Get the Flash Player to see this player.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

01.11.2016

Διαδικασία σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος από την Ελληνική Αστυνομία

Ενημερωθείτε με κάθε λεπτομέρεια για: Προϋποθέσεις σφράγισης, Υποβολή αντιρρήσεων, Απόφαση και εκτέλεση σφράγισης, Τρόπος και μέσα σφράγισης, Έκθεση σφράγισης, Αποσφράγιση, Απόφαση ποινικού Δικαστηρίου, Υποδείγματα, Ήδη βρίσκεται σε ισχύ.......

διαβάστε περισσότερα

31.03.2015

Χωρίς Βεβαίωση πιστοποίησης Σεμιναρίων ΕΦΕΤ, δεν εκδίδεται άδεια καταστήματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της εν λόγω αδείας είναι τα παρακάτω:
  1.     Αίτηση του ενδιαφερόμενου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας.
  2.     Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, του ενδιαφερομένου ή σε περίπτωση εταιρίας του υγειονομικά υπευθύνου.
 3.      Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (επικυρωμένο)
 4.      Βεβαίωση περί μη οφειλής δημοτικών τελών, (χορηγείται από το Δήμο).........

διαβάστε περισσότερα

09.06.2014

Στα χέρια της Αστυνομίας πλέον η σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκεδάσεως και των καταστημάτων του 1 παρ. 1 του π.δ. 180/1979 (Α΄ 46), καθώς και
των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη
ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, σφραγίζει το κατάστημα................

διαβάστε περισσότερα

03.09.2013

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220. 4 Νοεμβρίου 2011. Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε., Θεάτρου και κινηματογράφου

Άρθρο 1
Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση
ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
1. Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κα−
ταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), ο
ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση−Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγ−
μα του παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του,
η διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για
εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην αίτηση –
δήλωση επίσης, δηλώνεται το είδος του καταστήματος
ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθε−
σία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή −
οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο)......

διαβάστε περισσότερα

30.08.2013

2013. Διευκρινήσεις για προσθήκη καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με παλιά και νέα άδεια.

Μετά από ερωτήματα υγειονομικών υπηρεσιών και Δημοτικής Αστυνομίας αναφορικά με:
1.προσθήκη καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο,
2.επανέλεγχο της επιχείρησης λόγω αμφισβήτησης των αιτιών της αρνητικής
γνωμοδότησης για την αδειοδότηση της επιχείρησής
ΑΔΑ: ΒΛΩΝΘ-ΗΧΕ
3. τασσόμενη προθεσμία συμμόρφωσης των επιχειρήσεων από την υγειονομική
υπηρεσία επί παραβάσεων-διορθώσεων που απαιτούνται
4.εισήγηση της υγειονομικής υπηρεσίας για προσωρινή και σε περίπτωση
υποτροπής οριστική ανάκληση της άδειας.
Σας γνωρίζουμε ότι:

διαβάστε περισσότερα

29.08.2013

«Εφαρμογή του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) για την ίδρυση Πρατηρίου Άρτου και την λειτουργία Εγκατάστασης Περάτωσης Έψησης (bake off)»

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4152/2013 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107) και συγκεκριμένα των διατάξεων της
Υποπαραγράφου Η.1 «Τροποποίηση του Ν.3526/2007», με στόχο την ομοιόμορφη
αντιμετώπιση από την κάθε αρμόδια Υπηρεσία, της κατά νόμο ίδρυσης και
λειτουργίας πρατηρίων άρτου και της κατά νόμο λειτουργίας εγκατάστασης
περάτωσης έψησης (bake off)......

διαβάστε περισσότερα

03.03.2013

«Οδηγίες για την εφαρμογή της 96967/2012 Υγειονομικής Διάταξης κατά το στάδιο της αδειοδότησης των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών»

Κρίσιμα σημεία για την σωστή αποστολή φακέλου για γνωμοδότηση από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες σύμφωνα και με την τελευταίες εγκυκλίους :
Πέραν των δικαιολογητικών ,όπως περιγράφονται στις 10551/26-2-2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1-11 -2011 Κ.Υ.Α, στην κάτοψη/τομή που θα κατατίθεται στην Υπηρεσία μας, θα πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά όλοι οι χώροι της επιχείρησης με αναλυτική εμβαδομέτρηση και η χρήση τους,
......

διαβάστε περισσότερα

05.07.2012

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1)    ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2)    ΑΠΛΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
3)     ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (την ημέρα κατάθεσης):
ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 75€
ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ 150€
ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ (3) ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ 300€
4)    ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ....

διαβάστε περισσότερα

02.07.2012

Αριθμ. 1011/22/28−ε΄ (2) Απελευθέρωση ωραρίου. Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων.

Ωράριο λειτουργίας.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 1011/22/19−ιβ΄ από 26.9.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης (Β΄− 724) αντικαθίσταται ως εξής :
1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, των μπαρ, των λεσχών και των καφετεριών καθορίζονται ως ακολούθως :
α. Τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι την 04.30 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου και μέχρι την 05.00 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών πριν από την 06.00 ώρα.......

διαβάστε περισσότερα

17.06.2012

Π.Δ. 264 / 2003 ΦΕΚ: Α 237 20031014. Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων αλκοολούχων ποτών και Κέντρων Διασκέδασης

Για τη χορήγηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, από την Αστυνομική Αρχή, άδειας λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως, καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση (μπαρ και τα όμοια προς αυτά) καφενείων, καφετεριών, αναψυκτηρίων, πιτσαρίων, σνάκ μπάρ, αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και μικτών καταστημάτων, αν σ' αυτά περιλαμβάνεται ενα από τα ανωτέρω καταστήματα, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
«α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης» και
β. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του ακινήτου από τον αιτούντα, στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα ή κέντρο διασκεδάσεως".........

διαβάστε περισσότερα
Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Επικοινωνία με τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.:    Τηλ.: 2310 932.420    Fax: 2310 932.431    email: paskedi@paskedi.gr