Get the Flash Player to see this player.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » ΕΦΕΤ

03.07.2012

Y.A. 14708/2007 - Όροι, προϋποθέσεις & διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων.

1. Η διαδικασία εφαρμόζεται:
α) στο προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν,επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.
β. Στο προσωπικό των Αρχών και Φορέων Ελέγχου που ασκούν Επίσημο Έλεγχο Τροφίμων κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Β3−32/26.3.2003 (ΦΕΚ 386 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.
2. Οι μικρές επιχειρήσεις των παραπάνω κατηγοριών ή οι επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του Κανονισμού 852/2004, αλλά να ακολουθούν μεθοδολογία που βασίζεται στις αρχές του HACCP, θα πρέπει να εκπαιδεύουν ή καταρτίζουν υποχρεωτικά όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα Υπουργική απόφαση ακολουθώντας τα προγράμματα που έχει εκπονήσει και εγκρίνει ο ΕΦΕΤ. ......
 

διαβάστε περισσότερα

03.07.2012

Η Εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων (Εστιατόρια, καφέ κλπ), σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/2007

1.    ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

2. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.

3. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

4. ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

5. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.


6. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ
Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,  διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά........

διαβάστε περισσότερα

03.07.2012

Πρόγραμμα κατάρτισης στην Υγιεινή των τροφίμων. Επίπεδο 1. Διάρκεια 10 ώρες. Για εργαζόμενους ως απλοί χειριστές τροφίμων.

Περιεχόμενο Προγράμματος. Αρχές του HACCP, Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων, Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών, Εξήγηση της σπουδαιότητας της θερμοκρασίας και τι είναι η “επικίνδυνη ζώνη”, αναφέροντας πρακτικά παραδείγματα, Ορισμός των όρων “παθογόνο” και  “αλλοίωση τροφίμου”, Χαμηλές θερμοκρασίες, Υψηλές θερμοκρασίες, Εξήγηση πως μπορούν να καταστραφούν οι μικροοργανισμοί, Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους, Προστασία από επιμόλυνση, Καταστροφή των μικροβίων, Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων,  Εξήγηση γιατί ο χειριστής πρέπει να φορά κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, υποδήματα, γάντια, κάλυμμα κόμης και την σημασία του κιβωτίου πρώτων βοηθειών,  Να αναπτυχθεί ο τρόπος και πότε ο χειριστής τροφίμων πρέπει να πλένει τα χέρια του, Εξήγηση της σπουδαιότητας της κατάλληλης συντήρησης των χώρων, εξοπλισμού και σκευών, Περιγραφή του πως μπορούν να καθαρισθούν και εξυγιανθούν οι χώροι, εξοπλισμός και σκεύη μιας επιχείρησης τροφίμων, Ορισμός του όρου “μίασμα τροφίμου” και εξήγηση των προβλημάτων που συνδέονται με αυτά σε μια επιχείρηση τροφίμων, Εξήγηση γιατί τα κατοικίδια δεν μπορούν να βρίσκονται σε μια επιχείρηση τροφίμων και σε μια κουζίνα, Τις υποχρεώσεις ενός χειριστή τροφίμων.......

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ 120//2012 (ΥΑ 1209/30007 ΦΕΚ Β 930 2012): -Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες ωοπαραγωγής του είδους Gallus gallus

 Με την παρούσα απόφαση:

 1. Εγκρίνεται η εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου ορισμένων οροτύπων σαλμονέλλας, οι
οποίοι έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία, σε όλα τα ενήλικα σμήνη ωοπαραγωγής του είδους Gallus
gallus.

 2. Στόχος του Προγράμματος είναι η μείωση του επιπολασμού των οροτύπων S. Enteritidis και S.
Typhimurium στα ενήλικα σμήνη των ορνίθων ωοπαραγωγής.....

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ 30///2012 (ΥΑ 30/077/645 ΦΕΚ Β 868 2012): Έγκριση παραγωγής μπύρας με χρήση πρωτεολυτικού ενζύμου (567144)

  Εγκρίνεται η προσωρινή, μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος σε επίπεδο Ένωσης στα
πλαίσια εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 1332/2008, έγκριση παραγωγής τύπου μπύρας με συστατικά:
νερό, βύνη κριθής (τουλάχιστον 60%), σιρόπι μαλτόζης (έως 40%), λυκίσκο και μαγιά με την
προσθήκη του πρωτεολυτικού ενζύμου με την εμπορική ονομασία Brewers Clarex™ (προπυλο-
ολιγοπεπτιδάση) σε μέγιστη περιεκτικότητα 0,75PPU/I......

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ 412//2012 (ΥΑ 412/8932 ΦΕΚ Β 149 2012): Ελεγχος ελληνικής αγοράς κρέατος σε σχέση με προέλευση-καταγωγή & τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος (566019)

 Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο έλεγχος της αγοράς κρέατος και η ενημέρωση του
καταναλωτή μέσω:

 α) της υποχρέωσης χρήσης ζυγιστικών μηχανών σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης κρέατος.

 β) της υποχρέωσης αναγραφής της καταγωγής - προέλευσης του κρέατος.

 γ) της τήρησης στοιχείων διακινούμενου κρέατος και μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος, από τα φυσικά
και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη σφαγή ζώων, διακίνηση, εμπορία, τεμαχισμό,
τυποποίηση, παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος, προϊόντων με βάση το κρέας και τη λιανική
πώληση.....

διαβάστε περισσότερα
Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Επικοινωνία με τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.:    Τηλ.: 2310 932.420    Fax: 2310 932.431    email: paskedi@paskedi.gr