Get the Flash Player to see this player.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Ενδιαφέρουσα Νομοθεσία

18.05.2014

Σύμφωνα με τον Νέο Νόμο ν.4264 15/5/2014 τα πάντα για τις Λαϊκές Αγορές

Λαϊκές Αγορές: Λειτουργία - Λαϊκές Αγορές: Ίδρυση, μεταφορά, επέκταση, κατάργηση -
Λαϊκές Αγορές: Χορήγηση θέσεων Αλλαγή λαϊκής αγοράς - Λαϊκές Αγορές: Ημερήσιο Τέλος
Λαϊκές Αγορές: Άδεια πωλητή - Λαϊκές Αγορές: Άδεια παραγωγού πωλητή.................

διαβάστε περισσότερα

30.09.2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4194/27-09-2013 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Επιτρέπεται στον δικηγόρο, ύστερα από έγγραφη
γνωστοποίηση στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο
ανήκει:
α) Να παρέχει σε εντολέα με ετήσια ή μηνιαία αμοιβή
νομικές υπηρεσίες ως δικαστικός ή νομικός σύμβουλος
ή ως δικηγόρος με έμμισθη εντολή, είτε αυτός ανήκει
στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς και να αναλαμ−
βάνει παράλληλα υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον
εντολέα με αμοιβή για κάθε υπόθεση ξεχωριστά, είτε
με ετήσια ή περιοδική αμοιβή.
β) Να διδάσκει μαθήματα νομικών, οικονομικών, κοινω−
νικών, πολιτικών ή άλλων επιστημών, σε όλες τις βαθ−
μίδες της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης
ή κατάρτισης οποιουδήποτε φορέα.
γ) Να προσφέρει ερευνητικές υπηρεσίες με οποια−
δήποτε σχέση σε ερευνητικούς φορείς και ερευνητικά
προγράμματα ή υπηρεσίες.......

διαβάστε περισσότερα

05.07.2012

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1)    ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2)    ΑΠΛΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
3)     ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (την ημέρα κατάθεσης):
ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 75€
ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ 150€
ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ (3) ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ 300€
4)    ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ....

διαβάστε περισσότερα

02.07.2012

Αριθμ. 1011/22/28−ε΄ (2) Απελευθέρωση ωραρίου. Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων.

Ωράριο λειτουργίας.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 1011/22/19−ιβ΄ από 26.9.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης (Β΄− 724) αντικαθίσταται ως εξής :
1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, των μπαρ, των λεσχών και των καφετεριών καθορίζονται ως ακολούθως :
α. Τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι την 04.30 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου και μέχρι την 05.00 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών πριν από την 06.00 ώρα.......

διαβάστε περισσότερα

21.05.2012

Δημοτική και κοινοτική φορολογία. Επιβολή τέλους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο στα ακαθάριστα έσοδα των κέντρων διασκέδασης.

Δημοτική και κοινοτική φορολογία. Επιβολή τέλους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
26 παρ. 6 του ν. 1828/1989 στα ακαθάριστα έσοδα των κέντρων διασκέδασης. Με
τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 22 του ν. 2307/1995 ορίζεται ότι το τέλος δεν
επιβάλλεται στα προϊόντα που πωλούνται σε πακέτο στα καταστήματα αυτά, παρά
μόνο στα είδη που σερβίρονται για κατανάλωση μέσα στα καταστήματα αυτά. Η
ανωτέρω διάταξη έχει γνησίως ερμηνευτικό χαρακτήρα και ανατρέχει στο χρόνο
έναρξης ισχύος της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 6 του ν. 1828/1989 που
ερμηνεύθηκε. Ο εκκαλών δήμος, φέρων το βάρος απόδειξης της υπαγωγής της
εφεσίβλητης στο επίδικο τέλος, συνήγαγε τεκμαρτώς το συμπέρασμα περί μη
διάθεσης από αυτή εδεσμάτων αποκλειστικά εκτός του καταστήματος. Με την
προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώθηκαν οι καταλογιστικές πράξεις, αφού κρίθηκε ότι
τα ακαθάριστα έσοδα από τα καταστήματα δεν υπόκειντο στο επίδικο τέλος.
Αβάσιμος ο ισχυρισμός του δήμου ότι τα εδέσματα δεν καταναλώνονταν
αποκλειστικά εκτός του καταστήματος. Το αντικειμενικό βάρος κύριας απόδειξης
του ισχυρισμού αυτού φέρει ο δήμος. Απορρίπτεται η έφεση.......

διαβάστε περισσότερα

21.05.2012

Αξίωση εύλογης αμοιβής από εστιατόριο με αλλοδαπό μουσικό ρεπερτόριο. Πιθανολόγηση ότι το εν λόγω ιταλικό εστιατόριο χρησιμοποιεί ρεπερτόριο Ιταλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ  16/2.......
                   (Αριθμός κατάθεσης αίτησης 12....../20......)
                  ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
                    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Οργανισμοί συλλογικής
διαχείρισης. Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή επιδίκαση εύλογης αμοιβής για
λογαριασμό των δικαιούχων καλλιτεχνών. Το ποσό της προσωρινής επιδίκασης δεν
μπορεί να υπερβεί συνολικά το μισό της πιθανολογούμενης απαίτησης.
Αξίωση εύλογης αμοιβής από εστιατόριο με αλλοδαπό μουσικό ρεπερτόριο.
Πιθανολόγηση ότι το εν λόγω ιταλικό εστιατόριο χρησιμοποιεί ρεπερτόριο που
αποτελείται από τοπικά δημώδη τραγούδια περιοχής της Ιταλίας το οποίο δεν
καταλαμβάνεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε είναι
δικαιούχοι τα μέλη των αιτούντων οργανισμών. Απορρίπτει την αίτηση......

διαβάστε περισσότερα

10.05.2012

Κανόνες υγιεινής και καθορισμός προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων όλων των βαθμίδων

Το  σχολείο είναι  ο  χώρος  οπού  το  παιδί  αφιερώνει αρκετό μέρος του  χρόνου του. Μέσα  σε  αυτό   το περιβάλλον  βάζει  τις  βάσεις του  για το  μέλλον της  πνευματικής  του ανάπτυξης  αλλά  και  διαμορφώνει  σωστές  ή  όχι  συνήθειες  αν  του δοθούν  τα κατάλληλα ερεθίσματα. Η περίοδος  αυτή χαρακτηρίζεται   από  την υιοθέτηση  σωστών διατροφικών  επιλογών  και αθλητικής  συνείδησης.
 
Σύμφωνα με  τις παγκόσμιες μετρήσεις  κάτι τέτοιο στην Ελλάδα δεν  το έχουμε καταφέρει.
 
Η  παγκόσμια  Επιστημονική  κοινότητα  δίνει  έμφαση  σε  πολιτικές  και στρατηγικές  που  έχουν  στόχο  την καταπολέμηση  της  παιδικής  παχυσαρκίας  και  την καλυτέρευση της  Δημόσιας υγείας.
 
Γι αυτό  οι  κοινωνίες  θα  πρέπει να  ξεκινούν όλες  τους  τις  δράσεις   και πολιτικές στρατηγικές  από το   κομμάτι  της κοινωνίας  που  βρίσκεται  στην αφετηρία της  τα παιδία
 
Στη  λίστα των σχολικών κυλικείων
 •Προσθήκη τροφίμων με προδιαγραφές και έμφαση σε μειωμένο κορεσμένο λίπος και αλάτι.......

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ 8942/2012: -Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών, σχετικά με τις εμφανίσεις στα δημόσια και ιδιωτικά ... (569393)

 1. Απαγορεύονται, πέραν των επιτρεπόμενων εμφανίσεων, οι δηλώσεις των υποψηφίων
βουλευτών σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

 2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων αυτών επιτρέπεται η εμφάνιση υποψήφιου βουλευτή σε
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφ όσον ορίζεται ως εκπρόσωπος του κόμματος του
σε κεντρική κομματική εκδήλωση εκτός των ορίων της εκλογικής περιφέρειας που είναι
υποψήφιος. Το αυτό ισχύει και για τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Διακομματική Επιτροπή
Εκλογών για θέματα της αρμοδιότητας της. Οι εμφανίσεις αυτές δεν προσμετρώνται στις
προβλεπόμενες από την ανωτέρω διάταξη εμφανίσεις τους......

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ 668//2012 (ΥΑ 668/Β37 ΦΕΚ Β 338 2012): Επιτροπή Επεξεργ.Στρατηγ.& Πολιτικ.για αντιμετώπ.του ξεπλύματ.χρήματ. και της χρηματοδ.της τρομοκρατίας

 Πρόεδρος ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, Ηλίας Πλασκοβίτης του
Σπυρίδωνα, και μέλη:

 - από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης του Φραγκίσκου
(222001), Προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,

 Αρχηγείο ΛΣ/ΕΛ-ΑΚΤ ο Πλοίαρχος Ιωάννης Καραγεωργόπουλος του Δημητρίου,

 - από το Υπουργείο Οικονομικών

 - Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, ο Κωνσταντίνος Μασούρας του Θεοδώρου, Γενικός
Διευθυντής,......

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ 8945/2012: -Οροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών ... (569394)

 Η αναλογία κατανομής του χρόνου έχει ως εξής:

 Στο ΠΑ.ΣΟ.Κ ποσοστό 33,33%, στη Ν.Δ. ποσοστό 33,33%, στα πολιτικά κόμματα Κ.Κ.Ε., ΛΑ.ΟΣ,
ΣΥ.ΡΙΖΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟΙ ποσοστό 22,61%, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη στις
εκλογές της 4/10/2009, ως εξής: Κ.Κ.Ε 7,54%/20,3Χ22,61 %=8,40%, ΛΑ.ΟΣ 5,63%/20,3Χ22,61 %
=6,27%, ΣΥ.ΡΙΖ.Α 4,60/20,3Χ22,61%=5,12%, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2,53%/20,3Χ22,61%=
2,82% και στα πολιτικά κόμματα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ποσοστό 10,73% ανάλογα με τον αριθμό των βουλευτών
που εντάχθηκαν σε αυτά στη Βουλή που διαλύθηκε με το π.δ. 40/2012, ως εξής: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 10/32X10,73%=3,35%, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 10/32X10,73%=3,35%, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 8/32X10,73%=2,68%, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 4/32X10,73%=1,34%.......

διαβάστε περισσότερα
Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Επικοινωνία με τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.:    Τηλ.: 2310 932.420    Fax: 2310 932.431    email: paskedi@paskedi.gr