Get the Flash Player to see this player.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » ΙΚΑ

08.05.2014

Ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ: Τι προβλέπει ο Ν. 4225/2014

Με την παρούσα σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2/Α΄/7-1-2014), «Αναβάθµιση και βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» και σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι γνωστό, οι οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής σε ρύθµιση οφειλών σύµφωνα µε τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΑ.1 ή /και ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/9-5-2013), υποχρεούνται να προσκοµίσουν, στο αρµόδιο........

διαβάστε περισσότερα

03.09.2013

Σ48/68. 22.07.2013. ΙΚΑ: Διακοπή καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ. λόγω υπέρβασης του κριτηρίου του ποσού των 850,00 € μηνιαίως

Με δεδομένο ότι κατά τον ετήσιο έλεγχο χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του κριτηρίου υπέρβασης του ποσού των 850,00 Ευρώ μηνιαίως, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα ποσά συντάξεων που τυχόν λαμβάνει ο συνταξιούχος από άλλους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ζητήθηκε από την Η.ΔΙ.ΚΑ. να προβεί στο σχετικό έλεγχο.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε βάσει Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. (με πιθανότητα σφάλματος) προέκυψε ότι για 1624 περιπτώσεις συνταξιούχων, το κριτήριο της μη υπέρβασης του ποσού των 850,00 € δεν πληροίται και επομένως θα πρέπει να γίνει διακοπή καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ. με τη σύνταξη μηνός Αυγούστου 2013, δηλαδή στις 30/7/2013........

διαβάστε περισσότερα

03.09.2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50 /12-08-2013. Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο εργοδότης υποβάλλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του σχετική αίτηση, η οποία πρωτοκολλείται αμέσως και του

χορηγείται αντίστοιχο αποδεικτικό.

Πέραν της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο, ανάλογα με το ύψος της οφειλής των περιπτώσεων α, β, γ & δ της παραγράφου 3.1 της ως άνω εγκυκλίου, οικονομικά στοιχεία εντός τριάντα εργάσιμων για τις δημόσιες υπηρεσίες ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.......

διαβάστε περισσότερα

22.11.2012

Αναλυτικά η εγκύκλιος για τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που θα ισχύει από 1/1/2013

Όπως επισημαίνεται στη σχετική εγκύκλιο, «με τις διατάξεις αυτές από 01.01.2013 καθορίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ως γενικό όριο ηλικίας το 67° έτος και ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15 έτη ασφάλισης (στα πλαίσια της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 102/1952). Επίσης από 01.01.2013 ως γενική προϋπόθεση συνταξιοδότησης καθορίζεται η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας».........

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ Φ.9//2012 (ΥΑ Φ.90380/5383/738 ΦΕΚ Β 1233 2012): -Τροποποίηση «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 Με τον παρόντα Κανονισμό επιδιώκεται να εξασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των
ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος, σε ενιαίο σύστημα
παροχής υπηρεσιών υγείας, που έχει ως σκοπό την πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή, βελτίωση,
αποκατάσταση και προστασία της υγείας. Ειδικότερα, με τον παρόντα Κανονισμό, καθορίζονται οι
παροχές υγείας σε είδος, η έκταση, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης τους και
προσδιορίζονται οι δικαιούχοι των παροχών αυτών καθώς και ο τρόπος αποζημίωσης της σχετικής
δαπάνης........

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ ΓΥ2//2012 (ΥΑ ΓΥ24α ΦΕΚ Β 545 2012): Ταινία γνησιότητας των φαρμάκων (564789)


  1. Κάθε φάρμακο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα θα φέρει ταινία γνησιότητας, που επικολλάται
υποχρεωτικά στην εξωτερική συσκευασία του προϊόντος, με μέριμνα και ευθύνη των κατόχων
άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.), των κατόχων άδειας παράλληλης εισαγωγής, καθώς και των κατόχων
άδειας έκτακτης εισαγωγής φαρμάκων, κατ` άρθρο 29 του Ν. 1316/1983.

  2. Η ταινία γνησιότητας εκδίδεται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με φροντίδα,
ευθύνη και δαπάνες του και διατίθεται δωρεάν από αυτόν στους υπόχρεους ή τους νόμιμα
εξουσιοδοτημένους από αυτούς......

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ Φ.1//2012 (ΥΑ Φ.10035/6605/378 ΦΕΚ Β 417 2012): Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα... (564175)

 Υποβολή αίτησης - Δικαιολογητικά

 Η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 15 του Ν. 3846/2010, χορηγείται ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου.

 Το δικαίωμα αυτό των ασφαλισμένων ασκείται μία φορά μέσα στα δύο (2) τελευταία χρόνια πριν
από το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης τους.

 Η αίτηση για βεβαίωση χρόνου ασφάλισης κατατίθεται στα Περιφερειακά και Τοπικά
Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου........

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ ΠΟΛ//2012 (ΥΑ ΠΟΛ. 1074 ΦΕΚ Β 1021 2012): Τύπος & περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής

 1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή
συντάξεων με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών, ποσά μισθών,
συντάξεων και λοιπών παροχών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος, τελών χαρτοσήμου και
εισφοράς Ο.Γ.Α., κατά περίπτωση, που παρακρατήθηκαν (Εντυπο Φ - 01.042), έχει όπως το
σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

 2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή,
σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, έχουν
όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»........

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ Υ4α//2012 (ΥΑ Υ4α/οικ. 25408 ΦΕΚ Β 761 2012): Απογευματινή λειτουργία φαρμακευτικών τμημάτων όλων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. (566200)

 Από 19.03.2012 επιτρέπεται στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. μετά το τακτικό ωράριο και κατά τις
εργάσιμες ημέρες, η απογευματινή λειτουργία των φαρμακευτικών τμημάτων για τη χορήγηση
φαρμάκων ειδικών παθήσεων (ΦΕΠ) και αντιρετροϊκών σε εξωτερικούς ασθενείς.

 Οι εξωτερικοί ασθενείς προσέρχονται στα φαρμακεία των νοσοκομείων κατόπιν προσυνεννόησης
(ραντεβού), ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια φαρμάκων και η ομαλή εκτέλεση των συνταγών.

 Ο προγραμματισμός της λειτουργίας του απογευματινού φαρμακείου, πραγματοποιείται με
επιμέλεια του Διευθυντή του Φαρμακευτικού Τμήματος του Νοσοκομείου,....

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ ΔΥΓ//2012 (ΥΑ ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149 ΦΕΚ Β 545 2012): Εφαρμογή συνταγογράφησης με Δραστική Ουσία (564788)

1. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής και όχι αργότερα από τις 10
Μαρτίου 2012, ο Ε.Ο.Φ. υποχρεούται να κωδικοποιήσει και να εντάξει σε ενιαίο κατάλογο όλα τα
φάρμακα που συμπεριλαμβάνονται στη Θετική Λίστα και αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ, κατά ATC
και δραστική ουσία. Στον κατάλογο θα ενσωματώσει και τις τιμές κάθε φαρμάκου.

  2. Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο Ε.Ο.Φ. θα ενσωματώσει στα 160 θεραπευτικά πρωτόκολλα,
κατάλογο με όλα τα φάρμακα ανά δραστική ουσία και ανά πρωτόκολλο......

διαβάστε περισσότερα
Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Επικοινωνία με τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.:    Τηλ.: 2310 932.420    Fax: 2310 932.431    email: paskedi@paskedi.gr