Νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων ΕΣΠΑ για μικρές επιχειρήσεις – Εντάσσονται και ξενοδοχεία

27 Σεπτεμβρίου, 2018
Νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων ΕΣΠΑ για μικρές επιχειρήσεις – Εντάσσονται και ξενοδοχεία
Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, υγείας και τουρισμού

Νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων ΕΣΠΑ για μικρές επιχειρήσεις – Εντάσσονται και ξενοδοχεία

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, υγείας και τουρισμού συνολικού προϋπολογισμού 400.000.000,00€ με ποσοστό επιδότησης τουλάχιστον 50% για προϋπολογισμό έργων έως 120.000,00€, έχει προγραμματιστεί για έναρξη στα μέσα Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων των εννέα τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ. Βασικός στόχος είναι η αναβάθμιση και βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέση στην εσωτερική και διεθνή αγορά, επιφέροντας παράλληλα τον εκσυγχρονισμό τους προκειμένου να εναρμονιστούν με όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Συνολικά οι τομείς είναι οι ακόλουθοι:

·       Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων

·       Ενέργεια

·       Εφοδιαστική Αλυσίδα

·       Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

·       Περιβάλλον

·       Τουρισμός (επιλέξιμοι είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ 55.10-ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα)

·       Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

·       Υγεία

·       Υλικά-Κατασκευές

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

Η κύρια προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι οι 2 τουλάχιστον ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες σχετίζονται με τα έξοδα για την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, με παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, με συστήματα πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, με το σχεδιασμό, την τυποποίηση και την πιστοποίηση προϊόντων, με τεχνικές μελέτες μηχανικών, με τη σύνταξη και την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, αλλά και με το μισθολογικό κόστος εργαζομένων.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της νέας αυτής δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης και σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης, να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Ακόμα πρέπει να απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους να μην υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. και να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.

Επίσης, είναι απαραίτητο να καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή όπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Φυσικά, καμία επιχείρηση δεν πρέπει να είναι προβληματική ή να βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Τέλος, κάθε επιχείρηση πρέπει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να ΜΗΝ υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα στην τελευταία τριετία.

Ποιοι αποκλείονται από τη δράση

Αποκλείονται δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. Ακόμα εκτός μένουν όσες επιχειρήσεις εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Οι στόχοι της δράσης

Η ενίσχυση κατά προτεραιότητα των επιχειρήσεων με εξαγωγική δυναμική θεωρείται βασικός στόχος συνολικά της νέας αυτής δράσης. Γι’ αυτόν το λόγο τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται στο πρόγραμμα (έως 75%) συνδέονται με εξαγωγικές επιδόσεις.

Παράλληλα, επιχειρείται μια προσπάθεια παροχής κινήτρων σε επιχειρήσεις για αναζήτηση νέων αγορών. Εκεί αποδίδονται τα υψηλά ποσοστά ενίσχυσης (έως 75%) για την κατηγορία που αφορά σε συστήματα πιστοποίησης – τυποποίησης, υιοθέτησης προτύπων ευρωπαϊκών και διεθνών αγορών.

Να σημειωθεί ότι οι υποβολές θα είναι με σειρά χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ υπενθυμίζεται πως προ ημερών ανακοινώθηκε αύξηση προϋπολογισμού (από 120 εκατ. ευρώ σε 400 εκατ. ευρώ) για τη δράση: «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», η οποία έχει κλείσει για υποβολή αιτήσεων.

Εν μέσω των δυσμενών συνθηκών λειτουργιάς για τον ξενοδοχειακό κλάδο με τις ολοένα και πιο αυξανόμενες περιπτώσεις πλειστηριασμών σε καταλύματα φιλοξενίας, η συγκεκριμένη δράση προσφέρει μια διέξοδο σε μικρότερης εμβέλειας ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες εξάλλου επλήγησαν και περισσότερο από τον κλάδο. Οι ευρύτερες παροχές της δράσης σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονιστικό της πνεύμα αναμένεται να προσφέρουν σημαντική τόνωση στις επιλέξιμες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ωστόσο, αν όλα αυτά δεν συνοδευτούν από την πραγματική αλλαγή στάσης σε φορολογικό επίπεδο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η έξοδος από τον φαύλο κύκλο των ημερών δεν φαίνεται ορατή… 

του Αντώνη Καραμπουρνιώτη

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletterΕνισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους