Get the Flash Player to see this player.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Δημόσια Τάξη - Αστυνομία

09.06.2014

Στα χέρια της Αστυνομίας πλέον η σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκεδάσεως και των καταστημάτων του 1 παρ. 1 του π.δ. 180/1979 (Α΄ 46), καθώς και
των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη
ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, σφραγίζει το κατάστημα................

διαβάστε περισσότερα

30.09.2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4194/27-09-2013 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Επιτρέπεται στον δικηγόρο, ύστερα από έγγραφη
γνωστοποίηση στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο
ανήκει:
α) Να παρέχει σε εντολέα με ετήσια ή μηνιαία αμοιβή
νομικές υπηρεσίες ως δικαστικός ή νομικός σύμβουλος
ή ως δικηγόρος με έμμισθη εντολή, είτε αυτός ανήκει
στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς και να αναλαμ−
βάνει παράλληλα υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον
εντολέα με αμοιβή για κάθε υπόθεση ξεχωριστά, είτε
με ετήσια ή περιοδική αμοιβή.
β) Να διδάσκει μαθήματα νομικών, οικονομικών, κοινω−
νικών, πολιτικών ή άλλων επιστημών, σε όλες τις βαθ−
μίδες της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης
ή κατάρτισης οποιουδήποτε φορέα.
γ) Να προσφέρει ερευνητικές υπηρεσίες με οποια−
δήποτε σχέση σε ερευνητικούς φορείς και ερευνητικά
προγράμματα ή υπηρεσίες.......

διαβάστε περισσότερα

03.09.2013

(ΦΕΚ Β’ 2137/29.08.2013). Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας από την Ελληνική Αστυνομία

παράλληλη άσκηση από την Ελληνική Αστυνομία των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη Δημοτική Αστυνομία των ακόλουθων Δήμων, έως τις 22.09.2013.

1. Αγίας Παρασκευής
2. Αγίου Δημητρίου
3. Αγίου Νικολάου
4. Αγρινίου
5. Αθηναίων
6. Αιγάλεω
7. Αλεξανδρούπολης........

διαβάστε περισσότερα

02.07.2012

Αριθμ. 1011/22/28−ε΄ (2) Απελευθέρωση ωραρίου. Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων.

Ωράριο λειτουργίας.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 1011/22/19−ιβ΄ από 26.9.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης (Β΄− 724) αντικαθίσταται ως εξής :
1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, των μπαρ, των λεσχών και των καφετεριών καθορίζονται ως ακολούθως :
α. Τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι την 04.30 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου και μέχρι την 05.00 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών πριν από την 06.00 ώρα.......

διαβάστε περισσότερα

17.06.2012

Π.Δ. 264 / 2003 ΦΕΚ: Α 237 20031014. Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων αλκοολούχων ποτών και Κέντρων Διασκέδασης

Για τη χορήγηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, από την Αστυνομική Αρχή, άδειας λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως, καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση (μπαρ και τα όμοια προς αυτά) καφενείων, καφετεριών, αναψυκτηρίων, πιτσαρίων, σνάκ μπάρ, αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και μικτών καταστημάτων, αν σ' αυτά περιλαμβάνεται ενα από τα ανωτέρω καταστήματα, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
«α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης» και
β. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του ακινήτου από τον αιτούντα, στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα ή κέντρο διασκεδάσεως".........

διαβάστε περισσότερα

17.06.2012

Π.Δ.180 / 1979. Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστά

1. Για τη χορήγηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, από την Αστυνομική Αρχή, άδειας λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως, καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση (μπαρ και τα όμοια προς αυτά) καφενείων, καφετεριών, αναψυκτηρίων, πιτσαρίων, σνάκ μπάρ, αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και μικτών καταστημάτων, αν σ' αυτά περιλαμβάνεται......   2. Απαγορεύεται η χορήγησις της κατά την προηγουμένην παράγραφον αδείας:
α. Εις καταδικασθέντας τελεσιδίκως δι' αντίστασιν σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το Κεφάλαιον Θ' του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκηματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το Κεφάλαιον ΙΓ' του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα κοινώς.......Επίσης, απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρου διασκέδασης στους νομούς Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε πρωτεύουσα νομού ή σε πόλη με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το ως άνω κατάστημα, για την εξυπηρέτηση των πελατών αυτού. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης, σε σχέση με τον αριθμό των καθισμάτων.......Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης κατόχου άδειας λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως ή καταστήματος που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, για έγκλημα το οποίο περιλαμβάνει στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η άδεια αφαιρείται οριστικά από την Αρχή που τη χορήγησε...... Βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζουν μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών καταστημάτων...... Η εργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα στα καταστήματα των κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων καθώς και στα λοιπά καταστήματα, στα οποία διενεργούνται τεχνικά παίγνια, απαγορεύεται χωρίς άδεια της αστυνομικής αρχής Η άδεια εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου και ισχύει για όλη την επικράτεια,.......

διαβάστε περισσότερα

17.06.2012

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Α5/3010/85. Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων.

Σκοπός της παρούσας είναι ο υγειονομικός έλεγχος και η λήψη μέτρων για προστασία της Δημ. Υγείας από θορύβους που δημιουργούνται στα κέντρα διασκέδασης κ.λ.π καταστήματα, μόνο από τη μουσική. Η ηχομόνωση ενός στεγασμένου Κέντρου Διασκέδασης. Επιτρεπόμενη ηχητική στάθμη λειτουργίας. Υπαίθρια Κέντρα Διασκέδασης και υπόλοιπα καταστήματα με μουσική. Διαδικασία μετρήσεων. Πως γίνεται η σωστή μέτρηση βάσει νομοθεσίας. Προδιαγραφές ηχόμετρων........

διαβάστε περισσότερα

16.06.2012

Αστυν.Διατ. 3Α/1998 - Τροποποίηση της 3 (Β-15/12-1-96) Αστυνομικής Διάταξης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»

Πρόκειται για την Αστυνομική Διάταξη που περιγράφει τις ώρες κοινής ησυχίας για όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα Κέντρα Διασκέδασης, τα ξενοδοχεία. Είναι ανηρτημένος σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα και τηρείται σαν Ευαγγέλιο.......

διαβάστε περισσότερα

16.06.2012

3/96 Αστυνομική Διάταξη (ΦΕΚ 15/τ. Β’/ 12-01-96) μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας


Πρόκειται για την Αστυνομική Διάταξη που περιγράφει τις ώρες κοινής ησυχίας για όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα Κέντρα Διασκέδασης, τα ξενοδοχεία. Είναι ανηρτημένος σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα και τηρείται σαν Ευαγγέλιο.......

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ 668//2012 (ΥΑ 668/Β37 ΦΕΚ Β 338 2012): Επιτροπή Επεξεργ.Στρατηγ.& Πολιτικ.για αντιμετώπ.του ξεπλύματ.χρήματ. και της χρηματοδ.της τρομοκρατίας

 Πρόεδρος ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, Ηλίας Πλασκοβίτης του
Σπυρίδωνα, και μέλη:

 - από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης του Φραγκίσκου
(222001), Προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,

 Αρχηγείο ΛΣ/ΕΛ-ΑΚΤ ο Πλοίαρχος Ιωάννης Καραγεωργόπουλος του Δημητρίου,

 - από το Υπουργείο Οικονομικών

 - Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, ο Κωνσταντίνος Μασούρας του Θεοδώρου, Γενικός
Διευθυντής,......

διαβάστε περισσότερα
Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Επικοινωνία με τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.:    Τηλ.: 2310 932.420    Fax: 2310 932.431    email: paskedi@paskedi.gr