Εντείνεται ο «αγώνας» κατά της αδήλωτης εργασίας – Πρόστιμα

23 Αυγούστου, 2018
Εντείνεται ο «αγώνας» κατά της αδήλωτης εργασίας – Πρόστιμα
Η αδήλωτη εργασία αποτελεί μεγάλη «πληγή» τόσο σε οικονομικό, όσο -κυρίως- σε κοινωνικό επίπεδο στην Ελλάδα.

Εντείνεται ο «αγώνας» κατά της αδήλωτης εργασίας – Πρόστιμα από ΣΕΠΕ και τον ΕΦΚΑ

Η αδήλωτη εργασία αποτελεί μεγάλη «πληγή» τόσο σε οικονομικό, όσο -κυρίως- σε κοινωνικό επίπεδο στην Ελλάδα. Γι’ αυτό τον λόγο, πολλές προσπάθειες των τελευταίων ετών επιχειρούν να καλύψουν την αυθαιρεσία του παρελθόντος, οι οποίες… «επιβιώνουν» μέχρι σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο συμβάλλει η υπουργική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία επιβολής προστίμων για την αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και τον Ε.Φ.ΚΑ.

Για το φλέγον ζήτημα της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποφάσισε πως θα συντάσσεται και θα επιδίδεται Δελτίο Ελέγχου με το οποίο θα διαπιστώνεται παράβαση για αδήλωτη εργασία. Ταυτόχρονα, συντάσσεται και επιδίδεται Πράξη Επιβολής Προστίμου, κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων, με την οποία προσδιορίζεται το ύψος του προστίμου που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με τα παραπάνω θα κοινοποιείται με απόδειξη στον παραβάτη εργοδότη.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο της απόφασης είναι το γεγονός πως όταν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διαπιστώνουν κατά τον έλεγχο τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού, ενημερώνουν το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (Τ.Ε.Ε.Σ.) του Σ.ΕΠ.Ε., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα διενέργειας του ελέγχου, σχετικά με την παράβαση. Έπειτα,  ο Προϊστάμενος του Τ.Ε.Ε.Σ. εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών συντάσσει και επιδίδει Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται το ύψος του προστίμου που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση και κοινοποιείται στον παραβάτη εργοδότη. Εντός της ίδιας προθεσμίας η Πράξη Επιβολής Προστίμου και το σχετικό δελτίο ελέγχου διαβιβάζονται προς την αρμόδια υπηρεσία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), προκειμένου να καταλογισθούν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Για τον καταλογισμό των εν λόγω ασφαλιστικών εισφορών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ε.Φ.Κ.Α., ως βάση υπολογισμού των εισφορών του τριμήνου λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Σε περίπτωση που αποδειχθεί απασχόληση πέρα των τριών (3) μηνών ή αποδοχές υψηλότερες από τις κατώτατες, για το ελεγχόμενο διάστημα καταλογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Στην υπουργική απόφαση τονίζεται πως η Πράξη Επιβολής Προστίμου αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του προστίμου και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Όταν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από Επιθεωρητή του Σ.ΕΠ.Ε., καταβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Όταν, όμως, έχει επιβληθεί από ελεγκτή των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή υπάλληλο του Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. Και στις δύο περιπτώσεις το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα καταβολής του προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.

Άξιο προσοχής το γεγονός πως σε περίπτωση που ο εργοδότης έχει προβεί στην πρόσληψη των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4554/2018, καταβάλλει το επιβληθέν πρόστιμο μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί ανά περίπτωση σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου. Έπειτα, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα καταβολής του μειωμένου προστίμου, πέρα από το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης και το έντυπο Ε3. Πρόκειται για το Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης, καθώς επίσης και την υπεύθυνη δήλωση επιλογής διάρκειας της σύμβασης, αποδοχής του προστίμου και παραίτησης από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων.

Ακόμη, σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού της επιχείρησης ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το γεγονός, να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συνδρομή κάποιου από τους προβλεπόμενους λόγους. Εάν, μετά τη χρήση της έκπτωσης, διαπιστωθεί η μη συνδρομή των προϋποθέσεών της ή υπάρξει μείωση του προσωπικού της επιχείρησης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, η αρμόδια Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) βεβαιώνει σε βάρος του εργοδότη το υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό, ενημερώνοντας σχετικά τον τελευταίο.

Τέλος, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός εξήντα (60) ημερών, μέσω της οποίας περατώνεται η παραπάνω περιγραφόμενη σύνθετη διοικητική ενέργεια επιβολής κυρώσεων για την αδήλωτη εργασία. Μέσα στην ίδια προθεσμία, η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου, στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.). Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται σε ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ακυρωθούν οι παραπάνω Πράξεις Επιβολής Προστίμου, ο ασφαλισμένος που κατοχύρωσε ασφαλιστικά δικαιώματα θα δύναται να εξαγοράσει τον χρόνο για τον οποίο καταλογίστηκαν ασφαλιστικές εισφορές δυνάμει της άνω Πράξης Επιβολής Προστίμου. Ως βάση υπολογισμού των εισφορών αυτών λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Είναι φανερό, λοιπόν, πως με τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση επιδιώκεται εντονότερα η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, προστατεύοντας τα δικαιώματα και την ασφάλεια των εργαζομένων εις βάρος της εκμετάλλευσής τους από ορισμένους εργοδότες.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους