Από αύριο 1 Σεπτεμβρίου. Υπερεργασία – Υπερωρία: Υποχρεωτική γνωστοποίηση στο ΕΡΓΑΝΗ – Ποιοι είναι οι τρόποι υποβολής!

31 Αυγούστου, 2018
Από αύριο 1 Σεπτεμβρίου. Υπερεργασία - Υπερωρία: Υποχρεωτική γνωστοποίηση στο ΕΡΓΑΝΗ – Ποιοι είναι οι τρόποι υποβολής!
Επισημοποιήθηκε πλέον ότι από 1/9/2018 θα υποβάλλεται υποχρεωτικά το νέο Έντυπο Ε8 και καταργείται το Βιβλίο Υπερωριών, με την Υποβολή του νέου-Ε8

Από αύριο 1 Σεπτεμβρίου. Υπερεργασία – Υπερωρία: Υποχρεωτική γνωστοποίηση στο ΕΡΓΑΝΗ – Ποιοι είναι οι τρόποι υποβολής!

Επισημοποιήθηκε πλέον ότι από 1/9/2018 θα υποβάλλεται υποχρεωτικά το νέο Έντυπο Ε8 και καταργείται το Βιβλίο Υπερωριών, με την Υποβολή του νέου-Ε8 να μπορεί να ολοκληρωθεί με αποστολή γραπτού μηνύματος. Κάθε επιχειρηματίας πρέπει άμεσα να κινητοποιηθεί προκειμένου να βρεθεί προ αρνητικής εκπλήξεως πάνω σε ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα της εργασιακής πραγματικότητας στην Ελλάδα! 

Τι είναι το έντυπο Ε8

Με το έντυπο Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» (νέο-Ε8) αναγγέλλεται ως ενιαίο χρονικό διάστημα η υπερεργασία και η νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, πριν από την έναρξη της πραγματοποίησής της. Για το χρονικό διάστημα από 01/07/2018 έως 31/08/2018, η αναγγελία της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης με το νέο-Ε8 είναι προαιρετική για τους επιχειρηματίες. Ωστόσο, καθίσταται υποχρεωτική από την 01/09/2018, με παράλληλη κατάργηση του Βιβλίου Υπερωριών, ενώ το υφιστάμενο έντυπο Ε8 «Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης» καταργείται από τις 16/09/2018.

Τρόποι υποβολής για το νέο-Ε8

1ος τρόπος: Ηλεκτρονικά με Υποβολή νέου-Ε8 με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων

Η διαδικασία υποβολής του εντύπου με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων γίνεται με κλικ στην αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) στο μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] – [Υπερωρίες] – [Εισαγωγή] ή [Για να καταχωρήσετε νέα Υπερωρία, πατήστε εδώ:].

Οι επιπλέον δυνατότητες που παρέχονται με την υποβολή του εντύπου με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων online, σε σύγκριση με τους άλλους τρόπους είναι ότι έτσι έχετε τη δυνατότητα καθορισμού τιμών για περισσότερα πεδία (όπως π.χ. οικ. δραστηριότητα και γεωγραφική κατανομή παραρτήματος εργοδότη, νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης, Επώνυμο και Όνομα απασχολούμενου κ.α.), καθώς και τη δυνατότητα υποβολής στοιχείων υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης για περισσότερες από μία ημερομηνίες αναφοράς.

Λειτουργικά, οι υποβολές κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

i) νέα υποβολή, όπου η «ημερομηνία-ώρα» της υποβολής είναι προγενέστερη της «ημερομηνίας-ώρας έναρξης» της υπερεργασίας,

ii) ακύρωση προηγηθείσας υποβολής, με την οποία ακυρώνεται στο σύνολό της η προηγηθείσα υποβολή

iii) τροποποίηση ώρας λήξης αμέσως προηγούμενης υποβολής, με τον περιορισμό ότι η «ημερομηνία-ώρα» της υποβολής πρέπει να είναι προγενέστερη της «ημερομηνίας-ώρας λήξης» της δηλούμενης υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. Για την τροποποίηση της ώρας λήξης υποβάλλεται έντυπο με τα ίδια στοιχεία (ίδιες τιμές σε όλα τα πεδία) με αυτά του εντύπου που επιθυμούμε να τροποποιηθεί, με μόνη εξαίρεση το πεδίο [Ωρα λήξης].

Τονίζεται εδώ, ότι εξαιτίας της δυνατότητας που παρέχεται για πολλαπλές υποβολές εντύπων για την αναγγελία της πραγματοποίησης μιας συγκεκριμένης υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιείται η λειτουργία παρακολούθησης της ισχύουσας κατάστασης (μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] – [Υπερωρίες] – [Ισχύουσα Κατάσταση]) για την εξαγωγή των τελικών δηλωθέντων στοιχείων ανά εργαζόμενο ή ημερομηνία αναφοράς.

2ος τρόπος: Υποβολή νέου-Ε8 με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων μέσω αρχείου *.xml.

Η διαδικασία υποβολής που ακολουθείται είναι όμοια με αυτή της υποβολής μέσω αρχείου *.xml των λοιπών εντύπων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

3ος τρόπος: Υποβολή νέου-Ε8 με μερική συμπλήρωση στοιχείων και δυνατότητα υποβολής σε ημερήσια βάση.

Υποβάλλεται με επιλογή του μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] – [Υπερωρίες] – [Εισαγωγή Ημερήσιων] ή [Για να καταχωρήσετε Υπερωρίες μαζικά για συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε εδώ:]. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εντύπου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία με καταχώρηση περιορισμένου αριθμού πεδίων και αυτόματη συμπλήρωση των υπολοίπων από τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης υποβολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην περίπτωση (α).

4ος τρόπος: Υποβολή νέου-Ε8 με αποστολή γραπτού μηνύματος

Υποβάλλεται με αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό 54001. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν είναι:

1) να έχει υποβληθεί στο παρελθόν τουλάχιστον ένα νέο-Ε8 με κάποιον από τους υπόλοιπους τρόπους υποβολής για τον απασχολούμενο, για τον οποίο πρόκειται να υποβληθεί SMS

2) να έχει καταχωρηθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να είναι σε ισχύ ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου από το μενού [Αριθμοί Κινητών Τηλεφώνων]

3) ο εργαζόμενος να είναι στην τρέχουσα κατάσταση (μενού [Μητρώα] – [Στοιχεία Προσωπικού] και επιλογή πεδίου [Τρέχουσα Κατάσταση]).

Το γραπτό μήνυμα αποτελείται από τον κωδικό για το είδος του μηνύματος, τον ΑΦΜ του εργοδότη, τον ΑΦΜ του εργαζόμενου και έναν αριθμό οκτώ ψηφίων, μέσω του οποίου δηλώνεται η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης, με τον περιορισμό ότι η έναρξη και η λήξη τοποθετούνται χρονικά εντός 24 ωρών από τη στιγμή της υποβολής. Το σύνολο των υπολοίπων πεδίων συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης υποβολής.

5ος τρόπος: Υποβολή νέου-Ε8 για μαζική λήξη τρέχουσας υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης

Η υποβολή γίνεται από τα μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] – [Υπερωρίες] – [Μαζική Λήξη] ή [Για λήξη των τρεχουσών Υπερωριών πατήστε εδώ:]. Το σύστημα εντοπίζει τις περιπτώσεις εκτέλεσης υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης που βρίσκονται σε εξέλιξη (τρέχουσες) και παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να υποβάλλει, για όσες από τις περιπτώσεις επιθυμεί, νέο-Ε8 τροποποίησης της ώρας λήξης, με σκοπό την άμεση λήξη τους.

Χρήσιμες πληροφορίες

-Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε τις ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ συμπλήρωσης του Εντύπου Ε8

-Εδώ θα βρείτε ανάλυση σχετικά με τον υπολογισμό και την αμοιβή της υπερεργασίας και της υπερωρίας μπορείτε να δείτε εδώ


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους