Κανονισμός ελέγχου και λειτουργίας των Καζίνο

28 Μαρτίου, 2018
Κανονισμός ελέγχου και λειτουργίας των Καζίνο
Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο

Κανονισμός ελέγχου και λειτουργίας των Καζίνο

 27 Μαρτίου 2018 10:46

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τύπος:ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έτος:2018

Νούμερο:303/5/27.02.2018

Συνημμένα αρχεία: Διάβασε όλο τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ στο ΦΕΚ. Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β΄ 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως ισχύει

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν.3229/2004 (Α’ 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του ν.4002/2011 (Α’ 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του ν.4038/2012 (Α’ 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν.4141/2013 (Α’ 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4170/2013 (Α’ 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν.4209/2013 (Α’ 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν.4223/2013 (Α’ 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4255/2014 (Α’ ’89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν.4261/2014 (Α’ 107) τις διατάξεις του ν.3051/2002 (Α’ 220) όπως ισχύει,

β) τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του ν.3229/2004 (Α΄ 180), όπως ισχύουν,

γ) τις διατάξεις του ν.2206/1994 (Α’ 62) με τίτλο «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) τις διατάξεις του ν. 3139/2003 (Α’ 100) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 2 του Κεφαλαίου ΙΕ του ν. 4182/2013 (Α’ 185), με τις οποίες μεταφέρθηκαν στην Ε.Ε.Ε.Π. όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισμού και της Επιτροπής Καζίνο του ν.2206/1994 (Α’ 62),

στ) τις διατάξεις του άρθρου 109 με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη χορήγηση άδειας καζίνο στο πρώην Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελληνικού» του ν. 4446/2016 (Α’ 240), σύμφωνα με το οποίο, τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α’ 62),

ζ) τις διατάξεις του ν.4499/2017 (Α’ 176) με τίτλο [Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν.4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις],

η) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 4255/2014 (Α’ 89), με τις οποίες καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος καταβολής των χρημάτων από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων, που διεξάγονται από τις επιχειρήσεις καζίνο,

θ) τις διατάξεις του ν.4512/2018 (Α’ 5) με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ με τίτλο «Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις», άρθρα 357 έως 378,

ι) τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως ισχύει,

ια) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β’ 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

ιβ) τις με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β’ 1347) και 10/3/11.6.2012 (Β’ 2066) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ως και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν,

ιγ) τη με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», σε συνδυασμό με τη με αριθμό 2/69356/0004/17.11.2015 (ΥΟΔΔ 843) όμοια, με τίτλο: «Αποδοχή παραίτησης μέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και διορισμός νέου», καθώς και σε συνδυασμό με τη με αριθμό 2/63389/0004/22.7.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) όμοια, με τίτλο «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

ιδ) τη με αριθμό 218/2/22.09.2016 (Β 3404) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει,

ιε) τις διατάξεις της με αριθμό 111/2/24.06.2014 (Β’ 1794) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός καταβολής των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται στις επιχειρήσεις καζίνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2206/1994, όπως ισχύει»,

ιστ) τις διατάξεις της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β’ 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως ισχύει,

ιζ) τις διατάξεις της με αριθμό 245/2/02.02.2017 (Β’ 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων»,

ιη) τις διατάξεις της με αριθμό 253/2/30.03.2017 (Β’ 1389) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με την Κατάταξη των παραβάσεων του Κανονισμού Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο [αρ. Τ/6736/2003 (Β΄ 929) υπουργική απόφαση], σε Κατηγορίες Σημαντικότητας, δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 13 της με αριθμό 245/2/02.02.2017 (Β’ 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.,

ιθ) τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ενωσιακοιύ και εθνικού δικαίου για την προστασία των δεδομένων,

κ) την ανάγκη τροποποίησης, κωδικοποίησης και εκσυγχρονισμού του διοικητικού ελέγχου και της εποπτείας της λειτουργίας των Καζίνο, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα,

κα) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

κβ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΑΣΥ 117 ΕΞ/16.02.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης,

κγ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΡΥΜ 23 ΕΞ/16.02.2018 εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών,

κδ) την από 20.02.2018 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.,

κε) τη συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τον τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο» (στο εξής: Κανονισμός), όπως ισχύει, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΖΙΝΟ

Άρθρο 1

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΖΙΝΟ

Άρθρο 2

ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ (ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

Άρθρο 3

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ

Άρθρο 4

ΚΛΕΙΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CLOSED CIRQUIT T.V. SYSTEM (C.C.T.V.)

Άρθρο 5

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ

Άρθρο 6

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Άρθρο 7

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ

Άρθρο 8

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ

Άρθρο 9

ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Άρθρο 10

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Άρθρο 11

ΕΝΤΥΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Άρθρο 12

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Άρθρο 13

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΡΟΥΛΕΤΤΩΝ

Άρθρο 13Α

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΟΥΛΕΤΤΩΝ

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΤΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΤΡΟΧΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΡΟΥΛΕΤΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΡΟΥΠΙΕΡΗ, ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΡΟΥΛΕΤΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΡΟΥΠΙΕΡΗ, ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ.

Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΡΟΥΛΕΤΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ.

Άρθρο 14

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΠΛΑΚ ΤΖΑΚ (BLACK JACK)

Άρθρο 15

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

(ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ) ΜΠΑΚΑΡΑ ΣΕΜΕΝ ΝΤΕ ΦΕΡ ΜΠΑΝΚΟ ΠΟΥΝΤΟ (BACCARAT CHEMIN DE FER BANCO PUNTO)

Άρθρο 16

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΖΑΡΙΩΝ (CRAPS)

Άρθρο 17

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΖΑΡΙΩΝ

Άρθρο 18

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΚΕΡ (CASINO STUD POKER)

Άρθρο 18Α

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

(ΤΟΥΡΝΟΥΑ) ΠΟΚΕΡ

Α. ΠΟΚΕΡ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

(Διεθνείς όροι και ορισμοί των παιχνιδιών).

Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ. ΠΟΚΕΡ ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΑΡΤΕΣ («5 Card Stud») κοινή κάρτα.

Ε. ΠΟΚΕΡ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΚΑΡΤΕΣ («7 Card Stud»)

ΣΤ. ΤΕΞΑΣ ΧΟΛΝΤΕΜ ή ΧΟΛΝΤΕΜ («Texas Hold’em» ή «Hold’em»)

Ζ. ΌΜΑΧΑ («Omaha»)

Η. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΟΚΕΡ

[της παρ. Α.1. περ. ε), στ) και ζ) του παρόντος άρθρου]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Άρθρο 19

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

Άρθρο 19Α

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΡΟΥΛΕΤΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

Άρθρο 20

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Άρθρο 20Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΡΟΥΛΕΤΤΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Άρθρο 21

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (M.I.S.)

Άρθρο 21Α

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΟΥΛΕΤΤΩΝ (M.I.S.)

Άρθρο 22

ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 23

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 24

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ

Άρθρο 25

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ

Άρθρο 26

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ

Άρθρο 27

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ

Άρθρο 28

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΜΕΤΟΧΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ Ή ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΥΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΟΡΓΑΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΖΙΝΟ

Άρθρο 29

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Άρθρο 30

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 31

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 32

ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ

Άρθρο 33

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΖΙΝΟ

Άρθρο 34

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΟ.

Άρθρο 35

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ.

Άρθρο 36

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Άρθρο 37

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ και ΒΙΒΛΙΩΝ

Άρθρο 38

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΦΕΚ Β΄1025/22.03.2018

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους