Get the Flash Player to see this player.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Επίκαιρη Νομοθεσία

28.01.2015

Τα νέα Υπουργεία

Τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,.....

διαβάστε περισσότερα

15.08.2014

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
στα δικαιώματα της παραγράφου 2 του παρόντος, σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.........

διαβάστε περισσότερα

30.09.2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4194/27-09-2013 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Επιτρέπεται στον δικηγόρο, ύστερα από έγγραφη
γνωστοποίηση στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο
ανήκει:
α) Να παρέχει σε εντολέα με ετήσια ή μηνιαία αμοιβή
νομικές υπηρεσίες ως δικαστικός ή νομικός σύμβουλος
ή ως δικηγόρος με έμμισθη εντολή, είτε αυτός ανήκει
στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς και να αναλαμ−
βάνει παράλληλα υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον
εντολέα με αμοιβή για κάθε υπόθεση ξεχωριστά, είτε
με ετήσια ή περιοδική αμοιβή.
β) Να διδάσκει μαθήματα νομικών, οικονομικών, κοινω−
νικών, πολιτικών ή άλλων επιστημών, σε όλες τις βαθ−
μίδες της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης
ή κατάρτισης οποιουδήποτε φορέα.
γ) Να προσφέρει ερευνητικές υπηρεσίες με οποια−
δήποτε σχέση σε ερευνητικούς φορείς και ερευνητικά
προγράμματα ή υπηρεσίες.......

διαβάστε περισσότερα

13.09.2013

Εφαρμογή Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (151/2013) για τα σημεία πώλησης των καπνικών προϊόντων

Σε εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (για τον έλεγχο του καπνού), την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον Νόμο 3420, (Φ.Ε.Κ. 298/τ.α.76-12/2005)(σχετ. 1) και συγκεκριμένα του άρθρου 8 και του άρθρου 16 αυτής(σχετ. 1), εκδόθηκε ο Νόμος 3730/23.12.2008, για την προστασία των ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά (σχετ. 2).

Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, απαγορεύεται η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους υπηρεσιών υγείας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμιδών Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, στα κυλικεία των ιδρυμάτων και των Υπηρεσιών τους και σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης........

διαβάστε περισσότερα

13.09.2013

Κοινοποίηση της αριθμ. 151/2013 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.: Περιορισμοί στη λιανική πώληση προϊόντων καπνού

Περιορισμοί στη λιανική πώληση προϊόντων καπνού, από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περ.δ’ και ε’ και παρ.3 του Ν. 3730/2008 – Κατάργηση ή μη των διατάξεων αυτών από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3919/2011 και ιδιαίτερα από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.2 περ.στ’ του νόμου αυτού.

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ'ΤΜΗΜΑ
Συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου 2013

Σύνθεση:

Προεδρεύων: Ανδρέας Φυτράκης , Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, κωλυομένου του Προέδρου του Τμήματος
Μέλη: Χρυσαφούλα Αυγερινού , Στέφανος Δέτσης, Ιωάννης Χαλκιάς, Μαριόλη Νίκη, Δήμητρα Κεφάλα και Δημήτριος Αναστασόπουλος, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.
Εισηγητής: Αθανάσιος Τσιοκάνης, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ........

διαβάστε περισσότερα

12.09.2013

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται
και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση
εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει
εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί
αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, όπως ειδικότερα ορίζεται
στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210).
Στην παραπάνω απαγόρευση εμπίπτει και η εισφορά
ακινήτου σε εταιρεία.
2. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου
εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί
αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαί−
ρετες χρήσεις:
α) που υφίστανται προ της 30.11.1955, ημερομηνίας
ισχύος του από 9.8.1955 βασιλικού διατάγματος ή........

διαβάστε περισσότερα

06.09.2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 2254/30-08-2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013

Άρθρο 1
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη στη ρύθμιση

1. Εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τα απαιτούμενα στοιχεία του ακινήτου στα οποία απαραίτητα περιλαμβάνονται η γενική περιγραφή, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο Δήμος στον οποίο ανήκει το ακίνητο, οι Γεωγραφικές Συντεταγμένες του γεωτεμαχίου στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο, τα πλήρη στοιχεία των ιδιοκτητών (απαραίτητα ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΦΜ) καθώς και η καταγραφή των εντασσόμενων παραβάσεων σύμφωνα με το Παράρτημα του Νόμου 4178/2013 με όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου.

2. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων ο μηχανικός υποβάλει αίτημα ηλεκτρονικά στο οποίο αναφέρει τον τρόπο πληρωμής του ενιαίου ειδικού προστίμου. Το αίτημα αυτό θεωρείται δήλωση πρόθεσης υπαγωγής του αυθαιρέτου και ελέγχεται ως προς την αλήθεια των δηλούμενων στοιχείων. Το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ εκδίδει κωδικούς πληρωμής που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την πληρωμή του παραβόλου και του ποσοστού ανταπόδοσης........

διαβάστε περισσότερα

03.09.2013

Σ48/68. 22.07.2013. ΙΚΑ: Διακοπή καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ. λόγω υπέρβασης του κριτηρίου του ποσού των 850,00 € μηνιαίως

Με δεδομένο ότι κατά τον ετήσιο έλεγχο χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του κριτηρίου υπέρβασης του ποσού των 850,00 Ευρώ μηνιαίως, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα ποσά συντάξεων που τυχόν λαμβάνει ο συνταξιούχος από άλλους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ζητήθηκε από την Η.ΔΙ.ΚΑ. να προβεί στο σχετικό έλεγχο.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε βάσει Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. (με πιθανότητα σφάλματος) προέκυψε ότι για 1624 περιπτώσεις συνταξιούχων, το κριτήριο της μη υπέρβασης του ποσού των 850,00 € δεν πληροίται και επομένως θα πρέπει να γίνει διακοπή καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ. με τη σύνταξη μηνός Αυγούστου 2013, δηλαδή στις 30/7/2013........

διαβάστε περισσότερα

03.09.2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50 /12-08-2013. Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο εργοδότης υποβάλλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του σχετική αίτηση, η οποία πρωτοκολλείται αμέσως και του

χορηγείται αντίστοιχο αποδεικτικό.

Πέραν της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο, ανάλογα με το ύψος της οφειλής των περιπτώσεων α, β, γ & δ της παραγράφου 3.1 της ως άνω εγκυκλίου, οικονομικά στοιχεία εντός τριάντα εργάσιμων για τις δημόσιες υπηρεσίες ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.......

διαβάστε περισσότερα

03.09.2013

326/30-4-2013 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. Σύναψη Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας από ενώσεις προσώπων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Με το άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 4024/2011 προβλέφθηκε η ικανότητα του εργοδότη να συνάπτει επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση και, αντιστοίχως, επεκτάθηκε η ικανότητα σύναψης επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. στις ενώσεις προσώπων, όσον αφορά στις αμοιβές, τους όρους και τις συνθήκες εργασίας. Η ένωση προσώπων ιδρύεται, κατ’ ελάχιστον, από πέντε εργαζομένους στην επιχείρηση. Καθίσταται, επομένως, πρόδηλος ο σκοπός του νομοθέτη να δοθεί η δυνατότητα σύναψης Ε.Σ.Σ.Ε. σε μικρές, ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπου δεν είναι δυνατό να συσταθεί συνδικαλιστική οργάνωση, λόγω του μικρού αριθμού των απασχολουμένων........

διαβάστε περισσότερα
Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Επικοινωνία με τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.:    Τηλ.: 2310 932.420    Fax: 2310 932.431    email: paskedi@paskedi.gr