Έλεγχος τροφίμων: Συνεργασία ΕΦΕΤ – Γενικού Χημείου του Κράτους

7 Μαΐου, 2018
Έλεγχος τροφίμων: Συνεργασία ΕΦΕΤ - Γενικού Χημείου του Κράτους
Όπως είναι γνωστό, τα προγράμματα ελέγχων τα οποία περιλαμβάνονται στο αποστελλόμενο πρωτόκολλο συνεργασίας έχουν διαμορφωθεί μετά από εκτίμηση της επικινδυνότητας

Έλεγχος τροφίμων: Συνεργασία ΕΦΕΤ – Γενικού Χημείου του Κράτους

Α.1. Σας αποστέλλουμε συνημμένα το εν θέματι αναφερόμενο πρωτόκολλο συνεργασίας ΓΧΚ-ΕΦΕΤ σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων κατά το τρέχον έτος, το οποίο αποτελείται:

α. Από το Γενικό Μέρος, στο οποίο περιγράφονται οι γενικοί όροι της συνεργασίας μεταξύ ΓΧΚ και ΕΦΕΤ, για την εκτέλεση εργαστηριακών ελέγχων στο πλαίσιο των επισήμων ελέγχων στα τρόφιμα καθώς και στα υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα, για το τρέχον έτος 2018,

β. Από τα Παραρτήματα, στα οποία περιγράφονται τα επί μέρους προγράμματα ελέγχων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο Υπηρεσιών και τους ειδικούς όρους συνεργασίας για τα εν λόγω προγράμματα.

Η χρονική κατανομή των δειγματοληψιών και της αποστολής των δειγμάτων στα εργαστήρια του ΓΧΚ, διαμορφώνεται είτε όπως περιγράφεται στα Παραρτήματα, είτε μετά από συνεννόηση μεταξύ της αρχής δειγματοληψίας και των εργαστηρίων του ΓΧΚ.

Σημειώνεται ότι στα συνημμένα Παραρτήματα συμπεριλαμβάνεται και το Παράρτημα για τον έλεγχο των προσθέτων σε τρόφιμα, του οποίου οι όροι, όπως προκύπτει από το Γενικό Μέρος, συμφωνήθηκαν μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και με βάση τη σχετική αναφορά αυτού.

2. Όπως είναι γνωστό, τα προγράμματα ελέγχων τα οποία περιλαμβάνονται στο αποστελλόμενο πρωτόκολλο συνεργασίας έχουν διαμορφωθεί μετά από εκτίμηση της επικινδυνότητας και υπαγορεύονται από την αναγκαιότητα ελέγχου της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία για τους σκοπούς της ασφάλειας και της ποιότητας – γνησιότητας, αλλά και από συγκεκριμένες υποχρεώσεις ελέγχων ή παρακολούθησης που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πχ ιοντίζουσα ακτινοβολία, ακρυλαμίδιο, κλπ).

Όσον αφορά στα Παραρτήματα που αναφέρονται στα προγράμματα ελέγχου αλλεργιογόνων και εμπλουτισμένων τροφίμων για βιταμίνη D, αυτά θα αποσταλούν αργότερα.

Σημειώνεται ότι στο αποστελλόμενο πρωτόκολλο έχει συμπεριληφθεί και το πρόγραμμα ελέγχων που αφορά στον προσδιορισμό υδροξυ-οξέων σε μη μεταποιημένα προϊόντα αυγών με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τον κανονισμό (ΕΚ) 853/2004, το οποίο διεξάγετο έως το προηγούμενο έτος σε συνεργασία με τις Δ.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών Ενοτήτων, εκτός πρωτοκόλλου συνεργασίας.

Σημειώνεται επίσης ότι, όπως άλλωστε και κατά το παρελθόν, σύμφωνα με το αποστελλόμενο πρωτόκολλο συνεργασίας, στα εργαστήρια του ΓΧΚ ενδέχεται να αποσταλούν προς εξέταση (επιπλέον) αριθμός δειγμάτων από τη διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων των αρμοδίων αρχών στις οικείες επιχειρήσεις, όταν αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή εμπίπτει ο εργαστηριακός έλεγχος της παρουσίας φωσφορικών και νιτρικών/νιτρωδών αλάτων σε παρασκευάσματα ή/και προϊόντα κρέατος, δεδομένου ότι, προκειμένου για τους εν λόγω ελέγχους, δειγματοληψία θα γίνεται μόνο κατά την επιθεώρηση οικείων μονάδων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αριθμός των δειγμάτων δεν έχει – και προφανώς δεν θα μπορούσε να – καθοριστεί εκ των προτέρων, αλλά σε κάθε περίπτωση η αποστολή τέτοιων δειγμάτων θα γίνεται αφού προηγηθεί σχετική συνεννόηση με το εργαστήριο και πάντοτε με σαφώς καθορισμένους όρους.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η διερεύνηση νέων αναδυόμενων κινδύνων ή άλλων ειδικών υποθέσεων, εάν και εφόσον προκύψουν, θα αποτελέσουν εκ νέου αντικείμενο συζήτησης για την τροποποίηση του εν λόγω πρωτοκόλλου.

3. Από τους όρους που περιλαμβάνονται στο Γενικό Μέρος του εν λόγω πρωτοκόλλου θα πρέπει να επισημανθούν ιδιαιτέρως, όπως άλλωστε και κατά το παρελθόν έτος, τα εξής:

α. Η εξέταση και η γνωμάτευση θα αναφέρεται καταρχήν στο ερώτημα του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, σε κάθε περίπτωση όμως δίνεται η δυνατότητα για την εξέταση επιπλέον παραμέτρων εφόσον θεωρείται απαραίτητο μετά από επικοινωνία της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του ΓΧΚ με τη Διεύθυνση Εργαστηριακών ελέγχων του ΕΦΕΤ.

Ιδιαίτερα σε περίπτωση αμφιβολιών, ιδίως σε θέματα επισήμανσης κλπ, κρίνεται απολύτως αναγκαία η προηγούμενη επικοινωνία των εργαστηρίων του ΓΧΚ με τη Διεύθυνσή μας (Αλκοόλης και Τροφίμων).

β. Σε περίπτωση που τα δείγματα δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στα οικεία Παραρτήματα, δεν θα παραλαμβάνονται και θα επιστρέφονται.

Η αποστολή των εν λόγω στοιχείων, πληροφοριών κλπ είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα ελέγχων επί δειγμάτων και παραμέτρων για τα οποία δεν υφίσταται λόγος εξέτασης.

γ. Όπως και τα προηγούμενα έτη, με το πρωτόκολλο συνεργασίας, εκτός των τακτικών ελέγχων, παρέχεται και η δυνατότητα εκτέλεσης εργαστηριακών ελέγχων σε περίπτωση εκτάκτων συμβάντων (πχ διατροφικών κρίσεων), όπως επίσης και για την πραγματοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων δειγμάτων καταγγελιών.

Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση των καταγγελιών το δείγμα θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό μόνο όταν συνοδεύεται από σαφές ερώτημα.

Σε περίπτωση απουσίας σαφούς ερωτήματος, θα πρέπει απαραιτήτως να ζητείται η συνδρομή της Διεύθυνσής μας προκειμένου για τη σχετική συνεργασία με την οικεία Υπηρεσία του ΕΦΕΤ.

Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στο γεγονός ότι τα δείγματα καταγγελιών τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα που τυχόν αποστέλλονται από αστυνομικές αρχές (οι οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των τροφίμων) δεν θα πρέπει να παραλαμβάνονται, αλλά θα πρέπει να δίνονται οδηγίες προκειμένου να κατευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές (περιφερειακές Δ/νσεις ΕΦΕΤ, αρμόδιες Δ/νσεις Περιφέρειας), οι οποίες και θα αποφασίσουν σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της καταγγελίας. Σε κάθε περίπτωση που αποστέλλονται δείγματα, τα οποία δεν έχουν ληφθεί από αρμόδιες αρχές για τους επισήμους ελέγχους στα τρόφιμα, θα πρέπει να γίνονται άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να διευθετείται το θέμα. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον έχετε αμφιβολίες για τη διαδικασία, μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνσή μας.

δ. Εξυπακούεται ότι τα δείγματα που εξετάζονται στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και αποστέλλονται είτε από τις περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΦΕΤ, είτε από τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες έχουν ανατεθεί από τον ΕΦΕΤ συγκεκριμένες δειγματοληψίες, κατευθύνονται στις Χημικές Υπηρεσίες που ορίζονται στην απόφαση Αναπλ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων υπ’αριθ. 30/003/000/4638 (ΦΕΚ 2801/Β΄/22.12.2015), όπως άλλωστε προβλέπεται και στα Παραρτήματα που προσαρτώνται στο παρόν Πρωτόκολλο.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ήθελε διαπιστωθεί ότι οι αρχές δειγματοληψίας, με δική τους πρωτοβουλία και για δικούς τους αποκλειστικά λόγους, αποστέλλουν δείγματα για εξέταση σε Χημική Υπηρεσία κατά παρέκκλιση της ανωτέρω απόφασης (και των παραρτημάτων του Πρωτοκόλλου) τόσο ως προς την κατά τόπον, όσο και ως προς την καθ’ύλην αρμοδιότητα, θα πρέπει, πριν γίνει η παραλαβή των δειγμάτων, η οικεία Χ.Υ. να απευθύνεται στην Υπηρεσία μας προκειμένου για τη διερεύνηση και την επίλυση του θέματος.

ε. Για την ομαλή εκτέλεση του πρωτοκόλλου, οι Υπηρεσίες του ΓΧΚ θα πρέπει να συνεργάζονται με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ ή τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες ανατίθενται οι δειγματοληψίες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της τροποποίησης της χρονικής κατανομής των δειγμάτων, ως και της ενημέρωσης των αρχών δειγματοληψίας για τυχόν καθυστέρηση της αποστολής των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα. Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση για την όποια τυχόν καθυστέρηση των αποτελεσμάτων γίνεται πάντοτε εγγράφως και αιτιολογημένα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση εκτός των ανωτέρω θα πρέπει να ακολουθείται η ορθή διοικητική πρακτική και να γίνεται επικοινωνία με τη Διεύθυνσή μας, ιδιαίτερα δε, για τα θέματα που δεν είναι δυνατό να επιλυθούν σε τοπικό επίπεδο.

στ. Υπενθυμίζεται ότι,

i). Στις περιπτώσεις δειγμάτων για τα οποία διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, η έκθεση εξέτασης θα πρέπει να κοινοποιείται στη Διεύθυνση Εργαστηριακών ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ (Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, 115 26 Αθήνα, kbarberis@efet.gr, vavramopoulou@efet.gr, lpalilis@efet.gr).

ii). Στις περιπτώσεις μη κανονικών δειγμάτων εμφιαλωμένων νερών και πάγου, θα πρέπει να ενημερώνεται η Διεύθυνσή μας.

Β. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των κατά τα ανωτέρω οδηγιών μας.

Της παρούσης και του συνημμένου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας παρακαλούμε να λάβει ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό που εμπλέκεται στην εκτέλεση του εν λόγω αποστελλομένου πρωτοκόλλου συνεργασίας.

Για όποιες τυχόν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεσθε στη Διεύθυνσή μας.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους