Get the Flash Player to see this player.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » ΟΑΕΔ - Προσλήψεις

06.05.2012

ΥΑ ΔΙΑ//2012 (ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/3205 ΦΕΚ Β 336 2012): Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

 1. Καθορίζουμε τις ώρες εισόδου του κοινού:

 Α) στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), κατά
τις εργάσιμες ημέρες, από 08.00 έως 14.00,

 Β) στις Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της Διοίκησης, από 07.30
έως 15.30.

 2. Το προσωπικό της ανωτέρω υπηρεσίας θα απασχολείται μέσα στα χρονικά όρια που
προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις......

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΠΥΣ 9/2012: Μέλη Διοικούσας Επιτροπής τακτοποίησης σχέσεων καταργουμένων "ΟΕΕ" κ` "ΟΕΚ" κλπ.θέματα ΟΑΕΔ (565479)

1. εκδίδει πράξεις για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τη διάταξη της
παρ. 1 του άρθρου 1 της 7/28-2-2012 Π.Υ.Σ. Οι πράξεις αυτές είναι εκτελεστές και απολύτως
δεσμευτικές για τον Ο.Α.Ε.Δ,

  2. παρίσταται ως διάδικος διορίζοντας πληρεξούσιους δικηγόρους σε εκκρεμείς δίκες των δύο
καταργηθέντων Οργανισμών. Επίσης, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της 7/28-2-2012 Π.Υ.Σ. και στο παρόν άρθρο, μπορεί να
εξουσιοδοτεί και να αναθέτει σε δικηγόρους τη διεκπεραίωση εξωδικαστικών και μη πράξεων για
συγκεκριμένες υποθέσεις. Οι αμοιβές των δικηγόρων (πληρεξουσίων και εξουσιοδοτημένων)
καλύπτονται από τον «Ειδικό Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής», που προβλέπεται στο άρθρο 3
της 7/28-2-2012 Π.Υ.Σ,.....

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ 140//2012 (ΥΑ 14080/513 ΦΕΚ Β 657 2012): Τροπ/ση YA 31092/02(Χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων) (564953)

1. Το υπό της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 της απόφασης μας υπ` αριθ. 31092/4.7.2002
(ΦΕΚ 859/Β`/ 4-7-2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ` αριθμ. 31217/8-4-2003 όμοια,
προσδιοριζόμενο ύψος οικογενειακού εισοδήματος, αναπροσαρμόζεται εφεξής στο ποσό των
δώδεκα χιλιάδων (12.000) €.

 2. Το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου της περίπτωσης (γ) του άρθρου 4 της ίδιας
ανωτέρω απόφασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Στην περίπτωση που ο
ενδιαφερόμενος δεν υπέχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα προσκομίζει υπεύθυνη
δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν υποχρεούτο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης.....

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ 380//2012 (ΥΑ 3800/359 ΦΕΚ Β 565 2012): Καθορισμός βασικού επιδόματος ανεργίας. (565423)

 1. Από 12.3.2012, το βασικό επίδομα ανεργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν.Δ.
2961/1954, ορίζεται σε ποσοστό 55% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη
όπως ισχύει, ανεξάρτητα αν ο άνεργος αμειβόταν, ως εργαζόμενος με μηνιαίο μισθό ημερομίσθιο.

 2. Στους ανέργους, οι οποίοι δεν είχαν πλήρη απασχόληση και των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές
ήταν ίσες ή μικρότερες από το εξαπλασιο του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη,
καταβάλλεται το 50% του βασικού επιδόματος ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1......

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΠΥΣ 7/2012: Θέματα άρθρου 1 παρ.6 ν. 4046/2012 περί καταργήσεως ΟΕΕ και ΟΕΚ (563943)

 Οι πόροι, τα ήδη ταμειακά διαθέσιμα και κάθε έσοδο των δύο καταργούμενων φορέων
μεταφέρονται σε ειδικό λογαριασμό με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής»
με διοικητική, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια που συστήνεται με την παρούσα στον ΟΑΕΔ και
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες καθώς και οι δαπάνες
που είναι αναγκαίες για τη συνέχιση των ανειλημμένων αποκλειστικά και μόνον υποχρεώσεων,
παροχών, προγραμμάτων καλύπτονται από τον παραπάνω ειδικό λογαριασμό. Νέα προγράμματα
και παροχές δεν αναλαμβάνονται από τον ΟΑΕΔ, εκτός από τη συνέχιση της λειτουργίας των
βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και τη συντήρηση τους και των εν εξελίξει υφιστάμενων
συμβατικών υποχρεώσεων ή παροχών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ή σκοπών των δύο
καταργούμενων οργανισμών......

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ Υ1γ//2012 (ΥΑ 35797 ΦΕΚ Β 1199 2012): Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

 Άρθρο 1

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

 Αντικαθιστούμε την Υ.Δ. 8405/92 (ΦΕΚ 665/τ.Β/29.10.1992) «Αντικατάσταση του άρθρου 14 της
Α1β8577/83 Υ.Δ.» ως εξής:

 Όσοι απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή
και έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό
υγείας.

 Στο πιστοποιητικό θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχος του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν
βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόληση του.

 Για την απόκτηση του πιστοποιητικού υγείας οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού
ενδιαφέροντος, εκτός από τη ιατρική κλινική εξέταση η οποία θα γίνεται από Κρατικό ή Ιδιώτη
Ιατρό θα υποβάλλονται υποχρεωτικά όλοι σε ακτινογραφία θώρακος.......

διαβάστε περισσότερα
Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Επικοινωνία με τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.:    Τηλ.: 2310 932.420    Fax: 2310 932.431    email: paskedi@paskedi.gr