Get the Flash Player to see this player.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » ΟΤΑ - Δημοτική Αστυνομία

17.04.2015

ΝΕΟ. Ξαπλώστρες - Αιγιαλός (ΦΕΚ Β 578/9.4.2015)

Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού.......

διαβάστε περισσότερα

11.06.2014

ΝΕΟ!!! Δυνατότητες ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους

Όλες οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς δήμους από φόρους, τέλη, δικαιώματα κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τα πρόστιμα, τους τόκους υπερημερίας ή τις τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες που επιβαρύνουν τη βασική οφειλή μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου. Στις ρυθμίσεις...........

διαβάστε περισσότερα

03.09.2013

(ΦΕΚ Β’ 2137/29.08.2013). Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας από την Ελληνική Αστυνομία

παράλληλη άσκηση από την Ελληνική Αστυνομία των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη Δημοτική Αστυνομία των ακόλουθων Δήμων, έως τις 22.09.2013.

1. Αγίας Παρασκευής
2. Αγίου Δημητρίου
3. Αγίου Νικολάου
4. Αγρινίου
5. Αθηναίων
6. Αιγάλεω
7. Αλεξανδρούπολης........

διαβάστε περισσότερα

16.06.2012

ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Κυρώνεται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Επιτροπή, που συγκροτήθηκε, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α), με την υπ' αριθμ. 35442/6.9.2004 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1395 Β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.......

διαβάστε περισσότερα

21.05.2012

Δημοτική και κοινοτική φορολογία. Επιβολή τέλους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο στα ακαθάριστα έσοδα των κέντρων διασκέδασης.

Δημοτική και κοινοτική φορολογία. Επιβολή τέλους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
26 παρ. 6 του ν. 1828/1989 στα ακαθάριστα έσοδα των κέντρων διασκέδασης. Με
τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 22 του ν. 2307/1995 ορίζεται ότι το τέλος δεν
επιβάλλεται στα προϊόντα που πωλούνται σε πακέτο στα καταστήματα αυτά, παρά
μόνο στα είδη που σερβίρονται για κατανάλωση μέσα στα καταστήματα αυτά. Η
ανωτέρω διάταξη έχει γνησίως ερμηνευτικό χαρακτήρα και ανατρέχει στο χρόνο
έναρξης ισχύος της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 6 του ν. 1828/1989 που
ερμηνεύθηκε. Ο εκκαλών δήμος, φέρων το βάρος απόδειξης της υπαγωγής της
εφεσίβλητης στο επίδικο τέλος, συνήγαγε τεκμαρτώς το συμπέρασμα περί μη
διάθεσης από αυτή εδεσμάτων αποκλειστικά εκτός του καταστήματος. Με την
προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώθηκαν οι καταλογιστικές πράξεις, αφού κρίθηκε ότι
τα ακαθάριστα έσοδα από τα καταστήματα δεν υπόκειντο στο επίδικο τέλος.
Αβάσιμος ο ισχυρισμός του δήμου ότι τα εδέσματα δεν καταναλώνονταν
αποκλειστικά εκτός του καταστήματος. Το αντικειμενικό βάρος κύριας απόδειξης
του ισχυρισμού αυτού φέρει ο δήμος. Απορρίπτεται η έφεση.......

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΠΔ 7/2012: Καθιέρωση 26ης Ιανουαρίου, ημέρα ορκωμοσίας του Ι. Καποδίστρια, ως δημόσιας εορτής για το Δήμο Αίγινας (561868)

 Καθιερώνουμε την 26η Ιανουαρίου, ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο Αίγινας, σε
ανάμνηση της ημέρας ορκωμοσίας του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου Κυβερνήτη του Ελληνικού
Κράτους, το έτος 1828......

διαβάστε περισσότερα

05.05.2012

ΝΟΜΟΣ 4071/ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012. Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

Για την υποστήριξη των δήμων που συνιστώνται με το ν. 3852/2010, την ενίσχυση της τοπικής και περιφε­ρειακής ανάπτυξης και την άμβλυνση των περιφερεια­κών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, καθώς και την προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας, καταρτίζεται το Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρ­ροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).».....

διαβάστε περισσότερα

03.05.2012

Α 103//2009 (ΥΑ 1038460/2439/Β0010 ΦΕΚ Β 792 2009). Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, στους Ο.Τ.Α.

Η απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α` Βαθμού γίνεται για την άσκηση
δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουσμένους ή την αναψυχή του κοινού
(όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία
τροχήλατου αναψυκτηρίου κλπ.), η τυχόν δε άσκηση άλλης δραστηριότητας εκτός
των ορίων της παραχωρήσεως επισύρει τις συνέπειες του άρθρου 13 της
παρούσας.......

Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης

Χρόνος παραχώρησης -Έναρξη ισχύος

Αρνητικές προϋποθέσεις παραχώρησης

Αντάλλαγμα

Υποχρεώσεις Ο.Τ.Α.

Έγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος παραχώρησης από τους
Ο.Τ.Α. ή τις επιχειρήσεις του άρθρου 1 προς τρίτους

Προϋποθέσεις μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης από τους Ο.Τ.Α. ή τις
επιχειρήσεις του άρθρου 1 προς τρίτους

Διαδικασία και όροι μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τους εκμεταλλευτές καντινών.

Λήψη μέτρων προστασίας


Ανάκληση παραχώρησης

διαβάστε περισσότερα

02.05.2012

Ν.3852/2010 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ Αρθρο 3 Σύσταση και συγκρότηση περιφερειών

1. Οι περιφέρειες είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου και αποτελούν το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
2. Οι περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε
περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις αρχές
της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας
υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.
3. Συνιστώνται οι εξής περιφέρειες:.......

διαβάστε περισσότερα
Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Επικοινωνία με τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.:    Τηλ.: 2310 932.420    Fax: 2310 932.431    email: paskedi@paskedi.gr