Get the Flash Player to see this player.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Πολεοδομία

18.10.2013

Απόφαση Αριθ. οικ. 55174/15-10-2013. Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας


Άρθρο 1

Άρθρο 2: Ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία

Άρθρο 3: Διαδικασία έκδοσης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας

Άρθρο 4

διαβάστε περισσότερα

12.09.2013

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται
και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση
εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει
εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί
αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, όπως ειδικότερα ορίζεται
στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210).
Στην παραπάνω απαγόρευση εμπίπτει και η εισφορά
ακινήτου σε εταιρεία.
2. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου
εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί
αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαί−
ρετες χρήσεις:
α) που υφίστανται προ της 30.11.1955, ημερομηνίας
ισχύος του από 9.8.1955 βασιλικού διατάγματος ή........

διαβάστε περισσότερα

06.09.2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 2254/30-08-2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013

Άρθρο 1
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη στη ρύθμιση

1. Εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τα απαιτούμενα στοιχεία του ακινήτου στα οποία απαραίτητα περιλαμβάνονται η γενική περιγραφή, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο Δήμος στον οποίο ανήκει το ακίνητο, οι Γεωγραφικές Συντεταγμένες του γεωτεμαχίου στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο, τα πλήρη στοιχεία των ιδιοκτητών (απαραίτητα ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΦΜ) καθώς και η καταγραφή των εντασσόμενων παραβάσεων σύμφωνα με το Παράρτημα του Νόμου 4178/2013 με όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου.

2. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων ο μηχανικός υποβάλει αίτημα ηλεκτρονικά στο οποίο αναφέρει τον τρόπο πληρωμής του ενιαίου ειδικού προστίμου. Το αίτημα αυτό θεωρείται δήλωση πρόθεσης υπαγωγής του αυθαιρέτου και ελέγχεται ως προς την αλήθεια των δηλούμενων στοιχείων. Το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ εκδίδει κωδικούς πληρωμής που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την πληρωμή του παραβόλου και του ποσοστού ανταπόδοσης........

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

Υ. Α. 7533/ΦΕΚ Β/251/13.2.2012 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης

Στο τοπογραφικό διάγραμμα η συσχέτιση της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και τους τίτλους ιδιοκτησίας ή τη δήλωση κτηματολογίου, καθώς και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται για την τήρηση του ρυμοτομικού, η συσχέτιση με τις εγκεκριμένες γραμμές που καθορίζονται από ειδικές διατάξεις, όπως γραμμές αιγιαλού και παραλίας, το όριο Δάσους, σιδηροδρομικής γραμμής, ρέματος, γραμμή διέλευσης φωταερίου, γραμμές μεταφοράς Υψηλής τάσης της ΔΕΗ, όρια απαλλοτρίωσης Εθνικής, Επαρχιακής, Κοινοτικής οδού, καθώς και η τήρηση των υποχρεωτικών δεσμεύσεων και αποστάσεων από ζώνες ειδικής προστασίας.....

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

Ν 4042/2012: Ποινική προστασία του περιβάλλοντος/Απόβλητα/ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ κλπ. πολεοδομικά, Μηχανικοί (562758)

15. α) Η βεβαίωση του μηχανικού που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.
4014/2011 συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
προδιαγραφές, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων. Τοπογραφικό διάγραμμα δεν
απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός
σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων
οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού
διατάγματος (Δ` 181). Επίσης, τοπογραφικό διάγραμμα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η
παραπάνω βεβαίωση αφορά σε αδόμητα αγροτεμάχια και κληροτεμάχια........

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ οικ//2012 (ΥΑ οικ.9875 ΦΕΚ Β 465 2012): Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης (564231)

Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης


Ο αριθμός των ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης από τους Ελεγκτές
Δόμησης καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία και το είδος των έργων και των εργασιών
δόμησης ως εξής:

1. Κατηγορία Α`: ένας (1) έλεγχος (τελικός)....

διαβάστε περισσότερα

19.04.2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 (ΦΕΚ Α΄ 79/09.04.2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

Κλειστός εσωτερικός εξώστης (κλειστό πατάρι) είναι προσβάσιμος χώρος με ύψος έως 1,20 μ.
χωρίς μόνιμη κατασκευή κλίμακας, βρίσκεται εντός χώρου, όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις
προϋποθέσεις χώρου κύριας ή βοηθητικής χρήσης, έχει βοηθητική χρήση, δεν θεωρείται όροφος
και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

 38. Κλειστός εξώστης («έρκερ») είναι η κλειστή από όλες τις εξωτερικές πλευρές οριζόντια
προεξοχή δαπέδου τμήματος ορόφου χώρου κύριας ή βοηθητικής χρήσης που προβάλλει πέρα από
τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και εξέχει του περιγράμματος κάλυψης.

 39. Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο.......

διαβάστε περισσότερα

19.04.2012

Ν 4067/2012: Αρθρο 26 Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων

1. Στους χώρους όλων των νέων κτιρίων εκτός των κτιρίων με χρήση κατοικίας, για τα οποία η
άδεια δόμησης εκδίδεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η
οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή
εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς
χώρους των κτιρίων σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Ολους», όπως αυτές τροποποιούνται και
ισχύουν κάθε φορά. Στα κτίρια αυτά επιβάλλεται επίσης η πρόβλεψη προσβάσιμων σε άτομα με
αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων χώρων υγιεινής σε ποσοστό 5%.......

διαβάστε περισσότερα

19.04.2012

Ν 4067/2012: Αρθρο 20 Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους

1. Στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές για:

 α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά
μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με
αναπηρία ή / και εμποδιζόμενων ατόμων,

 β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλεια τους και
γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,

 γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές,....

διαβάστε περισσότερα

18.04.2012

Ν 4070/2012 Αρθρο 154 Κολυμβητικές δεξαμενές

Για την προέγκριση και τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικού καταλύματος, που επέχουν αντίστοιχα θέση προέγκρισης και άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικού καταλύματος υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. κατά τη διαδικασία των άρθρων 151 και 152 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:.............

διαβάστε περισσότερα
Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Επικοινωνία με τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.:    Τηλ.: 2310 932.420    Fax: 2310 932.431    email: paskedi@paskedi.gr