Για ποιους είναι αργία η Μεγάλη Παρασκευή – Πώς αμείβονται οι ημέρες του Πάσχα

4 Απριλίου, 2018
Για ποιους είναι αργία η Μεγάλη Παρασκευή - Πώς αμείβονται οι ημέρες του Πάσχα
Η Μεγάλη Παρασκευή δεν ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες. Επιτρέπεται, λοιπόν, η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα

Για ποιους είναι αργία η Μεγάλη Παρασκευή – Πώς αμείβονται οι ημέρες του Πάσχα

Από τις ημέρες του Πάσχα εκτός βέβαια από την Κυριακή, μόνο η Δευτέρα του Πάσχα είναι εξαιρέσιμη εορτή

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η Μεγάλη Παρασκευή δεν ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες. Επιτρέπεται, λοιπόν, η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση τους κλάδους των μισθωτών για τους οποίους έχει καθιερωθεί ως αργία, κυρίως με συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις. Οι κλάδοι αυτοί είναι:

– Αμμοβολών και χρωματισμών

– Ιατρικά-Διαγνωστικά Κέντρα

– Ιδιωτικές Κλινικές

– Μεταλλουργικές επιχειρήσεις Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά(κατ’ έθιμον αργία. Αν ο εργαζόμενος απασχοληθεί αμείβεται με διπλό ημερομίσθιο)

– Μυλεργάτες

– Ξυλεμπορικών καταστημάτων Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων

– Οίκοι Ευγηρίας

– Προσωπικό ΚΤΕΛ

– Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων

– Τσιμεντοβιομηχανίας

– Φορτοεκφορτωτές φορτηγών και υπεραστικών λεωφορείων

– Σιδηροβιομηχανίας

– Υπάλληλοι Δημοσίου-ΝΠΔΔ-ΟΤΑ

Ειδικά για τα καταστήματα απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι της 13:00 της Μεγάλης Παρασκευής (Β.Δ 748/66-άρθρο 4).

Παράλληλα όμως είναι δυνατόν με απόφαση του Περιφερειάρχη και μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων και εφόσον αυτό επιβάλλεται από τοπικές συνθήκες, να ορισθεί και διαφορετικά η λειτουργία των καταστημάτων.

Για όσους δεν είναι αργία και απασχοληθούν κατά τις ημέρες αυτές, αν μεν είναι ημερομίσθιοι οφείλεται να λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση, αν δε αμείβονται με μηνιαίο μισθό καμιά αμοιβή, πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού τους.

Σημειώνεται ιδιαίτερα για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο εάν δεν απασχοληθούν, έστω και για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα τους, δεν υπάρχει θέμα για την καταβολή του ημερομισθίου τους.

Εάν η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή τη Μεγάλη Παρασκευή

α) όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δεν δικαιούνται κατά κανόνα να λάβουν το ημερομίσθιο τους, γιατί δεν υπάρχει διάταξη νόμου με την οποία να θεσπίζεται γενική υποχρέωση των εργοδοτών για την πληρωμή του ημερομισθίου στις μη εξαιρέσιμες αργίες, εκτός βέβαια αν από έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια ή ΣΣΕ κλπ προβλέπεται ότι θα αργήσουν στις εορτές αυτές, καταβάλλοντας όμως το αντίστοιχο ημερομίσθιο,

β) όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν κανονικά το μισθό τους χωρίς καμιά πρόσθετη αμοιβή.

Αν όμως λειτουργεί συνήθως κατά την ημέρα αυτή αλλά φέτος ο εργοδότης αποφάσισε μονομερώς να μη λειτουργήσει, οφείλει να καταβάλλει στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο το ημερομίσθιο τους, κατά τις διατάξεις περί υπερημερίας εργοδότου, και σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής εκτός από τον κανονικό μηνιαίο μισθό τους.

Αν όμως η επιχείρηση παρέμεινε κλειστή τα προηγούμενα χρόνια και φέτος ο εργοδότης εξαιρετικώς αποφάσισε την λειτουργία της, τότε

α) οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται το κανονικό τους ημερομίσθιο και

β) οι αμειβόμενοι με μισθό δικαιούνται να λάβουν το 1/25 επί πλέον του μισθού τους (διότι ο μισθός αντιστοιχεί στις εργάσιμες ημέρες του μηνός, ενώ η μέρα αυτή δεν ήταν γι αυτούς εργάσιμη και συνεπώς δεν περιλαμβάνονταν στο μισθό τους η αμοιβή για τη μέρα αυτή).

Επίσης τονίζουμε ότι αν η επιχείρηση λειτουργεί και ο μισθωτός απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του, όχι μόνο δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του αλλά θεωρείται και παραβάτης των συμβατικών του υποχρεώσεων, δηλαδή πρόκειται για αδικαιολόγητη απουσία.

Αντίθετα αν ο εργοδότης δεν επιτρέψει για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση ανώτερης βίας, στους μισθωτούς του να εργαστούν, υποχρεούται να τους καταβάλλει το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Το Μεγάλο Σάββατο δεν ανήκει, επίσης, στις εξαιρετέες εορτές και επομένως θεωρείται εργάσιμη ημέρα για τους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση τους κλάδους των μισθωτών για τους οποίους έχει καθιερωθεί ως αργία, κυρίως με συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις. Οι κλάδοι αυτοί είναι:

– Δημοσιογράφοι εφημερίδων Αθηνών

– Ιατρικά-Διαγνωστικά Κέντρα

– Ιδιωτικές Κλινικές

– Οδηγοί φορτηγών (Αν ο εργαζόμενος απασχοληθεί αμείβεται με προσαύξηση 75% επί του 1/25ου του μισθού)

– Οίκοι Ευγηρίας

– Συντάκτες ημερησίων εφημερίδων Αθηνών

– Υπάλληλοι Δημοσίου-ΝΠΔΔ-ΟΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Για την Κυριακή του Πάσχα ισχύει ότι και για τις υπόλοιπες Κυριακές, δηλαδή απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων. Επομένως, όσοι από τους μισθωτούς απασχοληθούν την ημέρα αυτή δικαιούνται:

Αν αμείβονται με μισθό, δικαιούνται προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο, για όσες ώρες απασχολήθηκαν και αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης την εβδομάδα που ακολουθεί. Εάν δεν δοθεί αυτή, δικαιούνται να λάβουν ως πρόσθετη αμοιβή το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο για κάθε ώρα απασχόλησης . Σε περίπτωση, που ο εργαζόμενος απασχοληθεί πάνω από 5 ώρες, τότε του δίδεται υποχρεωτικά η ημέρα ανάπαυσης.

Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75% επί του νόμιμου ωρομίσθιου. Στην περίπτωση που απασχοληθούν άνω των 5 ωρών δικαιούνται και αναπληρωματική ανάπαυση, σε άλλη εργάσιμη μέρα της εβδομάδας.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις. Επομένως, όσοι από τους μισθωτούς απασχοληθούν την ημέρα αυτή δικαιούνται:

Οι αμειβόμενοι με μισθό, αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα τις επίσημες αργίες και τις Κυριακές δικαιούνται να λάβουν ως αμοιβή μόνο το 75% προσαύξηση στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες απασχοληθούν.

Εάν η επιχείρηση δεν λειτουργούσε και φέτος κατ’ εξαίρεση λειτουργήσει, ο εργοδότης θα καταβάλλει την προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες απασχοληθούν και τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν.

Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο: το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν. Αν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά και ο εργαζόμενος δεν προσέλθει στην εργασία του, δεν οφείλεται ημερομίσθιο.

Εννοείται ότι οι επιχειρήσεις, που δεν λειτουργούν την ημέρα αυτή δεν καταβάλλουν τίποτα παραπάνω στους μισθωτούς και μόνο στους ημερομίσθιους καταβάλλουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους