Get the Flash Player to see this player.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Επιθεώρηση Εργασίας - Εργατικό

16.04.2014

Άδεια άνευ αποδοχών - Κανονική άδεια

Η χορήγηση αδείας άνευ αποδοχών γίνεται έπειτα από συμφωνία των μερών εργοδότη – εργαζόμενου. Η άδεια αυτή αποτελεί συμβατική αναστολή της εργασιακής σύμβασης, κατά τη διάρκεια της οποίας ούτε ο μισθωτός παρέχει υπηρεσίες, ούτε ο εργοδότης καταβάλλει αποδοχές ούτε ασφαλιστικές εισφορές. Μετά τη λήξη της αδείας, ο εργαζόμενος υποχρεώνεται να προσφέρει και πάλι τις υπηρεσίες του, ο δε εργοδότης να τις αποδεχτεί. Σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου η χορήγηση της άδειας αυτής μπορεί να θεωρηθεί ότι επιφέρει αναστολή λήξης της σύμβασης για ίσο χρόνο προς το χρονικό διάστημα της άδειας.

Κατά συνέπεια η άδεια αυτή δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί υποχρεωτικά από τον εργοδότη (ΑΠ751/1987) και η μονομερής χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών ισοδυναμεί με.............

διαβάστε περισσότερα

16.04.2014

Η ειδικότητα του εργαζόμενου - Υποχρεώσεις εργαζόμενου και εργοδότη

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος γίνεται από ελαφρά αμέλεια πρόξενος ζημιάς στην περιουσία του εργοδότη, λόγω της φύσεως της παρεχόμενης εργασίας, η οποία συνεπάγεται τον κίνδυνο αυτό της ζημιάς, δεχόμαστε ως ορθότερο, ότι εφόσον παρόμοιες ζημιές είναι αλληλένδετες προς την φύση της επιχείρησης, πρόκειται μάλλον για κίνδυνο της επιχείρησης τον οποίο φέρει εξ ολοκλήρου ο επιχειρηματίας ο οποίος ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα προς επίτευξη του σκοπού της επιχείρησης (συνδυασμός άρθρων 648 και 652 Α.Κ).

Οι υποχρεώσεις του εργαζόμενου καθορίζονται με την ατομική σύμβαση εργασίας και με καθήκοντα που αντιστοιχούν σε κάθε ειδικότητα .Τα ειδικότερα καθήκοντα του εργαζόμενου μιας ειδικότητας δεν προσδιορίζονται από γενικές ή ειδικές διατάξεις..........

διαβάστε περισσότερα

18.10.2013

Απόφαση Aριθμ. οικ. 32205/Δ10.96/11-10-2013. Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας

Απόφαση Aριθμ. οικ. 32205/Δ10.96 (ΦΕΚ 2562/τ.Β’/11-10-2013)

“Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας”
 
Άρθρο 1: Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας

1. Τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας είναι:
α) Aκετυλοσαλικυλικό οξύ.
β) Παρακεταµόλη.
γ) Aντιισταµινικά δισκία.
δ) Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg).
ε) Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg).
στ) Aντιόξινα δισκία.
ζ) Σπασμολυτικά δισκία.
η) Αντιδιαρροϊκά δισκία − Loperamide.
θ) Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση.
ι) Aντισηπτικό κολλύριο...........

διαβάστε περισσότερα

27.09.2013

2013 Συμβάσεις εργασίας που έχουν καταγγελθεί ή έχουν λήξει

Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και μέχρι την 14.2.2012 έχει παρέλθει και το 6μηνο παράτασης ισχύος τους, όπως προέβλεπε η παρ. 5 του αρ. 9 του ν. 4046/2012). δίνεται η παράταση του τριμήνου (14.2.2012 έως 14.5.2012) μόνο νια τη σύναψη νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας από τα μέρη. που έχουν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το νόμο διότι:

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και μέχρι την 14.2.2012 έχει παρέλθει και το δίμηνο παράτασης ισχύος τους έχουν πάψει να παράγουν έννομα αποτελέσματα ως συλλογικές συμβάσεις και οι όροι τους έχουν απολέσει τον κανονιστικό χαρακτήρα τους, παραμένουν δε στις ατομικές συμβάσεις ως απλοί ενοχικοί όροι.


ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
  Ή ΛΗΞΗΣ
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ ΤΡΟΧΟΥ - ΦΟΡΜΑΣ (ΠΚ 2/2009) ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΕ 16/6/2010
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΠΚ 56/2010) ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΕ  9/2/2012.........

διαβάστε περισσότερα

05.09.2013

Άρθρο 19 ν. 4144/2013 Κυρώσεις σε περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου

1. Αν κατά τη διενέργεια ελέγχου από τους Επιθεω−
ρητές του ΣΕΠΕ ή από οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό
όργανο και μετά τη διαβίβαση του δελτίου ελέγχου
τους στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. προς δια−
σταύρωση, διαπιστώνεται, ότι κάποιος απασχολείται με
οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης σε εργοδότη, χωρίς
ο τελευταίος να τον έχει δηλώσει νομίμως.........

διαβάστε περισσότερα

03.09.2013

326/30-4-2013 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. Σύναψη Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας από ενώσεις προσώπων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Με το άρθρο 37 παρ. 1 Ν. 4024/2011 προβλέφθηκε η ικανότητα του εργοδότη να συνάπτει επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση και, αντιστοίχως, επεκτάθηκε η ικανότητα σύναψης επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. στις ενώσεις προσώπων, όσον αφορά στις αμοιβές, τους όρους και τις συνθήκες εργασίας. Η ένωση προσώπων ιδρύεται, κατ’ ελάχιστον, από πέντε εργαζομένους στην επιχείρηση. Καθίσταται, επομένως, πρόδηλος ο σκοπός του νομοθέτη να δοθεί η δυνατότητα σύναψης Ε.Σ.Σ.Ε. σε μικρές, ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπου δεν είναι δυνατό να συσταθεί συνδικαλιστική οργάνωση, λόγω του μικρού αριθμού των απασχολουμένων........

διαβάστε περισσότερα

03.09.2013

Κατώτατος μισθός-Ν. 4172/2013

Άρθρο 103-Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό

1. α. Έπειτα από διαβούλευση, που διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, ορίζεται ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας.

β. Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης, υπολειπόμενες από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

2. Η νέα διαδικασία . μηχανισμός διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας τίθεται σε ισχύ μετά τα προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, δηλαδή όχι πριν από την 1.1.2017.

3. Το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών.......

διαβάστε περισσότερα

03.09.2013

Τροποποίηση και συμπλήρωση: Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και ΟΑΕΔ

αποφασίζουμε:

Τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ' αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφαση (ΦΕΚ 449/Β΄/25.2.2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως εξής:

Άρθρο 1

Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) εντύπων με στοιχεία για θέματα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παρ. α΄ και β΄, της παρούσης στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ−ΟΑΕΔ−ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ» το οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, στοιχεία για τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο θέματα με τα συνημμένα έντυπα (Ε3 έως Ε10), σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία. Η παρούσα αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων.........

διαβάστε περισσότερα

03.09.2013

ΥΑ 27397/122/19.8.2013. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σε αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επιβολή Κυρώσεων, κατά Δέσμια Αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει διοικητική κύρωση (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω:

Παράβαση: Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού.

Επιβαλλόμενο πρόστιμο: ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί (18) δεκαοκτώ μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο − υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο − εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.......

διαβάστε περισσότερα

03.09.2013

Κατώτατος μισθός-Ν. 4172/2013

Άρθρο 103-Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό

1. α. Έπειτα από διαβούλευση, που διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, ορίζεται ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας.

β. Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης, υπολειπόμενες από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

2. Η νέα διαδικασία . μηχανισμός διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας τίθεται σε ισχύ μετά τα προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, δηλαδή όχι πριν από την 1.1.2017.

3. Το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών.......

διαβάστε περισσότερα
Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Επικοινωνία με τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.:    Τηλ.: 2310 932.420    Fax: 2310 932.431    email: paskedi@paskedi.gr