Get the Flash Player to see this player.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Φορολογικά - Οικονομικά

17.07.2015

Ο νέος Νόμος 4334/2015. Το νέο καθεστώς στο ΦΠΑ. Ενεργοποίηση από Δευτέρα.

Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%) στη φορολογητέα αξία.

Κατ΄ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).

Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%.).......

διαβάστε περισσότερα

24.03.2015

Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ

100 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης, Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής
κατά την υπαγωγή σε ρύθμιση, Οφειλές που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης, Καταβολή πρώτης δόσης, Μη βεβαιωμένες οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση, Απώλεια ρύθμισης, Αλλαγή προγράμματος ρύθμισης, Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση, Παραγραφή οφειλών, Εφάπαξ εξόφληση μέρους της οφειλής με έκπτωση, Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών, Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΟΑΕΕ, Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ........

διαβάστε περισσότερα

15.08.2014

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
στα δικαιώματα της παραγράφου 2 του παρόντος, σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.........

διαβάστε περισσότερα

11.06.2014

ΝΕΟ!!! Δυνατότητες ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους

Όλες οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς δήμους από φόρους, τέλη, δικαιώματα κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τα πρόστιμα, τους τόκους υπερημερίας ή τις τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες που επιβαρύνουν τη βασική οφειλή μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου. Στις ρυθμίσεις...........

διαβάστε περισσότερα

27.09.2013

2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής για καταστάσεις του Κ.Β.Σ.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι, υπεγράφη Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία η προθεσμία υποβολής όλων των καταστάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 – ΦΕΚ 84Α΄) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, καθώς και των ισοζυγίων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου ως εξής:......

διαβάστε περισσότερα

27.09.2013

ΠΟΛ. 1216/2013 Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων

Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων της παρ. 22 του άρθρου 3 και της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.4110/23.1.2013 (ΦΕΚ ΑΊ7) « Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 5 και της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4141/5.4.2013 ( ΦΕΚ Α'81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», της παρ. 6 της υποπαρ. Δ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4152/9.5.2013 (ΦΕΚ Α'107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013» και της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4170/12.7.2013 (ΦΕΚ ΑΊ63) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις»........

διαβάστε περισσότερα

19.09.2013

Συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εστίασης με άδεια λειτουργίας «Εστιατορίου – Κέντρου διασκέδασης με συγκρότηση εστιατορίου»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι υπηρεσίες εστιατορίου, εκτός των καταναλώσεων αλκοολούχων ποτών, όπου παράλληλα παρουσιάζεται και θέαμα υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στην περίπτωση που προέχουν οι υπηρεσίες εστίασης και το θέαμα προσφέρεται με τα συνήθη μέσα που εμπίπτουν στην εκμετάλλευση του εστιατορίου, όπως ηχητικές εγκαταστάσεις μικρής ισχύος, χρήση τραπεζοκαθισμάτων από καθήμενους πελάτες με προσφορά φαγητού, μη ύπαρξη όρθιων πελατών στο μπαρ για κατανάλωση ποτών, μη συμμετοχή των πελατών με χορό κ.α., καθώς και οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν αποκλίνουν σημαντικά σε σχέση με αυτές των αντίστοιχων εστιατορίων της περιοχής.

Αντιθέτως, στην περίπτωση που για την παρουσίαση του θεάματος χρησιμοποιούνται όλες οι υποδομές του κέντρου διασκέδασης όσον αφορά στον ήχο, τη δυναμικότητα του χώρου, την πίστα, τις καταναλώσεις του μπαρ κλπ, πρόκειται για λειτουργία της επιχείρησης ως κέντρου διασκέδασης και υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ όλες οι παροχές που πραγματοποιούνται εντός του καταστήματος......

διαβάστε περισσότερα

29.08.2013

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74, παράγραφος 14 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/A/27.7.13), για την υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.


1. Με την παράγραφο 14 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013 αναστέλλεται, από
1.8.2013 μέχρι και 31.12.2013, η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης ε΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.3986/2011, καθώς και της παραγράφου 2 του
Κεφαλαίου Γ΄ «Εξαιρέσεις από το Παράρτημα» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ
(ν.2859/2000) που προστέθηκε με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34
του ν. 3986/2011, με τις οποίες οι υπηρεσίες εστίασης, καθώς και οι παραδόσεις έτοιμου
προς άμεση κατανάλωση φαγητού σε «πακέτο» υπάγονται στον κανονικό συντελεστή
ΦΠΑ από 1.9.2011 (άρθρο 34, παρ. 2 του ν.3986/2011).......

διαβάστε περισσότερα

25.06.2013

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.

 
1.
 
Πιστοποιητικό για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. (1077836/670/0006Β/ΠΟΛ 1206/21-7-1997)
 
2.
 
Βεβαίωση ηλεκτροδότησης ακινήτων.

(παρ. 2δ του άρθρου 35 του Ν. 2238/1994 - ΦΕΚ Α 151 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»

1090764/1805/Α0012/ΠΟΛ 1230/8-8-1996)......

διαβάστε περισσότερα

21.05.2012

Δημοτική και κοινοτική φορολογία. Επιβολή τέλους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο στα ακαθάριστα έσοδα των κέντρων διασκέδασης.

Δημοτική και κοινοτική φορολογία. Επιβολή τέλους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
26 παρ. 6 του ν. 1828/1989 στα ακαθάριστα έσοδα των κέντρων διασκέδασης. Με
τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 22 του ν. 2307/1995 ορίζεται ότι το τέλος δεν
επιβάλλεται στα προϊόντα που πωλούνται σε πακέτο στα καταστήματα αυτά, παρά
μόνο στα είδη που σερβίρονται για κατανάλωση μέσα στα καταστήματα αυτά. Η
ανωτέρω διάταξη έχει γνησίως ερμηνευτικό χαρακτήρα και ανατρέχει στο χρόνο
έναρξης ισχύος της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 6 του ν. 1828/1989 που
ερμηνεύθηκε. Ο εκκαλών δήμος, φέρων το βάρος απόδειξης της υπαγωγής της
εφεσίβλητης στο επίδικο τέλος, συνήγαγε τεκμαρτώς το συμπέρασμα περί μη
διάθεσης από αυτή εδεσμάτων αποκλειστικά εκτός του καταστήματος. Με την
προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώθηκαν οι καταλογιστικές πράξεις, αφού κρίθηκε ότι
τα ακαθάριστα έσοδα από τα καταστήματα δεν υπόκειντο στο επίδικο τέλος.
Αβάσιμος ο ισχυρισμός του δήμου ότι τα εδέσματα δεν καταναλώνονταν
αποκλειστικά εκτός του καταστήματος. Το αντικειμενικό βάρος κύριας απόδειξης
του ισχυρισμού αυτού φέρει ο δήμος. Απορρίπτεται η έφεση.......

διαβάστε περισσότερα
Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Επικοινωνία με τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.:    Τηλ.: 2310 932.420    Fax: 2310 932.431    email: paskedi@paskedi.gr