Ενοικίαση Ε.Ι.Χ. για μεταφορά επιβατών

17 Απριλίου, 2018
Ενοικίαση Ε.Ι.Χ. για μεταφορά επιβατών
Στην περίπτωση αυτή, για την παροχή υπηρεσίας διαμεσολάβησης, η οποία έχει ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, απαιτείται χορήγηση της άδειας

Ενοικίαση Ε.Ι.Χ. για μεταφορά επιβατών

Θέματα εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Η.2. της παρ. Η του ν. 4093/2012 (Α’ 222), με οδηγό, κατά το ν. 4530/2018 (Α’ 59)

Κατόπιν θέσης σε ισχύ του ν. 4530/2018 (Α’ 59) με τα άρθρα 13, 20 και 21 του οποίου ρυθμίζεται το εν θέματι αντικείμενο και έως τη δημιουργία των ψηφιακών Μητρώων της παρ. 10 του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 20, όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία

των παραγρ. 5 και 10 και των παραγρ. 1 και 2 των άρθρων 13 και 20, αντιστοίχως, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4530/2018 ορίζεται ότι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση Ε.Ι.Χ. οχημάτων, σύμφωνα με την υποπαρ. Η.2. της παρ. Η του ν.4093/2012 (Α’ 222) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, με οδηγό, λογίζεται ότι ασκούν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, εφόσον ασκούν αποφασιστική επιρροή επί των όρων παροχής της υπηρεσίας από τους οδηγούς

σύμφωνα με τα οριζόμενα των περιπτώσεων (α) και (β) της ίδιας αυτής παραγράφου του άρθρου.

Στην περίπτωση αυτή, για την παροχή υπηρεσίας διαμεσολάβησης, η οποία έχει ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, απαιτείται η χορήγηση, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της άδειας της παρ. 2 του άρ. 13 του νόμου.

Σύμφωνα με την περίπτωση στ’ της παρ.6 του άρθρου 13, σε περίπτωση λειτουργίας φορέα διαμεσολάβησης χωρίς την εκ του νόμου απαιτούμενη άδεια, παρότι όφειλε να αδειοδοτηθεί, τότε επιβάλλεται σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και σύμφωνα με τη διαδικασία της ίδιας αυτής παραγράφου του νόμου, πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ με, παράλληλη, απαγόρευση ίδρυσης και λειτουργίας άλλου φορέα διαμεσολάβησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για τη διεκπεραίωση της διακοπής λειτουργίας τυχόν διαδικτυακού ιστότοπου του φορέα και κάθε είδους εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα μέσα.

2. Κατά την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4530/2018, η σύμβαση ενοικίασης Ε.Ι.Χ. οχημάτων, σύμφωνα με την υποπαρ. Η.2. της παρ. Η του ν.4093/2012 (Α’ 222) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, με οδηγό, και για οποιοδήποτε ΕΙΧ με οδηγό, περιλαμβάνει με ποινή ακυρότητας τα εξής: τα στοιχεία του εκμισθωτή, του μισθωτή, του οδηγού, της ημερομηνίας και της ώρας κατάρτισης αυτής, της ημερομηνίας και της ώρας και σημείου έναρξης και λήξης αυτής, του τιμήματος της μίσθωσης.

Με το άρθρο 21 του νόμου, ως σημείο έναρξης της μίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχήματος, με οδηγό, ορίζεται η έδρα ή το υποκατάστημα ή νομίμως δηλωμένος χώρος στάθμευσης της επιχείρησης που εκμισθώνει το όχημα. Η παράβαση της ως άνω ρύθμισης συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων της παραγρ. 2 του άρθρου 20 του νόμου, ήτοι πρόστιμο 3.000 ευρώ στον εκμισθωτή. Αν η σύμβαση καταρτίστηκε με την οποιαδήποτε μορφής διαμεσολάβηση τρίτου προσώπου επιβάλλεται και σε αυτό πρόστιμο 15.000 ευρώ, εφόσον συντέλεσε στη διάπραξη της παράβασης. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται τα παραπάνω πρόστιμα διπλασιασμένα.

Έως τη δημιουργία του ψηφιακού Μητρώου συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4530/2018, αρμόδια όργανα για την επιβολή των διοικητικών προστίμων και κυρώσεων της παρ. 3 της υπ’ αριθμ. οικ Α 80931/5842/7.01.2016 (Β’ 144) κυα αναφορικά με τις παραβάσεις των διατάξεων των υποχρεώσεων των παρ. 1 και 2 αυτής, εξακολουθούν να είναι η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, για τους χώρους ευθύνης του, Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της ορθής ή μη εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του ν. 4530/2018 είναι επιπλέον των οριζόμενων με βάση την υφιστάμενη κατά τη ψήφιση του ν. 4530/2018 νομοθεσία και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

3. Με την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.1903/1990 (Α’ 142), όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 22 του ν. 4530/2018, ορίζεται ότι οδηγός κάθε Ε.Ι.Χ. οχήματος που διενεργεί επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε άλλο φορέα ή πρόσωπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ιδιοκτήτης αυτού, εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικού του οδηγού, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης από αρμόδια όργανα ότι το σημείο έναρξης της μίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχήματος, με οδηγό, είναι διαφορετικό από την έδρα ή το υποκατάστημα ή νομίμως δηλωμένο χώρο στάθμευσης της επιχείρησης που εκμισθώνει το όχημα,λογίζεται ότι ο οδηγός αυτού εκτελεί μεταφορικό έργο που έχει ανατεθεί σε άλλο φορέα και επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα τα πρόστιμα και οι κυρώσεις της παραγράφου αυτής του ν.1903/1990, επιπρόσθετα των λοιπών κυρώσεων.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ως άνω διατάξεων κατά λόγο αρμοδιότητας.

Αθήνα, 12.04.2018


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους