Παραγωγή ζύθου από εστιατόρια

22 Ιουνίου, 2018
Παραγωγή ζύθου από εστιατόρια
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα του ζύθου και των προϊόντων ζύθου, με σκοπό τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Παραγωγή ζύθου από εστιατόρια

Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4537/18 (Α’84)

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 120 και 121 του ν.4537/15-05-2018 (Α’ 84) «Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις», οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ως άνω κοινοποιούμενου νόμου, ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 120, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα του ζύθου και των προϊόντων ζύθου, με σκοπό τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του άρθρου 3Α του ν.2963/1922 (Α’ 134) «Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί φορολογίας του ζύθου νόμων», όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2753/1999 (Α’ 249) και ειδικότερα τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου αυτού που αφορά στις προϋποθέσεις για την χορήγηση της ειδικής άδειας παραγωγής ζύθου εντός της χώρας από εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και άλλες ομοειδής επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση. Με την εν λόγω διάταξη παρέχεται η δυνατότητα χρήσης από τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις περισσότερων του ενός ζυθοβραστήρων ελάχιστης συνολικής χωρητικότητας πέντε (5) εκατόλιτρων.

2. Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ως άνω νόμου επέρχονται ορισμένες αλλαγές στις διατάξεις της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν.2969/01 (Α’ 281) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» που ρυθμίζουν το καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) και ειδικότερα μετά την υποπαράγραφο 11 προστίθενται διατάξεις, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς και λειτουργίας άμβικα μικρού αποσταγματοποιού στο πλαίσιο πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων Ο.Τ.Α., Κοινοτήτων, Πολιτιστικών Συλλόγων ή επαγγελματικών φορέων με σκοπό την αναπαράσταση και προβολή του παραδοσιακού τρόπου απόσταξης.

Ειδικότερα με τις ως άνω κοινοποιούμενες διατάξεις:

α) Επιτρέπεται, κατόπιν ειδικής άδειας του αρμόδιου Τελωνείου η μεταφορά, η αποσφράγιση και λειτουργία άμβικα μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου), για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια ενός (1) εικοσιτετραώρου. Η απόσταξη για τον ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό δύναται να διενεργείται ακόμη και εκτός του καθοριζόμενου από τις διατάξεις της υποπαρ. 1 της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν.2969/01 διμήνου απόσταξης, με την προϋπόθεση ότι οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν είναι από τις καθοριζόμενες στις διατάξεις της υποπ. 2 της ίδιας παραγράφου. Στο παραγόμενο προϊόν, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για δωρεάν επιτόπια διάθεση, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος συντελεστής ΕΦΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.2960/01 (Α’265).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου 11 Α α) του άρθρου 121 του κοινοποιούμενου νόμου, για τη διάθεση του παραγόμενου προϊόντος εκδίδονται τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία παραστατικά.

β) Ομοίως, κατόπιν ειδικής άδειας του αρμόδιου Τελωνείου, επιτρέπεται η μεταφορά σφραγισμένου άμβικα μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου) για χρονικό διάστημα ενός εικοσιτετραώρου κατ’ ανώτατο αποκλειστικά και μόνο για την έκθεσή του στο χώρο των εκδηλώσεων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την ειδική άδεια μεταφοράς, την ειδική άδεια αποσφράγισης του άμβικα που θα χρησιμοποιηθεί για τους εν λόγω σκοπούς καθώς και την επανασφράγιση αυτού θα γίνεται χρήση των σχετικών εντύπων που προβλέπονται στην υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.486/342/07-06-2002 (Β’758) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός εντύπων για την εφαρμογή του ν.2969/01 «Αιθυλική αλοόλη και αλκοολούχα προϊόντα», η οποία κοινοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.542/375/10-07-2002 Ε.Δ.Υ.Ο.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους