ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ σχετικά με ΟΠΙ

24 Ιουλίου, 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ σχετικά με ΟΠΙ
Σας ενημερώνουμε, ότι, όπως πολύ καλά γνωρίζει ο ΟΠΙ και όπως εν πολλοίς έχουμε ήδη εξηγήσει επαρκώς, το Σωματείο μας ουδέποτε προέβη σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ‘ΠΑΣΚΚΕΔΙ’» που εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Μαυροκορδάτου 24 και Βασ. Όλγας 151 (ΤΚ 546 45), με ΑΦΜ 997141305, τηλ. 2310932420, Fax 2310932431 και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) paskedi@paskedi.gr

ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΠΕ/ΜΠΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ

Σχετικά με το από 28-06-2018 Δελτίο Τύπου του ΟΠΙ, που παραμένει δημοσιευμένο στην επίσημη ιστοσελίδα του (http://www.opi.gr), και την έναρξη συνεργασίας του ΠΑΣΚΚΕΔΙ με τη Soundreef®.

Κύριοι,

κατόπιν ανάρτησης ανακριβούς Δελτίου Τύπου στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ, το οποίο συκοφαντεί το ΠΑΣΚΚΕΔΙ και ιδίως τη Διοίκησή του, παρακαλούμε να ενημερώσετε το κοινό, κατά τον κατάλληλο και σύμφωνο με την δημοσιογραφική δεοντολογία τρόπο, για τα ακόλουθα:

1. Το ΠΑΣΚΚΕΔΙ είναι Πρωτοβάθμιο Αμιγώς Επαγγελματικό Σωματείο (ΑΜ 9769/06-03-2015, αναγνωρισθέν με την Ειρ.Θεσ. 402/16-02-2015 Απόφαση). Όπως, δε, προβλέπει το νομίμως δημοσιευμένο Καταστατικό του, μεταξύ των κύριων σκοπών του είναι (α) η διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του που δραστηριοποιούνται στις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (βλ. άρθ. 3 παρ. 1, αριθ. 1 και 8), καθώς και (β) η προώθηση της συνεργασίας με Συνθέτες, Στιχουργούς, Τραγουδιστές, Μουσικούς και Παραγωγούς μουσικών έργων που μεταδίδονται στα ως άνω καταστήματα (βλ. άρθ. 3 παρ. 1, αριθ. 10).

2. Σύμφωνα με το Καταστατικό, οι σκοποί αυτοί δύνανται να πραγματώνονται, μεταξύ άλλων, με (α) τη σύναψη συμβάσεων οικονομικής φύσης με νομικά και φυσικά πρόσωπα, (βλ. άρθ. 3 παρ. 2, αριθ. 18 και 19), (β) τη σύναψη συμβάσεων με ΟΣΔ του Ν. 2121/1993, της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού (βλ. άρθ. 3 παρ. 2 αριθ. 27), αυτονόητα, δε, ήδη και με ΑΟΔ, καθώς όταν δημοσιεύθηκε το Καταστατικό δεν είχε τεθεί σε ισχύ στην Ελλάδα η Οδηγία 2014/26/ΕΕ που για πρώτη φορά προβλέπει το θεσμό των ΑΟΔ, και (γ) με κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο μέσο (βλ. άρθ. 3 παρ. 2 αριθ. 40, πρβλ. και αριθ. 20).

3. Στο πλαίσιο του σκοπού του, στις 17-07-2018 το Σωματείο μας συνεβλήθη με την πρώτη και μεγαλύτερη Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων Μουσικής στην Ευρώπη, με την επωνυμία Soundreef® Ltd, που έχει αδειοδοτηθεί κι εποπτεύεται από τη Βρετανική Υπηρεσία Διανοητικής Ιδιοκτησίας (UK Intellectual Property Office ‘IPO’), όπως ευχερώς μπορείτε να διαπιστώσετε από την επίσημη Πύλη Ενημέρωσης του Βρετανικού Δημοσίου (https://www.gov.uk/guidance/licensing-bodies-and-collective-management-organisations). Όπως, δε, μπορείτε να διαπιστώσετε από την επίσημη ιστοσελίδα της (http://www.Soundreef.com), η εν λόγω ΑΟΔ έχει παρουσία σε 20 χώρες της Ευρώπης (πλέον 21, μαζί με την Ελλάδα), εκπροσωπεί πάνω από 31.000 δικαιούχους πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, έχει στο προστατευόμενο ρεπερτόριό της πάνω από 275.000 τίτλους μουσικής και το κοινό το οποίο ακούει την προστατευόμενη μουσική της ξεπερνά μηνιαίως τα 250 εκατομμύρια ακροατές.

4. Η σύμβαση υπεγράφη διά της συνδεδεμένης, με την ως άνω ΑΟΔ, εταιρίας με την επωνυμία Soundreef® Media Service Srl που εδρεύει στο Μιλάνο, και η οποία κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα διάθεσης των αδειών μετάδοσης μουσικής που ανήκει στο ρεπερτόριο της Soundreef® Ltd, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Προοίμιο της από 17-07-2018 Σύμβασης με το ΠΑΣΚΚΕΔΙ.

5. Σύμφωνα με το Προοίμιο και το άρθ. 2 της Σύμβασης, το ΠΑΣΚΚΕΔΙ από σήμερα και για ένα έτος από την υπογραφή (μέχρι τις 16-07-2019 και με δυνατότητα επέκεινα ανανέωσης, όπως προβλέπεται στο άρθ. 7 της Σύμβασης), καθίσταται Δικαιούχος & Αδειοδότης στην Ελλάδα (“Master Licensee”) του ρεπερτορίου της Soundreef® Ltd, ρεπερτόριο το οποίο έχει εφεξής τη δυνατότητα να αδειοδοτεί περαιτέρω στα μέλη του («Sub-Licensees») σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιέχει η Σύμβαση.

6. Περαιτέρω, όπως ακροθιγώς αναφέρθηκε, για το σύνολο του ως άνω ρεπερτορίου και βάσει της αδείας λειτουργίας της, με τη μεσολάβηση του ΠΑΣΚΚΕΔΙ η Soundreef® Ltd θα χορηγεί στα μέλη μας ενιαίες άδειες δημόσιας εκτέλεσης (πνευματικό και συγγενικό δικαίωμα) για το σύνολο του ρεπερτορίου της και θα εισπράττει ενιαία αμοιβή.

7. Επισημαίνεται ότι το ζήτημα της πιθανής συναλλακτικής σχέσης (ή μη) της Soundreef® Ltd με τη GEA, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθ. 49 του Ν. 2121/1993 και των άρθ. 7, 12 και (ιδίως) 32 παρ. 1 του Ν. 4481/2017, λαμβανομένου υπόψη και του άρθ. 54 παρ. 6.γ του Ν. 4481/2017, δεν αφορά το ΠΑΣΚΚΕΔΙ αλλά τη Soundreef® Ltd, η οποία μας έχει ενημερώσει ότι θα το διαχειριστεί με τον ενδεδειγμένο νομικό τρόπο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Σύνταγμα της Ελλάδος και την κείμενη εγχώρια νομοθεσία.

8. Κατόπιν των ανωτέρω, και με δεδομένο ότι σήμερα έχει ενημερωθεί επισήμως και ο ΟΠΙ, από αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΚΚΕΔΙ:

Α. Σταματά αμέσως τη διάθεση στα μέλη του νέων κωδικών πρόσβασης στις βιβλιοθήκες μουσικής / web-radios του ΠΑΣΚΚΕΔΙ με τον τίτλο «Stereo Cloud».

Β. Ξεκινά αμέσως την επικαιροποίηση του πληροφοριακού υλικού της επίσημης ιστοσελίδας του (https://www.paskedi.gr/free_music) ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα.

Γ. Αναμένει από τη Soundreef® Ltd να προβεί στη Γνωστοποίηση του άρθ. 4 παρ. 7 του Ν. 4481/2017 προς τον ΟΠΙ. Όπως μας έχει ενημερώσει η εταιρία. Η Γνωστοποίηση θα αποσταλεί το ταχύτερο δυνατό (αναμένουμε εντός της εβδομάδος).

Δ. Αμέσως μόλις η Γνωστοποίηση αποσταλεί στον ΟΠΙ, το ΠΑΣΚΚΕΔΙ θα αρχίσει να διανέμει άδειες της Soundreef® Ltd στα μέλη του (παλαιά και νέα).

Ε. Σε ό,τι αφορά τους δημιουργούς που έχουν υπογράψει συμβάσεις με το ΠΑΣΚΚΕΔΙ ως εκδότη, καθώς και τους ερμηνευτές που έχουν υπογράψει συμβάσεις με το ΠΑΣΚΚΕΔΙ ως παραγωγό, αμέσως μόλις η Γνωστοποίηση αποσταλεί από τη Soundreef® Ltd στον ΟΠΙ, το ΠΑΣΚΚΕΔΙ θα συμβληθεί στο όνομά του ως εκδότη ή/και παραγωγού με τη Soundreef® Ltd και θα αρχίσει τη μεταφορά των βιβλιοθηκών του Stereo Cloud με πρωτότυπα έργα στις βιβλιοθήκες της Soundreef® Ltd. Σε ό,τι αφορά, δε, το ανεκχώρητο συγγενικό δικαίωμα των ερμηνευτών με τους οποίους έχει συμβληθεί ως παραγωγός, καθώς και των δημιουργών που διατηρούν μέρος του έργου τους εκτός της εκδοτικής συμφωνίας με το ΠΑΣΚΚΕΔΙ, θα τους παραπέμψει επίσης στη Soundreef® Ltd για την υπογραφή συμβάσεων / αδειών εκμετάλλευσης κατ’ άρθ. 13 του Ν. 2121/1993. Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΚΚΕΔΙ συμβάλλεται μόνο ως εκδότης ή/και παραγωγός των πρωτότυπων μουσικών έργων που διαθέτει στις βιβλιοθήκες του και δεν έχει ποτέ ισχυρισθεί ότι αποτελεί ΟΣΔ ή ΑΟΔ, ούτε βεβαίως έχει ποτέ αντιποιηθεί το έργο των ΟΣΔ ή ΑΟΔ.

ΣΤ. Τα μέλη του ΠΑΣΚΚΕΔΙ που ήδη διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα Stereo Cloud, αλλά πάντως μόνο αυτά, θα συνεχίσουν να μπορούν να το χρησιμοποιούν κατά το διάστημα της μετάβασης από τις υπηρεσίες του Stereo Cloud στις υπηρεσίες της Soundreef®, προκειμένου να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου θα σταματήσει και η πρόσβαση στο σύστημα Stereo Cloud και η λειτουργία του θα παύσει οριστικά.

Σας ενημερώνουμε, τέλος, ότι, όπως πολύ καλά γνωρίζει ο ΟΠΙ και όπως εν πολλοίς έχουμε ήδη εξηγήσει επαρκώς, το Σωματείο μας ουδέποτε προέβη σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια η οποία να επιτρέπει στον ΟΠΙ, στο πλαίσιο της αποστολής του, του Νόμου και του καταστατικού του σκοπού, να αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα του το από 28-06-2018 Δελτίο Τύπου (του ΟΠΙ), που συκοφαντεί τη Διοίκηση του Σωματείου και προκαλεί ανυπολόγιστη ηθική και υλική βλάβη στο ίδιο το Σωματείο, στα μέλη του και βεβαίως στα μέλη της Διοίκησης, βλάπτοντας παντελώς αδικαιολόγητα τη φήμη και την προσωπικότητά τους.

Επειδή, ωστόσο, βάσει των ανωτέρω, παρέλκει πλέον κάθε περαιτέρω συζήτηση επί του ζητήματος που αναφέρεται στο επαίσχυντο Δελτίο Τύπου (του ΟΠΙ), ζητήσαμε ήδη από τον ΟΠΙ να το αποσύρει από την ιστοσελίδα του και ταυτόχρονα, προς αποκατάσταση της αλήθειας και της φήμης μας, να αναρτήσει στην ίδια θέση (1η σελίδα ‘home page / αρχική’ στη διεύθυνση http://www.opi.gr) και υπό τον ίδιο τίτλο («ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΚKΕΔΙ») το πλήρες και κατά λέξη περιεχόμενο των παραγράφων 1 έως και 8 της απάντησής μας (οι οποίες επαναλαμβάνονται αυτούσιες και στο παρόν Δελτίου Τύπου), και να το διατηρήσει αναρτημένο για τουλάχιστον ίσο χρονικό διάστημα με το διάστημα που παρέμεινε αναρτημένο το προηγούμενο Δελτίο Τύπου (έμπνευσης του ΟΠΙ), ήτοι τουλάχιστον 3 πλήρεις εβδομάδες.

Περισσότερα για τη συμφωνία του ΠΑΣΚΚΕΔΙ με τη Soundreef®, αλλά και για την αντιδικία του Σωματείου μας με τον ΟΠΙ, μπορείτε να διαβάσετε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΣΚΚΕΔΙ https://www.paskedi.gr.

Θεσσαλονίκη, 24-07-2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκη Κωνσταντίνου Ηλίας Καλιώρας

Με την παράκληση να γνωστοποιηθεί στα μέσα που διαθέτετε

 

Ακολουθήστε μας στο Google News

 

 

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 40.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!

Ελάτε σε επαφή μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας 24/24 για κάθε ζήτημα που αφορά την επιχείρησή σας.

Θεσσαλονίκη

Μαυροκορδάτου 24 με Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 151, 1ος όροφος – 546 45 Θεσσαλονίκη 2310 932420 – 932473 – 932481

Αθήνα

Λεωφ. Συγγρού 196 2ος όροφος 176 71 Καλλιθέα Αθήνα (Κέντρο) 210 22 41 227

paskedi@paskedi.gr


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Άμεσο μήνυμα    Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

    ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους