Πισίνες: υποχρεώσεις επιχειρήσεων για απασχόληση ναυαγοσώστη

Αυγ 5, 2019
Πισίνες: υποχρεώσεις επιχειρήσεων για απασχόληση ναυαγοσώστη
Τα πρόσφατα περιστατικά με πνιγμούς ανθρώπων σε πισίνες ξενοδοχείων σε Ρόδο και Κρήτη έφεραν στο φως -και πάλι- το ζήτημα της υποχρεωτικής παρουσίας ναυαγοσώστη.

Τα πρόσφατα περιστατικά με πνιγμούς ανθρώπων σε πισίνες ξενοδοχείων σε Ρόδο και Κρήτη έφεραν στο φως -και πάλι- το ζήτημα της υποχρεωτικής παρουσίας ναυαγοσώστη, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνει κάθε σχετική επιχείρηση. Ασχέτως των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβησαν τα δύο περιστατικά, το ΠΑΣΚΕΔΙ υπενθυμίζει τους κανόνες που ισχύουν πριν την αρχή λειτουργίας για κάθε πισίνας.

 

Για την ακρίβεια, κάθε κολυμβητική δεξαμενή, προκειμένου να θεωρηθεί κατάλληλη για λειτουργία, πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένο πρόσωπο ως Υπεύθυνο Λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου, που λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και την τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων.

 

Αναλυτικότερα ισχύει ότι:

 

1. Άπαντες οι εργαζόµενοι δέον να είναι υγιείς, καθαροί και να συµπεριφέρωνται καλώς.

2. Εκπαιδευµένοι επόπτες και υπόλοιπο προσωπικόν πρέπει να βρίσκονται σε υπηρεσία καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της δεξαµενής.

 

Ο αριθµός τους καθορίζεται αναλόγως του µεγέθους της δεξαµενής με τον εξής τρόπο:

α. Ένας υπεύθυνος επόπτης ασφαλείας θα απασχολείται µε τους λουοµένους, με την αρµοδιότητα να επιβάλει τους κανόνες ασφαλείας υγιεινής και καλής συµπεριφοράς.

-Για μικρότερες πισίνες απαιτείται ένας τουλάχιστον επόπτης ασφαλείας.

-Για μεσαίες και μεγάλες απαιτείται ένας επόπτης ανά 300 λουοµένους.

 

β. Ένας ειδικευµένος επόπτης θα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο των καταιονητήρων ή την είσοδο των µεσαίων ή µεγάλων πισίνων για έλεγχο των λουοµένων σχετικά με δερµατικές παθήσεις ή ανοικτά τραύµατα κλπ, καθώς για να διαπιστώνει όλοι όσοι εισέρχονται στον χώρο εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής.

 

γ. Τουλάχιστον ένας υπάλληλος εκ του διοικητικού προσωπικού για τις μεσαίες πισίνες και δύο για τις μεγάλες πρέπει να έχουν εκπαιδευθεί για την παροχή πρώτων βοηθειών.

 

3. Οι επόπτες πέρα από τις ειδικές απαιτούµενες γνώσεις, πρέπει να κατέχουν δίπλωµα ή σχετικό πιστοποιητικό, καθώς και να είναι γνώστες στην τεχνική της παροχής βοηθείας και διασώσεως κολυµβητών, στην χρήση τεχνητής αναπνοής, όπως και την εφαρµογή άλλων µέτρων ανανήψεως.

 

Μέγιστον φορτίο πισινών

 

Ο µέγιστος αριθµός των λουοµένων, οι οποίοι επιτρέπεται να βρίσκονται ανά πάσαν στιγµή εντός του περιφραγµένου χώρου της δεξαµενής (κυρίως δεξαµενή, διάδροµοι, αποδυτήρια κλπ), υπολογίζεται βάσει της επιφανείας του νερού:

 

α) Τµήµατα δεξαµενής βάθους µέχρις 1,0 µ. αναλογία τουλάχιστον 1,0µ² επιφανείας ύδατος ανά λουόµενο.

β) Τµήµατα δεξαµενής βάθους µεγαλυτέρου του 1,0 µ. αναλογία τουλάχιστον 2,50 µ² επιφανείας ύδατος ανά λουόµενο.

 

2. Επιπροσθέτως, ο µέγιστος συνολικός αριθµός των εισερχοµένων εντός της πισίνας οποιαδήποτε χρονική περίοδον δεν θα είναι µεγαλύτερος του υπολογιζοµένου, βάσει του αριθµού ανακυκλοφορίας ή ανανεώσεως του ύδατος της δεξαµενής, ως εξής:

 

α) Περίπτωση συνεχούς χλωριώσεως του ανακυκλοφορούντος ή ανανεουµένου νερού της δεξαµενής: αναλογά τουλάχιστον 500 λίτρων καθαρού ύδατος ανά λουόµενο.

 

β) Περίπτωση ανανέωσεως του νερού εξ ασφαλούς φυσικής πηγής, µη υποκειµένης σε χλωρίωση: αναλογία τουλάχιστον 2.000 λίτρων ύδατος ανά λουόµενο.

 

Υπουργική Απόφαση για επόπτες ασφαλείας πισίνας / ναυαγοσώστες πισίνας

 

Πριν την αρχή λειτουργίας σε κάθε κολυμβητική δεξαμενή/πισίνα πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένο πρόσωπο ως Υπεύθυνος Λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου.

 

Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και την τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων.

Ιδιαίτερα μεριμνά για τα παρακάτω καθήκοντα:

 

-Να έχει ορίσει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την καλή λειτουργία και συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής.

-Καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής πρέπει να υπάρχει προσωπικό εποπτείας των κολυμβητών δηλαδή ναυαγοσώστες, επόπτες ασφαλείας πισίνας.

-Οι επόπτες ασφαλείας πισίνας, ναυαγοσώστες πισίνας, πρέπει να είναι πτυχιούχοι με πτυχίο επόπτη ασφαλείας πισίνας, ναυαγοσώστης πισίνας, έχοντας εκπαιδευτεί στη ναυαγοσωστική τεχνική να γνωρίζουν την τεχνική των Πρώτων Βοηθειών, τη χρήση της τεχνητής αναπνοής και να έχουν όλες τις γνώσεις που απαιτούνται, για την προστασία των κολυμβητών.

-Αν η κολυμβητική δεξαμενή είναι μικρή, τοποθετείται ένας Ναυαγοσώστης.

-Αν η κολυμβητική δεξαμενή είναι μεσαία πρέπει να υπάρχει ένας υπάλληλος εκτός από τους Ναυαγοσώστες, εκπαιδευμένος στην παροχή Πρώτων Βοηθειών από το Διοικητικό Προσωπικό.

-Αν η κολυμβητική δεξαμενή είναι μεγάλη πρέπει να υπάρχουν δύο.

-Τα ονόματα των Ναυαγοσωστών πρέπει να γνωστοποιούνται, πριν την αρχή λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία που υπάγεται ο χώρος. Η Υγειονομική Υπηρεσία αν κρίνει την ακαταλληλότητα αυτών ή τη μη καλή διαγωγή μπορεί να ζητήσει, εντός καθορισμένης προθεσμίας, την αντικατάσταση των Ναυαγοσωστών.

-Να επιτρέπει την είσοδο μόνο στον προβλεπόμενο με τον όγκο της κολυμβητικής δεξαμενής αριθμό κολυμβητών.

-Να επιθεωρεί την κανονική ανανέωση και το σωστό καθαρισμό του νερού.

-Να ελέγχει τα βήματα απολύμανσης του χώρου, τη μέτρηση του χλωρίου και την τιμή του PH .

-Να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες χημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις της κολυμβητικής δεξαμενής.

-Να συλλέγει και να καταγράφει σε καθημερινή βάση λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής λεπτομερή στοιχεία που αφορούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, την ποσότητα χημικών ουσιών που προσέθεσε για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού.

-Να μετρά ανά τακτές ώρες το υπόλειμμα χλωρίου που υπάρχει μέσα στο νερό, τις τιμές του PH και της αλκαλικότητας του νερού, κλπ.

 

Μέτρα ασφαλείας

Για την ασφαλή κολύμβηση και τη σωστή χρήση μιας κολυμβητικής δεξαμενής πρέπει να λαμβάνονται με προσοχή τα παρακάτω μέτρα Ασφαλείας.

Ο Ναυαγοσώστης Πισίνας – Επόπτης Ασφαλείας, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας εφαρμόζει τον κανονισμό της κολυμβητικής δεξαμενής προσέχοντας τα εξής:

-Τοποθετεί σε εμφανή σημεία Πινακίδες με τα παρακάτω θέματα :

-Κανονισμό για την ορθή χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας

-Την ακριβή ώρα λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής

-Επιθεωρεί όλη την εγκατάσταση αν πληρεί τους κανόνες ασφαλείας για ελάττωση του κινδύνου για πνιγμό ή τραυματισμό των κολυμβητών.

-Εφοδιάζεται με τα αναλογούντα Μέσα Διάσωσης, ανάλογα με το μέγεθος της κολυμβητικής δεξαμενής.

-Κουτί Πρώτων Βοηθειών εφοδιασμένο με το κατάλληλο υλικό. Τουλάχιστον πρέπει να υπάρχουν μέσα σε αυτό: Βάμμα ιωδίου, αποστειρωμένες γάζες, βαμβάκι, λευκοπλάστη, επιδέσμους διαφόρων μεγεθών, αιμοστατικούς επιδέσμους, αποστειρωμένες λαβίδες και οπωσδήποτε καρδιοτονωτικά και αναλγητικά φάρμακα.

-Καταγράφει και δημιουργεί ειδικό κατάλογο τηλεφώνων, τον οποίο τοποθετεί στο τηλέφωνο του χώρου με τα νούμερα των πλησιέστερων ιατρών, του Σταθμού Α΄Βοηθειών, του πλησιέστερου νοσοκομείου ¬ αστυνομικού τμήματος ¬ πυροσβεστικής υπηρεσίας.

-Απαγορεύεται η νυχτερινή κολύμβηση, εκτός και αν υπάρχει σχετική άδεια και ο χώρος έχει επαρκή φωτισμό και όλο το απαραίτητο προσωπικό για τη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής.

 

Πιστοποίηση επόπτη ασφαλείας

 

Για όλα τα παραπάνω, ο Υπεύθυνος Ασφαλείας πρέπει να τηρεί σχετικό βιβλίο, έχοντας καταχωρημένες όλες τις παραπάνω πληροφορίες και να το παραδίδει προς ενημέρωση στους υπαλλήλους που διενεργούν τον υγειονομικό έλεγχο της κολυμβητικής δεξαμενής.

Τέλος πρέπει να αναρτά σε εμφανές σημείο την Άδεια Λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής.

 

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!

 


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletter

Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους