Αλιευτικός τουρισμός: ανερχόμενη μορφή εναλλακτικού τουρισμού με άδεια σε μόλις 5 ημέρες

27 Αυγούστου, 2018
Αλιευτικός τουρισμός: ανερχόμενη μορφή εναλλακτικού τουρισμού με άδεια σε μόλις 5 ημέρες
Η διαδικασία είναι απλή και με την κατάλληλη ενημέρωση γίνεται ακόμα ευκολότερη.

Αλιευτικός τουρισμός: ανερχόμενη μορφή εναλλακτικού τουρισμού με άδεια σε μόλις 5 ημέρες

Η διαδικασία είναι απλή και με την κατάλληλη ενημέρωση γίνεται ακόμα ευκολότερη. Το ΠΑΣΚΚΕΔΙ επιχειρεί να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι ο αλιευτικός τουρισμός, που συναντά μεγάλη άνθιση σταδιακά, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τον τουριστικό κλάδο, ενώ οι διαδικασίες έναρξης της επιχείρησης είναι απλές.

Για την ακρίβεια, απαιτούνται αίτηση, αλιευτική άδεια και πιστοποιητικό κάλυψης αστικής ευθύνης προς τις αρχές από όσους επαγγελματίες αλιείς ενδιαφέρονται να διενεργήσουν αλιευτικό τουρισμό, σύμφωνα με νέα εφαρμοστική εγκύκλιο.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο με θέμα την εφαρμογή της ΚΥΑ αριθ. 414/2354/12-1-2015(ΦΕΚ 97/20-1-2015, τ.Β) σχετικά με τις «Προϋποθέσεις, όρους και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελος Αποστόλου, στα πλαίσια εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης τα αλιευτικά σκάφη, οι πλοιοκτήτες των οποίων ενδιαφέρονται για την άσκηση αλιευτικού τουρισμού, πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να έχουν ολικό μήκος μέχρι 15 μέτρα.

β) Να είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας με εργαλεία εκτός της τράτας βυθού με δίχτυα (μηχανότρατα) και του γρίπου που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα).

γ) Να πληρούν τις προϋποθέσεις των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ.1γ της ΚΥΑ του θέματος.

δ) Να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (Πιστοποιητικό Ασφαλείας, Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, Άδεια Εκτέλεσης Πλόων κατά περίπτωση) όπου αναγράφονται: -ο αριθμός των επιβατών που μπορούν να παραλαμβάνουν, -η έκταση των πλόων, και -οι σχετικές «Εντολές–Οδηγίες» χωρίς να απαιτείται η έκδοση ειδικών ή άλλων πιστοποιητικών.

ε) Να υπάρχει ειδικός χώρος παραμονής για το σύνολο των επιβατών, ώστε να είναι ασφαλείς κατά την διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας ενώ ταυτόχρονα να μην την παρεμποδίζουν.

στ) Να τηρούν τους προβλεπόμενους από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κανόνες σχετικά με την ασφάλεια ναυσιπλοΐας, τη στελέχωση, την υγιεινή και την καταλληλότητα του αλιευτικού σκάφους για την επιβίβαση επιβατών.

Ποιες είναι οι διαδικασίες έγκρισης

Αρμόδια αρχή για την υποβολή αιτήματος αναγγελίας για την έναρξη της διενέργειας αλιευτικού τουρισμού είναι η Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που τηρεί τον φάκελο του σκάφους.

Το αίτημα συνοδεύεται με τα κατωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις συναρμόδιων υπηρεσιών:

α) Αίτηση του ιδιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους στην οποία αναγράφονται τα αλιευτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιούν οι επιβάτες-τουρίστες, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ του θέματος.

β) Φωτοαντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ

γ) Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης για αστική ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.4256/2014 (Α ́ 92).2.Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ελέγχει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 και αφού διαπιστώσει ότι είναι πλήρη, αιτείται από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές βεβαίωση για το συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος , στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, ότι εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της ΚΥΑ του θέματος, και καταχωρεί την έγκριση, εντός πέντε (5) ημερών, στα στοιχεία του σκάφους και του ενδιαφερόμενου πλοιοκτήτη σε βάση δεδομένων μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης τις Αλιείας (ΟΣΠΑ).

Πριν την έναρξη της διενέργειας αλιευτικού τουρισμού, οι ενδιαφερόμενοι αλιείς ενημερώνουν εγγράφως την τοπική Λιμενική Αρχή σχετικά με την πρόθεσή τους να διενεργήσουν αλιευτικό τουρισμό στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους.

Για το μεταβατικό στάδιο που ολοκληρώνεται με τη θέση σε πλήρη λειτουργία του ΟΣΠΑ, η οποία προβλέπεται για την 1-6-2015, οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων ενημερώνουν τη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Ενέργειας για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και της εξέτασης του αιτήματος με θετική εισήγηση για την έγκριση διενέργειας αλιευτικού τουρισμού για συγκεκριμένα σκάφη. Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Ενέργειας μεριμνά για την καταχώρηση της έγκρισης στα στοιχεία του σκάφους στη βάση δεδομένων μέσω ΟΣΠΑ.

Αναλυτικά οι όροι άσκησης αλιευτικού τουρισμού

α) Κατά τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού οι επαγγελματίες αλιείς ή σπογγαλιείς προβαίνουν σε επίδειξη τεχνικών αλιείας ή σπογγαλιείας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική αλιευτική νομοθεσία, χρησιμοποιώντας τις αλιευτικές μεθόδους και εργαλεία τα οποία καθορίζονται στην αλιευτική άδεια του σκάφους, με εξαίρεση την τράτα βυθού με δίχτυα (μηχανότρατα) και το γρίπο που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα).

β) Ο αλιευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι διευθετημένος κατά τέτοιο τρόπο επί του σκάφους ώστε να μην εμποδίζει την ελεύθερη και ασφαλή κίνηση των επιβαινόντων καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα επί αυτού.

γ) Οι επιβαίνοντες τουρίστες, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπερνά τους 12, επιτρέπεται να αλιεύουν μόνο με τα εργαλεία πετονιά, συρτή και καθετή, τα οποία πρέπει να είναι καταχωρισμένα στην αλιευτική άδεια του σκάφους. Ο χειρισμός των εργαλείων πραγματοποιείται χειροκίνητα και όχι με μηχανική υποβοήθηση, καθώς και να συμμετέχουν, με ευθύνη του κυβερνήτη του σκάφους και κατά τη διενέργεια αλιευτικών δραστηριοτήτων, μόνο σε εργασίες από την εκτέλεση των οποίων δεν διατρέχει κίνδυνο η ασφάλειά τους.

δ) Η παραλαβή επιβατών για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής υπό τη σύναψη συμβάσεων ολικής ναύλωσης ή την εκτέλεση ημερήσιων θαλάσσιων ταξιδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4256/2014 (Α’ 92), απαγορεύεται.

Ρύθμιση θεμάτων που αφορά στην έκδοση εισιτηρίων

Για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην έκδοση εισιτηρίων και στον τρόπο διάθεσής τους (άρθρο 40 παρ.1γ του Ν.4179/2013), δεν θα εκδοθεί ΚΥΑ, καθόσον εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί φορολόγησης του εισοδήματος των αλιέων.

Κυρώσεις σε παραβάτες

Ωστόσο, όλα κινούνται σε αυστηρό περιβάλλον νομιμότητας με συνέπεια στους παραβάτες των όρων άσκησης αλιευτικού τουρισμού, πέραν των λοιπών ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:

1. Για παραβάσεις σε θέματα αλιευτικής νομοθεσίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου σε συνδυασμό με τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27 Α ́) όπως ισχύει.

2. Η έγκριση διενέργειας Αλιευτικού Τουρισμού μπορεί να ανακληθεί για ένα το πολύ έτος, με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που την εξέδωσε, εάν ο υπεύθυνος για το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος παραβιάζει την ισχύουσα αλιευτική ή τουριστική νομοθεσία. Η παρούσα κύρωση επιβάλλεται συμπληρωματικά των ειδικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Αλιευτικής και Τουριστικής Νομοθεσίας.

Μετά την πάροδο του χρόνου της ανάκλησης ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει εκ νέου δικαιολογητικά και να ακολουθήσει εξ αρχής η διαδικασία για την έκδοση νέας άδειας.

3. Μετά από δύο ανακλήσεις μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, δεν επιτρέπεται η έγκριση διενέργειας Αλιευτικού Τουρισμού για τον ασκούντα την επιχείρηση επαγγελματία αλιέα, σπογγαλιέα ή τον πλοιοκτήτη επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.

Το ΠΑΣΚΚΕΔΙ λαμβάνει άμεσα θέση σε αυτή την νέα τάση, ανερχόμενη μορφή εναλλακτικού τουρισμού, δείχνοντας τον δρόμο σε επαγγελματίες ώστε να διερευνήσουν σύγχρονες τάσεις στην πιο παραγωγική «βιομηχανία» της Ελλάδας. Επικοινωνήστε μαζί με το Σωματείο μας για περισσότερες πληροφορίες. Θα ακολουθήσει συνεχής ενημέρωση.   

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletterΕνισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους