Έντυπο Ε13 για διανομείς προϊόντων και αντικειμένων – Ορισμένες επισημάνσεις εν αναμονή των οδηγιών

13 Δεκεμβρίου, 2020
expressdelivery

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής – φοροτεχνικός

Σχετικά με τη νέα υποχρέωση των εργοδοτών που, όπως και όλες οι άλλες που αφορούν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ περνούν μέσα από τους λογιστές, σταχυολογήσαμε τα παρακάτω σημεία, ωστόσο είμαστε εν αναμονή των οδηγιών συμπλήρωσης του νέου αυτού εντύπου που μπήκε στη ζωή μας.

Η προθεσμία που τέθηκε για την υποβολή του εντύπου Ε13, σε συνδυασμό με τη χρονική στιγμή που ανακοινώθηκε, πραγματικά μάς εξοργίζει. Και όλα αυτά χωρίς διευκρινίσεις, εν μέσω πανδημίας, μέσα σε ένα συρφετό υποχρεώσεων για τα λογιστικά γραφεία σε όλη τη χώρας. Επίσης, είμαι πλέον σίγουρος πως όποιος καθορίζει τις ημερομηνίες υποχρεώσεων στο υπουργείο Εργασίας, είτε δεν κοιτάζει το ημερολόγιο ή πρέπει να χει κάποιο θέμα με τις Κυριακές, δεν εξηγείται αλλιώς η εμμονή να τίθενται καταληκτικές ημερομηνίες σε Κυριακές!

■ Διατάξεις του ν. 4611/2019 που αφορούν στη νέα υποχρέωση

→ Άρθρο 55. Καταχώριση οχημάτων για τη μεταφορά και διανομή προϊόντων και αντικειμένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

1. Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57), για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης αναγγέλλει στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2.

→ Άρθρο 56. Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων

1. Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του εργοδότη, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα οχήματα να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία τους.

2. Ο εργοδότης εφοδιάζει με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής δικής του ή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4, ως κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας ορίζεται το προστατευτικό κράνος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), πανωφόρι κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας, αδιάβροχη προστασία, γάντια και ανακλαστικό γιλέκο.

3. Ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν στην διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες και, όταν απαιτείται, γραπτές οδηγίες χρήσης σχετικά με τον εξοπλισμό προστασίας της παραγράφου 2. Οι πληροφορίες και γραπτές οδηγίες πρέπει να είναι διαθέσιμες μέσα στην επιχείρηση ή εγκατάσταση και να είναι κατανοητές για τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους.

4. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα πιστοποιητικά και τα προβλεπόμενα λοιπά έγγραφα που οφείλει να διαθέτει ο εργοδότης, σχετικά με την ορθή συντήρηση των οχημάτων της παραγράφου 1, το είδος και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού προστασίας της παραγράφου 2, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσαρτώμενου αποθηκευτικού χώρου στα οχήματα της παραγράφου 1, ο φορέας πιστοποίησης της ευστάθειας του οχήματος, η πρότυπη γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου για τις δραστηριότητες της παραγράφου 1 και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

5. Τα προβλεπόμενα στο παρόν μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων αλλά επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη.

6. Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 5 είναι οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και οι Ειδικοί Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ. Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5, επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).

7. Όταν οι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής, ο εργοδότης καταβάλλει πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών. Η αποζημίωση καταβάλλεται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών, αποδίδεται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των εργαζομένων και αποτυπώνεται διακριτά στα χορηγούμενα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών.

8. Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή της παραγράφου 7 είναι οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ. Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 7 επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του ν. 3996/2011.

■ Διακρίνονται δύο κατηγορίες ως προς την ιδιοκτησία των μοτοποδηλάτων και των μοτοσυκλετών

→ Τα μοτοποδήλατα ή οι μοτοσυκλέτες να ανήκουν στους εργοδότες.

→ Τα μοτοποδήλατα ή οι μοτοσυκλέτες να ανήκουν στους εργαζόμενους.

■ Προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε13 και μεταβατική περίοδος

→ Γενική υποχρέωση

Ι. Ο υπόχρεος εργοδότης υποβάλλει για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) που θα χρησιμοποιείται από εργαζόμενό του, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, το έντυπο Ε13, έως και την ημερομηνία χρήσης του/της για πρώτη φορά και σε κάθε περίπτωση πριν από τη χρήση αυτή.
ΙΙ. Ο υπόχρεος εργοδότης υποβάλλει αντίστοιχα στο έντυπο Ε13, για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) που έχει καταχωριστεί στο έντυπο αυτό, τη λήξη της χρήσης αυτής από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που θα διακοπεί η χρήση αυτή.

Τα ανωτέρω θα ισχύουν από 21.12.2020, αν δε δοθεί παράταση.

→ Μεταβατική περίοδος

I. Το έντυπο Ε13 υποβάλλεται από τους υπόχρεους εργοδότες έως και 20.12.2020, για μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57), που:
i) χρησιμοποιείται ήδη ή
ii) θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, έως και την 20η-12-2020.
για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων από εργαζόμενό του.
→ Θα δοθεί παράταση στην εν λόγω ασφυκτική προθεσμία;

Κατά την άποψή μας, είναι επιβεβλημένη η παράταση της προθεσμίας υποβολής και πρέπει να ανακοινωθεί άμεσα. Μέχρι και σήμερα, το έντυπο Ε13 δεν μπορεί να υποβληθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

■ Τρόπος συμπλήρωσης ορισμένων πεδίων του εντύπου Ε13

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, κάποια μοτοποδήλατα ή μοτοσυκλέτες ανήκουν στους εργοδότες και άλλα στους εργαζόμενους. Βάσει αυτής της κατηγοριοποίησης θα συμπληρώνονται αναλόγως και ορισμένα πεδία στο έντυπο Ε13. Θα παραθέσουμε την άποψή μας για τη συμπλήρωση του εντύπου αυτού ειδικά ως προς τα κάτωθι πεδία, ωστόσο πρέπει να περιμένουμε τις επίσημες οδηγίες από το υπ. Εργασίας.

→ Αριθμός κυκλοφορίας: Θα συμπληρώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του μοτοποδήλατου ή της μοτοσυκλέτας.

→ Ιδιοκτησία, νομή ή κατοχή: Στο πεδίο αυτό, θα υπάρχει λογικά επιλογή, αναλόγως δηλαδή σε ποιόν ανήκει το μοτοποδήλατο ή η μοτοσυκλέτα.

Αν ανήκει στον εργοδότη, τότε θα συμπληρώνονται μόνο τα πεδία «ημερομηνία έναρξης χρήσης οχήματος» και «ημερομηνία λήξης χρήσης οχήματος».

Αν ανήκει στον εργαζόμενο, τότε θα συμπληρώνονται υποχρεωτικά και τα πεδία «Α.Φ.Μ.», «Επώνυμο», «Όνομα» και «Όνομα πατρός».

Ενδεχομένως θα υπάρχει και κάποιο πεδίο παρατηρήσεων στο οποίο θα αναγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στο θέμα αυτό. Κατά την άποψή μου, η χρήση του οχήματος δε σχετίζεται με τα ωράρια εργασίας των εργαζομένων διανομέων, αλλά μόνο με το γεγονός πως χρησιμοποιούνται και ανήκουν στον εργοδότη ή χρησιμοποιούνται και ανήκουν στον εργαζόμενο.

ΠΗΓΗ


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletterΕνισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους