Αθωωτική απόφαση καταστήματος Εστίασης, για αδήλωτη εργασία – Ποια είναι η αιτιολογία της απόφασης

18 Μαΐου, 2019
Αθωωτική απόφαση καταστήματος Εστίασης, για αδήλωτη εργασία – Ποια είναι η αιτιολογία της απόφασης
Αθωωτική ήταν τελικά η απόφαση για παραβίαση του νόμου περί αδήλωτης εργασίας, με συνέπεια την ακύρωση του προστίμου ύψους 9.197,10€ που επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη

Αθωωτική απόφαση καταστήματος Εστίασης, για αδήλωτη εργασία – Ποια είναι η αιτιολογία της απόφασης

Αθωωτική ήταν τελικά η απόφαση για παραβίαση του νόμου περί αδήλωτης εργασίας, με συνέπεια την ακύρωση του προστίμου ύψους 9.197,10€ που επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη.

Η πρωτοφανής απόφαση, ωστόσο, δικαίωσε την προσφυγή του ιδιοκτήτη για ακύρωση του προστίμου, το οποίο επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη όταν οι ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και αρμόδιοι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνουν τη μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επέβαλαν πρόστιμο για μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού.

Πώς προκύπτει το επιβαλλόμενο πρόστιμο

Ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί (18) δεκαοκτώ μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο – υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο – εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο ηλικίας κάτω των 25 ετών μισθός 510,95 επί μήνες εργασίας 18 επιβαλλόμενο πρόστιμο 9.197,10 €…» και στο άρθρο 4 ότι: «α) Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων (προστίμων) των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, συντάσσεται και επιδίδεται επί τόπου Δελτίο Ελέγχου, με το οποίο βεβαιώνεται το είδος της παράβασης, και συντάσσεται και επιδίδεται άμεσα, και όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από το Δελτίου Ελέγχου, Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα 1 και 2 της παρούσης, το ύψος της κύρωσης (προστίμου) που αντιστοιχεί στην βεβαιωθείσα παράβαση. Η πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη.           δ) Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοσή της ».

Το σκεπτικό της αθωωτικής απόφασης

Σύμφωνα με το δικαστήριο στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, όπου και διαπιστώθηκε ότι εργαζόταν η Γ. (η οποία δήλωσε στον έλεγχο ότι έκανε πρακτική άσκηση με ωράριο …… έως ……… από Δευτέρα έως Παρασκευή, με αποδοχές 210 ευρώ και ότι τον Αύγουστο αναπλήρωνε ημέρες που είχε λάβει ως άδεια).

Ο προσφεύγων εργοδότης δήλωσε στον έλεγχο ότι εργάστηκε στην επιχείρησή του η κ. Τ. στα τέλη Νοεμβρίου, έκανε χρήση της άδειας εγκυμοσύνης και επανήλθε προς εργασία μετά τον τοκετό, περίπου τέλη Φεβρουαρίου, χωρίς να κάνει χρήση της εξαμηνιαίας άδειας. Η κ. Γ., όμως, δήλωσε ότι δεν έχει δει ποτέ την κ. Τ.  

Επίσης, ο εργοδότης προσκόμισε στον έλεγχο α) σύμβαση μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και της φοιτήτριας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Γ. για πρακτική άσκησή της στην εταιρία, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δ., στην οποία (σύμβαση) προβλεπόταν διάρκεια από 1 4-2014 μέχρι 31-7-2014, αποζημίωση της ασκούμενης συνολικού ποσού 840,44 ευρώ, ασφάλισή της στο ΙΚΑ έναντι κινδύνου ατυχήματος, απαλλασσομένης της –εργοδότριας- επιχείρησης από οποιαδήποτε υποχρέωση ασφάλισής της, και β) την από 21-7-2014 επιστολή του Δ. καθηγητή ΑΠΘ, με την οποία ζητούσε από τον προσφεύγοντα να παραχωρήσει στην ως άνω φοιτήτρια πρόσβαση στη βάση δεδομένων του και έναν χώρο εργασίας στον γραφείο του, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου 2014, προκειμένου να ολοκληρώσει μια συγκριτική έρευνα με θέμα «Ο ΦΑΠ και ο ΕΝΦΙΑ», στο πλαίσιο πραγματοποιούμενης μελέτης σχετικά με τους φόρους επί της περιουσίας.

Βάσει αυτών των στοιχείων, εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου 9.197,10 ευρώ. Ωστόσο, ο προσφεύγων διευθυντής καταστήματος ζήτησε την ακύρωση της ως άνω πράξης, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Γ. δεν ήταν εργαζόμενη στην επιχείρησή του. Ειδικότερα, ισχυρίστηκε ότι είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικός Σύμβουλος της εταιρίας «Χ» (σχ. το ΦΕΚ τ.ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ …….., από το οποίο προκύπτει η σύνθεση του ΔΣ της εταιρίας με θητεία μέχρι 21-11-2017) διατηρώντας, εποπτικά και με on-line σύνδεση, όλα τα λογιστικά και οικονομικά της στοιχεία στο γραφείο του (σχ. η από 29-3-2013 σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών Λογιστή-Φοροτεχνικού), στο οποίο έκανε την πρακτική άσκησή της η ως άνω φοιτήτρια. Κατόπιν συνεννόησης, όμως, με τον καθηγητή της Δ. αυτή απείχε από την πρακτική της κατά το διάστημα της εαρινής εξεταστικής περιόδου και αναπλήρωσε τις ημέρες απουσίας της κατά το χρονικό διάστημα από 18 έως και 31 Αυγούστου 2014, καθόσον από 1 έως 15 Αυγούστου τόσο το λογιστικό γραφείο, όσο και η εργοδότρια εταιρία είχαν κλείσει λόγω διακοπών.

Αντίθετα, με την έκθεση απόψεων του Διευθυντή του Ζ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης του ΕΦΚΑ, υποστηρίζεται ότι κατά τον έλεγχο η ως άνω εργαζόμενη βρέθηκε να καταχωρεί λογιστικές εγγραφές στο εμπορικό πρόγραμμα «ΚΕΦΑΛΑΙΟ», είχε προσωπικό γραφείο και ηλεκτρονικό υπολογιστή, είχε πλήρη γνώση του χώρου και εξυπηρέτησε τους ελεγκτές σε ό,τι ζήτησαν από τον εργοδότη, όπως το έντυπο Ε4, το βιβλίο αδειών κλπ. Επίσης, προβάλλεται ότι η σύμβαση πρακτικής άσκησής της έληξε στις 31-7-2014 και δεν προέβλεπε δικαίωμα λήψης άδειας με ισόχρονη παράταση της σύμβασης, ενώ το ΑΠΘ δήλωσε την απασχόλησή της μόνο για το χρονικό διάστημα από 1-4-2014 έως 31-7-2014. Όσον αφορά δε στην προαναφερθείσα επιστολή του Δ., τα ασφαλιστικά όργανα ισχυρίζονται ότι αυτή αφορά μόνο τη λήψη στοιχείων από τη φοιτήτρια και όχι την απασχόλησή της με το ωράριο, που η ίδια δήλωσε στον έλεγχο. Ενόψει τούτων, ζητούν την απόρριψη της προσφυγής ως αβάσιμης.

Η τελική αθωωτική απόφαση

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, το Δικαστήριο θεώρησε ότι Γ. δήλωσε στους ελεγκτές ότι πραγματοποιεί πρακτική άσκηση στο γραφείο του προσφεύγοντος, ως λογιστή της εταιρίας «Χ», βάσει της προαναφερθείσας σύμβασης μεταξύ αυτής και του ΑΠΘ, η οποία άμεσα επιδείχθηκε στον έλεγχο, όπως συνομολογείται με την έκθεση απόψεων του καθ’ ου.

Συνεπώς, επιβεβαιώνει ότι η σημείωση του ελέγχου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αφορά απασχόληση από τον προσφεύγοντα ως εργοδότη. Άλλωστε, από το δελτίο ελέγχου δεν προκύπτουν τα αναφερόμενα στην έκθεση απόψεων του καθ’ ου, ότι η ως άνω βρέθηκε να καταχωρεί λογιστικές εγγραφές στο εμπορικό πρόγραμμα «ΚΕΦΑΛΑΙΟ», ενώ η εξοικείωσή της με το χώρο και η προθυμία της να εξυπηρετήσει τους ελεγκτές δεν αποδεικνύουν την απασχόλησή της από τον προσφεύγοντα με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, με τις προσκομισθείσες ένορκες βεβαιώσεις και το γεγονός ότι ο χρόνος του ένδικου ελέγχου (27-8-2014) δεν απείχε χρονικά τόσο από το πέρας της σύμβασης πρακτικής άσκησης της φοιτήτριας (31-7-2014), ώστε να μη δικαιολογείται η παραμονή της στο γραφείο του προσφεύγοντος προς περαίωση της αναληφθείσας εργασίας της, κρίνει βάσιμο τον ισχυρισμό του ότι δεν απασχολούσε τη Γ.  με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Επομένως, κατ’ εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, με την προσβαλλόμενη πράξη επιβλήθηκε σε βάρος του το επίδικο πρόστιμο, λόγω μη αναγραφής της στον επιδειχθέντα στους ελεγκτές Πίνακα Προσωπικού.

Ως εκ τούτου, γίνεται δεκτή η κρινόμενη προσφυγή, ακυρώνεται και ακυρώνεται το πρόστιμο. 

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους