Λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού

Απρίλιος 17, 2018
Λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, πρέπει να επισημαίνονται με μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ:

Ομαδική προσφυγή στο ΣτΕ για τον αντικαπνιστικό νόμο

Λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/574 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2017 για τα τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 11,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1) Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, η οδηγία 2014/40/ΕΕ προβλέπει ότι όλες οι μονάδες συσκευασίας προϊόντων καπνού πρέπει να επισημαίνονται με μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό ώστε να καταγράφονται οι κινήσεις τους. Με τον τρόπο αυτό, τα εν λόγω προϊόντα θα μπορούν να εντοπίζονται και να παρακολουθούνται ανά την Ένωση. Θα πρέπει να θεσπιστούν τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία του συστήματος, καθώς και με τη συμβατότητά του σε ολόκληρη την Ένωση.

2) Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την επισήμανση των συσκευασιών με μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, την καταγραφή και τη διαβίβαση δεδομένων, την επεξεργασία, την αποθήκευση και την πρόσβαση σε δεδομένα, καθώς και τη συμβατότητα των στοιχείων του συστήματος ιχνηλασιμότητας.

3) Απαιτείται επίσης νομοθετική δράση σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να εφαρμοστεί το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού («πρωτόκολλο ΣΠΕΚ της ΠΟΥ»), το οποίο έχει κυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπει παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού για τα προϊόντα καπνού, το οποίο πρέπει να θεσπιστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου ΣΠΕΚ του ΠΟΥ εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του.

4) Προκειμένου να καταπολεμηθούν οι πολλαπλές υφιστάμενες μορφές δόλιων δραστηριοτήτων που οδηγούν στη διάθεση παράνομων προϊόντων στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών που συμπεριλαμβάνουν ψευδή διασάφηση εξαγωγών, θα πρέπει να εφαρμοστεί το σύστημα ιχνηλασιμότητας που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ, σε όλα τα προϊόντα καπνού που κατασκευάζονται στην Ένωση, καθώς και σε εκείνα που κατασκευάζονται εκτός της Ένωσης στον βαθμό που προορίζονται για την αγορά της Ένωσης ή διατίθενται σ’ αυτήν.

5) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του συστήματος ιχνηλασιμότητας και να διασφαλίζεται ότι ελέγχεται από τα κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του πρωτοκόλλου ΣΠΕΚ της ΠΟΥ, είναι απαραίτητη η κατάλληλη ανάθεση ρόλων σε σχέση με την επισήμανση των συσκευασιών με μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. Το βασικό καθήκον της δημιουργίας των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών σε επίπεδο μονάδας συσκευασίας θα πρέπει να ανατίθεται σε ανεξάρτητο τρίτο μέρος που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος («εκδότης αναγνωριστικών κωδικών»). Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος δύο ή περισσότεροι εκδότες αναγνωριστικών κωδικών, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, να σχηματίσουν τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, κάθε εκδότης αναγνωριστικών κωδικών θα πρέπει να αναγνωρίζεται με έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, ο οποίος θα πρέπει επίσης να αποτελεί μέρος των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών που εκδίδει.

6) Προκειμένου να διασφαλίζεται η μοναδικότητα του αναγνωριστικού κωδικού, κάθε μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός θα πρέπει να περιλαμβάνει ως τμήμα του έναν σειριακό αριθμό τον οποίο θα έχει σχηματίσει ο εκδότης αναγνωριστικών κωδικών και για τον οποίο η πιθανότητα να τον μαντέψουν οι παραποιητές θα είναι αμελητέα.

7) Όταν ζητούν μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς μονάδων συσκευασίας από εκδότη αναγνωριστικών κωδικών, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε ο εκδότης να μπορέσει να σχηματίσει τους εν λόγω αναγνωριστικούς κωδικούς, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η) της οδηγίας 2014/40/ΕΕ, με εξαίρεση την ημερομηνία και την ώρα κατασκευής, οι οποίες ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων και οι οποίες θα πρέπει να προστίθενται από τους οικονομικούς φορείς κατά τη στιγμή της κατασκευής.

8) Το μήκος του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού επιπέδου μονάδας συσκευασίας ενδέχεται να επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία μπορεί να εφαρμόζεται στις μονάδες συσκευασίας από τους κατασκευαστές ή τους εισαγωγείς προϊόντων καπνού. Προκειμένου να αποφευχθούν υπέρμετρες αρνητικές επιπτώσεις στη διαδικασία αυτή, με παράλληλη εξασφάλιση επαρκούς χώρου για όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σε επίπεδο μονάδας συσκευασίας, θα πρέπει να καθοριστεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός αλφαριθμητικών χαρακτήρων για τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επιπέδου μονάδας συσκευασίας.

9) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι μοναδικοί αναγνωριστικοί κωδικοί επιπέδου μονάδας συσκευασίας είναι ικανοί να πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό αλφαριθμητικών χαρακτήρων, οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η) της οδηγίας 2014/40/ΕΕ θα πρέπει να μετατρέπονται σε κωδικό.

10) Προκειμένου να παρέχεται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών η δυνατότητα να αποκωδικοποιούν τους μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς χωρίς πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο σύστημα αποθετηρίων, οι εκδότες αναγνωριστικών κωδικών θα πρέπει να δημιουργούν και να τηρούν επίπεδα αρχεία. Τα εν λόγω επίπεδα αρχεία θα πρέπει να επιτρέπουν την αναγνώριση όλων των πληροφοριών που έχουν κωδικοποιηθεί στους μοναδικούς αναγνωρι­στικούς κωδικούς. Θα πρέπει να οριστεί το μέγεθος των εν λόγω επίπεδων αρχείων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να τηλεφορτώνονται στις συσκευές που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη κατά την ανάγνωση των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών σε απογραμμική λειτουργία (επίπεδα αρχεία χωρίς σύνδεση).

11) Η οδηγία 2014/40/ΕΕ προβλέπει ότι οι υποχρεώσεις καταγραφής που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 μπορούν να εκπληρωθούν με την επισήμανση και την καταγραφή της γενικής συσκευασίας, όπως της κούτας, του κιβωτίου ή της παλέτας, υπό τον όρο ότι η παρακολούθηση και ο εντοπισμός όλων των μονάδων συσκευασίας παραμένει εφικτός. Όταν οικονομικοί φορείς επιλέγουν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας, θα πρέπει να υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι η εν λόγω συσκευασία επισημαίνεται με αναγνωριστικό κωδικό επιπέδου γενικής συσκευασίας ο οποίος είναι επίσης μοναδικός και, ως εκ τούτου, ικανός να προσδιορίζει αδιαμφισβήτητα κάθε γενική συσκευασία χαμηλότερου επιπέδου και, τελικά, τις μονάδες συσκευασίας που περιέχει.

12) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλες οι κινήσεις των μονάδων συσκευασίας θα μπορούν να καταγράφονται και να διαβιβάζονται, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς θα πρέπει να επαληθεύουν τους μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς, ώστε να εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή και την αναγνωσιμότητά τους. Για τον έλεγχο αυτής της κρίσιμης διαδικασίας για τους μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς επιπέδου μονάδας συσκευασίας, θα πρέπει να εγκαθίστανται στις συσκευές που χρησιμοποιούνται για σκοπούς επαλήθευσης μηχανισμοί αποτροπής των παρεμβάσεων παραποίησης, οι οποίοι θα πρέπει να παρέχονται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Κατά τη θέσπιση των κανόνων σχετικά με την εγκατάσταση των εν λόγω μηχανισμών, είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά το μέγεθός τους, τον όγκο παραγωγής τους και τον χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας τους, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή δεν θα συνεπάγεται υπερβολική επιβάρυνση, ιδίως για τις μικρότερες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Δεδομένου ότι οι μηχανισμοί αποτροπής των παρεμβάσεων παραποίησης έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αυτοματοποιημένη παραγωγή προϊόντων καπνού, είναι σκόπιμο, προς τον σκοπό της διασφάλισης επαρκούς προστασίας της ακεραιότητας των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών επιπέδου μονάδας συσκευασίας, να περιοριστεί η υποχρέωση εγκατάστασης τέτοιων μηχανισμών στους φορείς πλην εκείνων που εφαρμόζουν αμιγώς χειρωνακτικές διαδικασίες παραγωγής.

13) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του συστήματος ιχνηλασιμότητας στα συστήματα παραγωγής και διανομής, θα πρέπει να επιτρέπεται στους οικονομικούς φορείς να παραγγέλνουν εκ των προτέρων παρτίδες των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών. Ωστόσο, για να αποφεύγεται η δημιουργία υπερβολικού αποθέματος μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών από τους οικονομικούς φορείς και για τον έλεγχο του μεγέθους των επιμέρους παραγγελιών, θα πρέπει να καθοριστεί χρονικό όριο για την εφαρμογή των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών που εκδίδονται τόσο σε επίπεδο μονάδας συσκευασίας όσο και σε επίπεδο γενικής συσκευασίας. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει επίσης να μετριάζουν τις ενδεχόμενες υπέρμετρες επιπτώσεις στις δραστηριότητες δημιουργίας και έκδοσης που ασκούνται από τους εκδότες αναγνωριστικών κωδικών.

14) Προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του συστήματος ιχνηλασιμότητας, οι οικονομικοί φορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης πρώτων καταστημάτων λιανικής πώλησης θα πρέπει να ζητούν εκ των προτέρων από τους σχετικούς εκδότες αναγνωριστικών κωδικών αναγνωριστικό κωδικό οικονομικού φορέα και έναν αναγνωριστικό κωδικό μονάδας για κάθε μονάδα. Η χορήγηση αναγνωριστικών κωδικών οικονομικού φορέα και αναγνωριστικών κωδικών μονάδας επιτρέπει την αποτελεσματική ταυτοποίηση όλων των αγοραστών και του πραγματικού δρομολογίου της φόρτωσης από τη μονάδα κατασκευής έως το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία θ) και ι) της οδηγίας 2014/40/ΕΕ.

15) Οι κατασκευαστές ή εισαγωγείς θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν αίτηση για αναγνωριστικό κωδικό για τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων καπνού. Η υποχρέωση υποβολής αίτησης για αναγνωριστικούς κωδικούς μηχανημάτων επιτρέπει την αποτελεσματική ταυτοποίηση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των προϊόντων καπνού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/40/ΕΕ.

16) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που περιέχει ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός μπορούν να καταγράφονται και να διαβιβάζονται από όλους τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, καθώς και για να εξασφαλίζεται η συμβατότητα του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού με εξωτερικά στοιχεία, όπως συσκευές σάρωσης, θα πρέπει να καθοριστούν τα είδη των επιτρεπόμενων φορέων δεδομένων.

17) Προκειμένου το σύστημα ιχνηλασιμότητας να μπορεί να επιτύχει τον στόχο του, είναι απαραίτητο να είναι ικανό να επιτρέπει την εύκολη διαβίβαση όλων των σχετικών δεδομένων, να εξασφαλίζει την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων και να παρέχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά στην Επιτροπή, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και στον εξωτερικό ελεγκτή. Η αρχιτεκτονική αποθήκευσης θα πρέπει επιπλέον να επιτρέπει στους κατασκευαστές και στους εισαγωγείς να επιλέγουν ανεξάρτητους τρίτους παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων με τους οποίους να συνάπτουν συμβάσεις αποθήκευσης δεδομένων, με σκοπό τη φιλοξενία αποκλειστικά δεδομένων που θα αφορούν τα προϊόντα τους καπνού («κύρια αποθετήρια»), όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 8 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται ότι οι αρχές έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους παρακολούθησης και επιβολής. Η αποτελεσματικότητα των εν λόγω δραστηριοτήτων παρακολούθησης και επιβολής απαιτεί την ύπαρξη ενός ενιαίου συστήματος αποθετηρίου δεύτερου επιπέδου («δευτερεύον αποθετήριο») το οποίο θα περιλαμβάνει αντίγραφο όλων των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στα κύρια αποθετήρια και θα παρέχει στις αρχές συνολική επισκόπηση της λειτουργίας του συστήματος ιχνηλασιμότητας. Θα πρέπει να καθιερωθεί ένα σύστημα δρομολόγησης, το οποίο θα διαχειρίζεται ο πάροχος του δευτερεύοντος αποθετηρίου, προκειμένου να παρέχεται στους οικονομικούς φορείς εκτός από τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς ένα ενιαίο σημείο εισόδου για να υποβάλλουν στο σύστημα ιχνηλασιμότητας τα δεδομένα που καταγράφουν και, ως εκ τούτου, να διευκολύνεται η διαβίβαση των δεδομένων. Ταυτόχρονα, η υπηρεσία δρομολόγησης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα διαβιβάζονται στο σωστό κύριο αποθετήριο.

18) Προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη πρόσβαση των αρμόδιων αρχών και να συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ιχνηλασιμότητας, ο πάροχος του δευτερεύοντος αποθετηρίου θα πρέπει να αναπτύξει διεπαφές χρήστη που θα επιτρέπουν την προβολή των αποθηκευμένων δεδομένων και την πραγματοποίηση αναζητήσεων σ’ αυτά. Κατά την πρόσβαση στο σύστημα αποθετηρίων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να στηρίζονται στις επαναχρησιμοποιούμενες λύσεις βάσει του κανονισμού eIDAS που παρέχονται ως δομικά στοιχεία στο πλαίσιο του τηλεπικοινωνιακού τμήματος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη». Επιπλέον, για να διευκολυνθούν η αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή, η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα ορισμού ιδιαίτερων αυτόματων ειδοποιήσεων βάσει συγκεκριμένων γεγονότων αναφοράς.

19) Για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των στοιχείων του συστήματος αποθετηρίων, θα πρέπει να θεσπιστούν τεχνικές προδιαγραφές, στη βάση μη ιδιόκτητων ανοικτών προτύπων, για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κύριων αποθετηρίων, του δευτερεύοντος αποθετηρίου και του συστήματος δρομολόγησης.

20) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες καταγράφονται και διαβιβάζονται με έγκαιρο και ενιαίο τρόπο από όλους τους οικονομικούς φορείς, θα πρέπει να καταρτιστεί ο ακριβής κατάλογος των γεγονότων στην αλυσίδα εφοδιασμού και των συναλλακτικών γεγονότων που απαιτείται να καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία θ), ι) και ια) της οδηγίας 2014/40/ΕΕ, καθώς και το περιεχόμενο των μηνυμάτων που διαβιβάζονται.

21) Δεδομένου ότι ο στόχος ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας είναι να παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, η έγκαιρη διαθεσιμότητα

των δεδομένων σχετικά με τα γεγονότα στην αλυσίδα εφοδιασμού και τα συναλλακτικά γεγονότα είναι απαραίτητη για σκοπούς έρευνας και επιβολής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να παρέλθει μεταξύ της πραγματοποίησης ενός σχετικού γεγονότος στην αλυσίδα εφοδιασμού ή ενός συναλλακτικού γεγονότος και της διαβίβασης των σχετικών πληροφοριών στο αντίστοιχο αποθετήριο αποθήκευσης δεδομένων. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω προθεσμιών, είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά το μέγεθός τους και τον όγκο παραγωγής τους, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αναφοράς δεν θα συνεπάγεται υπερβολική επιβάρυνση, ιδίως για τις μικρότερες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

22) Για λόγους έρευνας και επιβολής, είναι απαραίτητο οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή να έχουν πρόσβαση σε αρχείο όλων των οικονομικών φορέων και των φορέων εκμετάλλευσης πρώτων καταστημάτων λιανικής πώλησης που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο προϊόντων καπνού, καθώς και των μονάδων και των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, αποθήκευση και επεξεργασία των προϊόντων τους. Ως εκ τούτου, κάθε εκδότης αναγνωριστικών κωδικών θα πρέπει να δημιουργήσει και να τηρεί μητρώο που να περιέχει τους αναγνωριστικούς κωδικούς για τους οικονομικούς φορείς, τους φορείς εκμετάλλευσης πρώτων καταστημάτων λιανικής πώλησης, τα μηχανήματα και τις μονάδες που αναφέρονται παραπάνω. Επικαιροποιημένο αντίγραφο αυτών των μητρώων, μαζί με τις αντίστοιχες πληροφορίες, θα πρέπει να διαβιβάζεται ηλεκτρονικά μέσω του δρομολογητή στο δευτερεύον αποθετήριο και να ενοποιείται σε ένα μητρώο ενωσιακού επιπέδου.

23) Δεδομένης της απαίτησης το σύστημα ιχνηλασιμότητας να είναι ανεξάρτητο από τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς προϊόντων καπνού και να τελεί υπό τον έλεγχο των κρατών μελών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του πρωτοκόλλου ΣΠΕΚ της ΠΟΥ, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινά κριτήρια για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας όλων των τρίτων μερών που συμμετέχουν στο σύστημα ιχνηλασιμότητας (εκδότες αναγνωριστικών κωδικών, πάροχοι υπηρεσιών αποθετηρίου και πάροχοι μηχανισμών αποτροπής των παρεμβάσεων παραποίησης). Προκειμένου να διασφαλίζεται η διαρκής τήρηση της απαίτησης για ανεξαρτησία, η οποία είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση και τη διατήρηση της ακεραιότητας του συστήματος ιχνηλασιμότητας, οι διαδικασίες που διέπουν τον διορισμό των εκδοτών αναγνωριστικών κωδικών και των λοιπών ανεξάρτητων παρόχων, καθώς και οι διαδικασίες που διέπουν την παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να υπόκεινται σε περιοδική επανεξέταση από την Επιτροπή. Τα πορίσματα της επανεξέτασης θα πρέπει να δημοσιεύονται από την Επιτροπή και να συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2014/40/ΕΕ που προβλέπεται στο άρθρο 28 της εν λόγω οδηγίας.

24) Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο συστήματος ιχνηλασιμότητας θα πρέπει να εξασφαλίζεται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

25) Προς τον σκοπό της απόδειξης ότι πληρούνται ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να είναι δυνατή η επίκληση της συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα, θα πρέπει να αποτελεί ευθύνη των προσώπων τα οποία βαρύνονται με τις οικείες υποχρεώσεις να αποδείξουν, με επαληθεύσιμο τρόπο, ότι συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις.

26) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 25 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ:

Ομαδική προσφυγή στο ΣτΕ για τον αντικαπνιστικό νόμο

Εγγραφή Μέλους – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς  τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletter

Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους