Παραγωγή μπίρας για επιτόπια κατανάλωση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του άρθρου 3Α του ν. 2963/1922 (Α’ 134).

Ειδικότερα, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου, αναφορικά με τον αριθμό των υπαρχόντων, εντός των επιχειρήσεων που δικαιούνται να παράγουν μπίρα για επιτόπια κατανάλωση (εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και λοιπές ομοειδείς επιχειρήσεις) ζυθοβραστήρων ως και την ελάχιστη χωρητικότητα αυτών.

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται πλέον στις εν λόγω επιχειρήσεις η δυνατότητα χρήσης περισσοτέρων του ενός ζυθοβραστήρων και η μείωση της προβλεπομένης ελάχιστης (συνολικής) χωρητικότητας αυτών από δέκα (10) εκατόλιτρα σε πέντε (5) για προφανείς λόγους οικονομίας και ευελιξίας των οικείων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η διάταξη προτείνεται εν τέλει για λόγους ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Παραγωγή τσίπουρου για δωρεάν διάθεση σε εκδηλώσεις

Με την εν λόγω προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα, κατόπιν αδείας του αρμόδιου Τελωνείου, μεταφοράς, αποσφράγισης και λειτουργίας άμβικα μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου, χωρητικότητας δηλαδή έως 130 λίτρα) στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων, πραγματοποιούμενων από Ο.Τ.Α., Κοινότητες, Πολιτιστικούς Συλλόγους ή άλλους επαγγελματικούς φορείς προκειμένου το παραγόμενο έτσι προϊόν να διατίθεται δωρεάν στους επισκέπτες των εκδηλώσεων για λόγους αναπαράστασης και προβολής του παραδοσιακού τρόπου απόσταξης και εν τέλει διατήρησης των ηθών και των εθίμων της ελληνικής υπαίθρου.

Στις υφιστάμενες διατάξεις του ν.2969/01 δεν υπήρχε καμία σχετική πρόβλεψη για την αντιμετώπιση τέτοιων αιτημάτων και, ως εκ τούτου, ζητήματα ανάλογα ικανοποιούνταν ορισμένες φορές κατ’ εξαίρεση κατόπιν έγκρισης της πολιτικής ηγεσίας, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης. Συνεπώς, με την προτεινόμενη ρύθμιση, ικανοποιείται εν τέλει ένα πάγιο αίτημα των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) λαμβάνοντας κυρίως υπόψη ότι η παραγωγή και η κατανάλωση μικρών ποσοτήτων αποσταγμάτων κατ’ αυτόν τον τρόπο, με τη χρήση δηλαδή παραδοσιακών αμβίκων, στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων, συμβάλει στην διάδοση του παραδοσιακού τρόπου απόσταξης ο οποίος αποτελεί στοιχείο της παράδοσης των ανθρώπων της ελληνικής υπαίθρου και εν τέλει της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.

Για λόγους πρωτίστως περιορισμού και αποφυγής της κατάχρησης της παρεχόμενης δυνατότητας, αλλά και για λόγους δημοσιονομικούς, καθώς ο αναλογών στο έτοιμο προϊόν ΕΦΚ είναι ιδιαιτέρως χαμηλός (0,59 ευρώ ανά χιλιόγραμμο ετοίμου προϊόντος), προτείνεται η αποσφράγιση και η λειτουργία του παρεχόμενου άμβικα για χρονικό διάστημα το πολύ έως 8 ώρες, συνολικό, κατά τη διάρκεια ενός μόνο 24ώρου, με την έκδοση σχετικής αδείας απόσταξης και την επιβολή του αναλογούντος ΕΦΚ κατά τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις.

Τέλος, με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η δυνατότητα μεταφοράς σφραγισμένου άμβικα μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου) για ένα 24ωρο, προκειμένου αυτός να αποτελέσει αντικείμενο έκθεσης στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων, ιδίως για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντος απόσταξης, επιτοπίως, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Η πλήρης διατύπωση του άρθρου έχει ως εξής:

Άρθρο 121

Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 2969/2001

Μετά την υποπαρ. 11 της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν. 2969/01 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α’ 281) προστίθεται νέα υποπαρ. 11Α ως εξής:

«11.Α. α) Επιτρέπεται, κατόπιν ειδικής άδειας του αρμόδιου Τελωνείου, η μεταφορά, η αποσφράγιση και λειτουργία άμβικα μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου) για χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο οκτώ (8) ωρών κατά τη διάρκεια ενός 24ωρου, στο πλαίσιο πραγματοποιούμενων πολιτιστικών εκδηλώσεων Ο.Τ.Α, Κοινοτήτων, Πολιτιστικών Συλλόγων ή επαγγελματικών φορέων με σκοπό την αναπαράσταση και προβολή του παραδοσιακού τρόπου απόσταξης. Η απόσταξη για τους σκοπούς αυτούς δύναται να διενεργείται και εκτός του καθοριζομένου από τις διατάξεις της υποπαρ. 1 της παρούσας παρ. Ε’ δίμηνου χρονικού διαστήματος με τη χρησιμοποίηση αποκλειστικά των καθοριζομένων από την υποπαρ.2 της παρούσας παρ. Ε’ πρώτων υλών και με την έκδοση σχετικής άδειας απόσταξης. Επί του παραγόμενου προϊόντος, προοριζόμενου αποκλειστικά για δωρεάν επιτόπια κατανάλωση, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος ΕΦΚ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.2960/2001 (Α’ 265).

Για τις ως άνω παραδόσεις αγαθών εκδίδονται τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία παραστατικά.

β. Ομοίως επιτρέπεται, κατόπιν ειδικής άδειας του αρμόδιου Τελωνείου, η μεταφορά σφραγισμένου άμβικα μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου), τηρουμένων των προβλεπομένων διατυπώσεων και διαδικασίας, για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο, ενός 24ωρου, αποκλειστικά και μόνο προς έκθεση αυτού στο πλαίσιο πραγματοποιούμενων πολιτιστικών εκδηλώσεων.».


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους