Επιδότηση έωs 65 τοις εκατό για τουριστικές επιχειρήσεις στη Χίο

22 Μαΐου, 2019
Επιδότηση έωs 65 τοις εκατό για τουριστικές επιχειρήσεις στη Χίο
Ξεκίνησε χθες ένα ακόμα πρόγραμμα ιδιωτικών επενδύσεων Leader στην περιοχή της Χίου, συνολικού προϋπολογισμού 3,145 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την πρόσκληση της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Χίου

Επιδότηση έωs 65% για τουριστικές επιχειρήσεις στη Χίο

Ξεκίνησε χθες ένα ακόμα πρόγραμμα ιδιωτικών επενδύσεων Leader στην περιοχή της Χίου, συνολικού προϋπολογισμού 3,145 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την πρόσκληση της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Χίου, οι αιτήσεις ξεκίνησαν χθες 21 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν στις 30 Αυγούστου. Δυνητικοί δικαιούχοι (ανάλογα με την προκηρυσσόμενη υποδράση) είναι OTA A’ & Β’ βαθμού και φορείς τους φορείς δημόσιου τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Οι επενδύσεις που μπορούν να προχωρήσουν οι δικαιούχοι κι επιδοτούνται σε ποσοστό μέχρι και 65% αφορούν κυρίως στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της βιοτεχνίας, της οικοτεχνίας, αλλά και τπς παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα). Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο για τις επενδύσεις του τουρισμού χορηγούνται κονδύλια ύψους 1,250 εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 ευρώ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή/και εξοπλισμό και τις 100.000 ευρώ για άυλες πράξεις. Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα ανωτέρω όρια, ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας πράξης αποτελεί π διαθεσιμότητα των πόρων της πρόσκλησης.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο ή/και συνδυασμό τους. Ωστόσο, το ποσοστό των ίδιων πόρων (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα κ.λπ.) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι επιλέξιμοι δικαιούχοι εξειδικεύονται σε επίπεδο υποδράσεων σε εφαρμογή της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Γενικότερα, οι δικαιούχοι δύναται να είναι:

Α) υφιστάμενες είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις

Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης, ενώ για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται π κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης, καθώς και απόκτηση ΑΦΜ

Β) το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει τον ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ), καθώς επίσης και μέλη του Δ.Σ. του νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους παραπάνω φορείς δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι

Γ) εργαζόμενος σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού του ΝΠΙΔ ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στον δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο για επιχειρηματική δραστηριότητα

Επισημαίνεται ότι οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις:

-υποβάλλουν αίτηση στήριξης κάνοντας χρήση του προσωπικού ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου, -υποχρεούνται μετά την αίτηση στήριξης να αποκτήσουν ΑΦΜ και να προσκομίσουν την έναρξη δραστηριότητας στην ΟΤΔ

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ.

Η υποβολή της αίτησης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr), προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/τη δυνητικό/ή δικαιούχο. Συγκεκριμένα, κάθε νέος χρήστης, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του σε «φόρμα εγγραφής», καταχωρίζεται στο σύστημα και μέσω της αποστολής e-mail από το ΠΣΚΕ του διαβιβάζονται οι κωδικοί πρόσβασής του. Απαραίτητο στοιχείο για την εγγραφή του είναι ο ΑΦΜ.

Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει κωδικό χρήστη στο ΠΣΚΕ, τότε μπορεί να κάνει χρήση του υπάρχοντος κωδικού για την υποβολή της πρότασής του. Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά:

α) να συμπληρώσει καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τα σχετικά πεδία του σημείου «ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ»

β) να επισυνάψει πλήρως συμπληρωμένα τα «Συμπληρωματικά Στοιχεία αίτησης στήριξης»

γ) να επισυνάψει ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ τα φορολογικά έντυπα που προβλέπονται από την πρόσκληση σε μορφή PDF

δ) Δεν επισυνάπτεται ηλεκτρονικά κανένα άλλο αρχείο στο ΠΣΚΕ

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών να υποβάλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, μαζί με φυσικό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους