Ποιοι και πότε δικαιούνται δώρο Πάσχα και πόσο

26 Μαρτίου, 2018
Ποιοι και πότε δικαιούνται δώρο Πάσχα και πόσο
Το δώρο Πάσχα, που σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά σε χρήμα μόνο, καταβάλλεται έως και την Μεγάλη Τετάρτη.

Ποιοι και πότε δικαιούνται δώρο Πάσχα και πόσο

Το δώρο Πάσχα, που σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά σε χρήμα μόνο, καταβάλλεται έως και την Μεγάλη Τετάρτη. Ο εργοδότης όμως μπορεί να παρακρατήσει μέχρι 30ή Απριλίου το ποσόν που αναλογεί στο επίδομα, χωρίς να μπορεί να το καταβάλλει αργότερα από τις ημερομηνίες αυτές.

Δεν επιτρέπεται η παραίτηση του εργαζόμενου από το επίδομα εορτών.

Ποιοι δικαιούνται δώρο Πάσχα

Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται δώρο Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό, για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών διήρκεσε ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε χρόνου.

Επίσης, δικαιούνται δώρο Πάσχα:

– Οι εργαζόμενοι στις γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή από τον καθορισμό των αποδοχών τους με συλλογικές συμβάσεις και λοιπές πράξεις. Επίσης, τα μέλη των Κοιν.Σ.Επ. όταν είναι και εργαζόμενοι σ’ αυτήν

– Οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεων που αμείβονται με μισθό, καθώς και τα πρόσωπα διεύθυνσης και εμπιστοσύνης.

– Οι στρατευμένοι δικαιούται αναλογία του δώρου για το διάστημα που εργάστηκε πριν την ημερομηνία στράτευσης ή μετά την ημερομηνία απόλυσης έως την 30/4.

Για τους μισθωτούς που η σχέση εργασίας τους δεν διήρκεσε ολόκληρο το παραπάνω χρονικό διάστημα, δικαιούνται σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, για κάθε 8ήμερο χρονικό διάστημα διαρκείας της εργασιακής σχέσεως τους. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση διήρκεσε λιγότερο δικαιούνται ανάλογο κλάσμα (Βλ. Πίνακα )

Οι απασχολούμενοι σε εποχιακές εργασίες, καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ορισμένου έργου, δικαιούνται 2 ημερομίσθια για κάθε 13 που πραγματοποίησαν, ή ανάλογο κλάσμα για τα κάτω από 8 ή από 13 ημερομίσθια που πραγματοποίησαν αντίστοιχα. Το 8ήμερο υπολογίζεται ημερολογιακά και δεν αφαιρούνται οι Κυριακές και οι αργίες.

Επιχειρήσεις οι οποίες εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών είχαν αργήσει από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου μπορούν να καταβάλλουν το δώρο Πάσχα μειωμένα: α) στο μισό, αν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από ένα μήνα όχι όμως και από δύο και β) στα 2/3 αυτού, εάν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από δύο μήνες.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των ανωτέρω επιχειρήσεων, το οποίο εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του παρά την αργία της επιχειρήσεως, ούτε στο προσωπικό των επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχιακά.

Αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση διαθεσιμότητας, δικαιούνται το μισό του δώρου Πάσχα, που αναλογεί στο χρόνο αυτό.

Οι μισθωτοί που έχουν εργαστεί με μερική απασχόληση:

– Σε καθημερινή βάση, αλλά λιγότερες ώρες ημερησίως δικαιούνται δώρο ίσο με εκείνο, που δικαιούται ο πλήρως απασχολούμενος, υπολογιζόμενο όμως επί των μειωμένων αποδοχών.

– Λιγότερες ημέρες την εβδομάδα και με μειωμένο ωράριο δικαιούνται 2 ημερομίσθια για κάθε 13 που πραγματοποίησαν.

Οι μισθωτοί που έχουν εργαστεί με το σύστημα της εργασίας «εκ περιτροπής» δικαιούνται το δώρο Πάσχα, που αναλογεί στις ημέρες κατά τις οποίες λόγω του συστήματος αυτού δεν πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους, στο μισό.

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, ο εργαζόμενος θα λάβει ως δώρο Πάσχα, ποσό ανάλογο των ωρών απασχόλησής του έναντι της πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή, αφού για εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση 40 ωρών το ποσό του δώρου Πάσχα είναι 1/2 μισθός, για τον εργαζόμενο εκ περιτροπής π.χ. επί 4 ημέρες (8 ωρών) δηλαδή 32 ώρες την εβδομάδα, το δώρο θα είναι τα 32/40 του μισού (1/2) μισθού.

Στις περιπτώσεις αμοιβής με ημερομίσθιο, το δώρο Πάσχα, για εργαζόμενο εκ περιτροπής π.χ. επί 4 ημέρες εβδομαδιαίως (8ωρης ημερήσιας απασχόλησης) θα είναι τα 4/5 του δώρου του συγκρίσιμου εργαζόμενου, δηλαδή 12 ημερομίσθια (4/5 χ 15).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μετατροπής της σύμβασης από πλήρους σε μερικής απασχόλησης, το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται, για το μεν διάστημα πλήρους απασχόλησης, με βάση τις αποδοχές πλήρους απασχόλησης που λάμβανε ο εργαζόμενος κατά την τελευταία μέρα, που παρείχε τις υπηρεσίες του με το καθεστώς αυτό. Για το δε διάστημα μερικής απασχόλησης, βάσει των αποδοχών μερικής απασχόλησης την 15η μέρα πριν το Πάσχα.

Αν όμως η σύμβαση έχει μετατραπεί από μερικής απασχόλησης σε πλήρη, δεν συνιστάται ο ανάλογος τρόπος υπολογισμού. Κι αυτό γιατί η ΥΑ προβλέπει ως βάση για τον υπολογισμό του ύψους του Δώρου τις τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου κατά την 15η ημέρα πριν το Πάσχα.

Δεν δικαιούνται επιδόματος εορτών Πάσχα

– Οι δημόσιοι υπάλληλοι και μισθωτοί γενικότερα του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α., τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος (Ν.4093/12).

– Οι συνταξιούχοι τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα (Ν.4093/12).

– Οι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί από αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα και εργάζονται σύμφωνα με αλλοδαπό δίκαιο, που δεν προβλέπει δώρο

– Οι εργαζόμενοι με σύστημα πρακτικής άσκησης

Να συμπληρώσουμε ότι οι οικοδόμοι δε λαμβάνουν δώρο από τον εργοδότη τους, αλλά από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΙΚΑ (Δωρόσημο).

Δώρο Πάσχα ΟΑΕΔ

Δώρο Πάσχα από τον ΟΑΕΔ δικαιούνται οι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από 1/1-30/4. Ειδικότερα για τους άνεργους του ΟΑΕΔ το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας και συνολικά 12,5 ημερήσια επιδόματα. Αν επιδοτούνται για μικρότερο διάστημα, δικαιούνται ενίσχυση ίση με 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης

Χρόνοι που υπολογίζονται για το δώρο Πάσχα

Συνυπολογίζεται ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά από τον τοκετό, ο χρόνος επίσχεσης και ο χρόνος υπερημερίας του εργοδότη.

Οι μισθωτοί που απουσίαζαν λόγω ασθενείας δικαιούνται από τον εργοδότη τους σαν δώρο Πάσχα, ποσό ανάλογο με την διάρκεια της εργασιακής τους σχέσεως, μέσα στην χρονική περίοδο 1/1-30/4, αφού αφαιρεθούν οι ημέρες ασθενείας, για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθενείας.

Αυτοί, συμπληρωματικά, δικαιούνται δώρο από τον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό.

Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 20 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 10 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 10 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 20.

Χρόνοι που δεν υπολογίζονται για το δώρο Πάσχα

Στο χρόνο διαρκείας της εργασιακής σχέσεως δεν υπολογίζονται οι ημέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απουσίαζε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω αδείας χωρίς αποδοχές, ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας), απεργίας με το σκεπτικό ότι ο εργαζόμενος απουσίαζε με δική του θέληση.

Δώρο Χριστουγέννων και 6μηνο μητρότητας ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με σχετική Υπουργική απόφαση κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό όπως καθορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΣΕ.

Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και τέσσερις ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω καθοριζόμενου. Με βάση τα αναφερόμενα ποσά, καταβάλλεται αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Υπολογισμός δώρου Πάσχα ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων

Το δώρο Πάσχα όσων:

– απασχολούνται σε ένα εργοδότη και αμείβονται κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή με άλλο σύστημα κυμαινόμενων αποδοχών, όπως με μικτό σύστημα (βασικό ημερομίσθιο με πρόσθετες αμοιβές βάσει παραγωγής ή αυξημένης αποδόσεως) κ.λπ.,

– υπαλλήλων αμείβονται κατά μονάδα εργασίας ή με μισθό και ποσοστά,

– μισθωτών ασχολούνται σε περισσότερους από ένα εργοδότες γενικά και αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο και

– μισθωτών απασχολούνται σε ένα μόνο εργοδότη και αμείβονται με ωρομίσθιο υπολογίζεται, βάσει του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή του μέσου ημερομισθίου. Ειδικότερα, το μέσο ημερομίσθιο βρίσκεται με την διαίρεση του συνόλου των αμοιβών αυτών, με τον συνολικό αριθμό των ημερών, που εργάστηκε.

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται το δώρο των δημοσιογράφων, οι οποίοι αμείβονται με το σύστημα αμοιβής κατά μονάδα εργασίας, καθώς και των ξεναγών.

Το δώρο Πάσχα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών υπολογίζεται άναλογα με ό,τι ισχύει για τους υπηρετούντες στη δημόσια εκπαίδευση (Αποφ. Α.Π.-Ολομ. 1469/1984).

Το δώρο Πάσχα του οικιακού προσωπικού υπολογίζεται βάσει των σε χρήμα μόνο καταβαλλομένων μηνιαίων αποδοχών. Ειδικά για τις οικιακές βοηθούς, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, τα επιδόματα αυτά δεν μπορεί να είναι κατώτερα του 8πλασίου του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου. Δεν ισχύει τα παραπάνω στους εργαζόμενους κατ’ οίκον σε δήμους με πληθυσμό κάτω από 6.000 κατοίκους.

Οι μισθωτοί που απασχολούνται στην επεξεργασία και συσκευασία σταφίδας, στη συσκευασία και κοπή σταφυλιών, καθώς και στην συσκευασία εσπεριδοειδών και φρούτων γενικά, δικαιούνται σαν δώρο Πάσχα 1 ημερομίσθιο για κάθε 5 ημερομίσθια, που πραγματοποίησαν από 1/1/-30/4 και κλάσμα αυτού, ανάλογο, για τα κάτω των 5 ημερομίσθια που πραγματοποίησαν.

Οι θυρωροί πολυκατοικιών και μεγάρων και οι ταξιθέτες σε θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις δικαιούνται, σαν δώρο Πάσχα, ποσά ίσα με το 25πλάσιο ή το 15πλάσιο αντίστοιχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου.

Για να λάβουν δώρο Πάσχα και οι σερβιτόροι και βοηθοί που αμείβονται με ποσοστά και εργάζονται στα εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, οινομαγειρεία, ταβέρνες, κοσμικά κέντρα διασκεδάσεως, καφενεία, καφεζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, εξοχικά κέντρα και συναφή καταστήματα, αυξάνονται τα ποσοστά που έχουν κανονιστεί για την αμοιβή τους από 16% σε 28% από 13% σε 21% και από 11% σε 18% για τις χρονικές περιόδους από την Μεγάλη Τρίτη μέχρι και την 9η ημέρα μετά το Πάσχα, ειδικά δε για τις κοσμικές ταβέρνες, κέντρα διασκεδάσεως, εξοχικά κέντρα και ψητοπωλεία, από το Μεγάλο Σάββατο μέχρι και την 13η ημέρα μετά το Πάσχα.

Το προϊόν της αύξησης των ποσοστών περιέρχεται στον εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλλει σαν δώρο Πάσχα ποσό ίσο με το 15πλάσιο, του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως (του ΙΚΑ), στην οποία κάθε ένας σερβιτόρος ή βοηθός ανήκει, ή ανάλογο κλάσμα. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για τους σερβιτόρους και βοηθούς των κοσμικών ταβερνών, κοσμικών κέντρων διασκεδάσεως, εξοχικών κέντρων μετά ορχήστρας και ψητοπωλείων, της περιοχής Νομού Αττικής, εκτός των νήσων, το προϊόν της αυξήσεως των ποσοστών μοιράζεται μεταξύ των εργαζομένων κατά την ίδια αναλογία, κατά την οποία μοιράζεται και η τακτική από τα ποσοστά αμοιβή τους.

Για να λάβει δώρο Πάσχα και το προσωπικό των Κουρείων και Κομμωτηρίων, που αμείβεται με ποσοστά μόνο, αυξάνονται κατά 30% για 15 ημέρες πριν από το Πάσχα οι τιμές των κουρευτικών και λοιπών υπηρεσιών, που παρέχονται στα ανωτέρω καταστήματα. Το ποσό που προκύπτει από την αύξηση αυτή, μετά την παροχή από αυτά ποσού ίσου με το 4πλάσιο για το επίδομα Πάσχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου, σε κάθε βοηθό κουρείου και κομμωτηρίου, μοιράζεται σε ίσα μέρη, σε όλους τους τεχνίτες και τεχνίτριες, κάθε κουρείου ή κομμωτηρίου και αποκλείονται οι προσωπικά εργαζόμενοι εργοδότες, εφόσον αυτοί απασχολούν περισσότερους από ένα τεχνίτες.

Σε περίπτωση συμμετοχής των εργοδοτών στο προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως, τα επιδόματα για τους βοηθούς αφαιρούνται από το μερίδιο τους. Κουρεία ή Κομμωτήρια, τα οποία δεν αυξάνουν, κατά τα ανωτέρω, τις τιμές, υποχρεούνται να καταβάλλουν σε κάθε ένα που εργάζεται σ’ αυτά με ποσοστά σαν δώρο Πάσχα ποσό ίσο με το 15πλάσιο του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου για τους τεχνίτες – τεχνίτριες και ποσό ίσο με το 6πλάσιο για το επίδομα Πάσχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου για τους βοηθούς κουρείων και κομμωτηρίων.

Βάση υπολογισμού του δώρου Πάσχα

Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων μισθών ή ημερομισθίων την 15ην ημέρα πριν από το Πάσχα ή την ημερομηνία λύσεως της εργασιακής σχέσεως.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού.

Τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κ.λπ.), εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχομένης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του χρόνου.

Σαν τακτικές αποδοχές προσδιορίζονται:

α) Η προσαύξηση της νομίμου και τακτικής εργασίας κατά τις Κυριακές ή αργίες και τις νυκτερινές ώρες, εφόσον δίδεται στον μισθωτό σταθερά και μόνιμα σαν τακτικό αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας, κατά τις ανωτέρω ημέρες και ώρες, τακτικά κάθε μήνα ή κατ’ επανάληψη περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

β) Η αμοιβή που καταβάλλεται από τον εργοδότη στο μισθωτό για τη νόμιμη υπερωριακή εργασία, εφόσον η εργασία αυτή, χωρίς να απαγορεύεται από το νόμο, παρέχεται τακτικά. Επίσης, η συμπληρωματική αμοιβή η οποία χορηγείται για υπερεργασία. Σαν τακτική υπερεργασία θεωρείται όχι μόνο η συνεχής, αλλά και εκείνη, η οποία εμφανίζει ορισμένη συχνότητα επαναλήψεως από την φύση της και σύμφωνα με το πρόγραμμα του εργοδότη. Η ανωτέρω αμοιβή (υπερωρίας και υπερεργασίας) υπολογίζεται βάσει ποσού ίσον με τον μέσο όρο των αμοιβών τούτων, τις οποίες έλαβε κάθε μισθωτός.

γ) Το επίδομα αδείας: Ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,041666(0,5:12). Κι αυτό γιατί με τη χορήγηση επιδόματος αδείας οι ετήσιοι μισθοί είναι 12,50. Η προσαύξηση υπολογίζεται ανεξάρτητα με την ημερομηνία πρόσληψης και πόσες ημέρες άδειας δικαιούται ο εργαζόμενος ή αν έχει λυθεί η εργασιακή σχέση.

δ) Το επίδομα ισολογισμού. Για τον υπολογισμό διαιρείται ο αριθμός των μηνών που συμμετέχουν στον υπολογισμό του Δώρου, δηλ. 4:2 (1/2 του μισθού).

ε) Το επίδομα παραγωγικότητας.

στ) Κάθε τακτική παροχή χρήμα ή σε είδος, αλλά και η ιδιωτική ασφάλιση του μισθωτού από τον εργοδότη

ζ) Τα οδοιπορικά, όταν η καταβολή τους δεν εξαρτάται από την πραγματοποίηση των μετακινήσεων και ο μισθωτός δεν είναι υποχρεωμένος να αποδώσει λογαριασμό, αλλά και η τακτική παροχή για τη μετάβαση στον τόπο εργασίας.

η) Η αποζημίωση εκτός έδρας, αλλά και το ποσό που καταβάλλεται για να αντιμετωπίσει τα έξοδά του ο εργαζόμενος σε απομακρυσμένη περιοχή, εφόσον καταβάλλονται τακτικά κάθε μήνα.

Περιορισμός στο ύψος του επιδόματος εορτών

Το Δώρο Πάσχα δύναται να περιορισθεί στο 50πλάσιο του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου, δηλαδή 1.309 ευρώ (26,18 x 50) για τους εργαζόμενους άνω των 25 και 1.141,50 (22,83 x 50) για αυτούς κάτω των 25. Τα ποσά αυτά μειώνονται ανάλογα για απασχόληση μικρότερη της περιόδου 1/1-30/4. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις στις οποίες το δώρο Πάσχα καταβαλλόταν μέχρι τώρα, είτε από συμβατική υποχρέωση ή συνήθεια είτε από υποχρεωτικό κανόνα δικαίου, με βάση υψηλότερα ποσά αποδοχών, ή αν, από την ΣΣΕ ή ΔΑ ή άλλη διάταξη, προκύπτει κατά τον υπολογισμό του Δώρου, μισθός ή ημερομίσθιο υψηλότερο.

Εξάλλου, το συνολικό ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον ένα ή μισό μισθό, αντίστοιχα, για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό και τα 25 ή 15 ημερομίσθια, αντίστοιχα, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, όπως προσδιορίζεται παραπάνω.

Ασφαλιστικές εισφορές

Το δώρο Πάσχα, υπόκεινται, όπως και οι τακτικές αποδοχές, σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Οι κρατήσεις αυτές καταβάλλονται μέχρι τέλους Ιουνίου.

Παραγραφή:

Η αξίωση του μισθωτού επί των επιδομάτων εορτών παραγράφεται μετά το πέρας της 5ετίας για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση.

Κυρώσεις σε περίπτωση μη καταβολής του δώρου Πάσχα

Σύμφωνε με τη νομοθεσία ΑΝ 690/1945, Ν. 2336/1995, Ν. 346/2010) ο εργοδότης που δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους εργαζομένους το Δώρο Πάσχα μπορεί να τιμωρηθεί ύστερα από μήνυση των ενδιαφερομένων ή της επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων ή της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και της αστυνομικής Αρχής με φυλάκιση 6 μηνών και χρηματική ποινή, που κυμαίνεται από 25-50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, με τη διαδικασία του Αυτόφωρου σύμφωνα με το άρθρο 417 ΚΠΔ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ 1/1-30/4

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Μισθωτός εργάστηκε 60 μόνο μέρες μέσα στο διάστημα από 1/1-30/4. Για να υπολογιστεί το δώρο Πάσχα, που δικαιούται, πολλαπλασιάζουμε τον μισθό με τον συντελεστή που αντιστοιχεί στις 60 ημέρες, δηλ. 0,25 και το γινόμενο με τον συντελεστή αδείας (0.041666)

Ημερομίσθιος εργάστηκε 60 μόνο μέρες μέσα στο διάστημα από 1/1-30/4. Για να υπολογιστεί το δώρο Πάσχα, που δικαιούται, πολλαπλασιάζουμε το ημερομίσθιο με τον συντελεστή που αντιστοιχεί στις 60 ημέρες, δηλ. 7,5 και το γινόμενο με τον συντελεστή αδείας (0.041666)

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στην Υπουργική Απόφαση


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους