Ποιοί μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας

11 Μαΐου, 2018
Ποιοί μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο ειδικός κατάλογος των ιατρών που μπορούν κατ' εξαίρεση να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας.

Ποιοί μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο ειδικός κατάλογος των ιατρών που μπορούν κατ’ εξαίρεση να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας.

Άρθρο 1

Κυρώνουμε τους συνοδευτικούς πίνακες οι οποίοι εγκρίθηκαν από την Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρο 3, παρ. 2 της υπ΄αριθμ. 1592/58/13.1.2017 (ΦΕΚ 157 Β΄) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και περιλαμβάνουν:

Α. Τους Ιατρούς που εντάσσονται στον ειδικό κατάλογο (Παράρτημα Ι) και οι οποίοι κατ΄εξαίρεση έχουν δικαίωμα να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 2 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει.

Β. Τους Ιατρούς που δεν εντάσσονται στον ειδικό κατάλογο (Παράρτημα ΙΙ)

Άρθρο 2

Για την υποβολή εγγράφων ενστάσεων ορίζεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ Β’ 1580/08.05.2018

Αθήνα, 3 Μαΐου 2018

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους